Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Pracovníci ŠJ a stanovení jejich platů

18.9.2017 7355 22 Alena Strosserová
Při stanovení platů personálu školních jídelen se kromě výše úvazků musí přihlížet k mnoha dalším okolnostem. Živé diskuse na toto téma a vaše dotazy svědčí o tom, že postupy při určování platů nejsou vždy jasné. Přečtete si k tomu obsáhlý návod.

Aktualizováno k 15. 9. 2017.

Ve školních jídelnách není fluktuace pracovníků tak častá jako v jiných stravovacích provozech, ale i zde se personál mění a vedoucí jídelny nebo ředitel školy stojí před personálními problémy, jak zabezpečit provoz.

Pokud je jídelna samostatný právní subjekt, pak získávání pracovníků, jejich správné zařazení, vytvoření platového tarifu a další personalistické funkce řeší ředitelka školní jídelny. Pokud jídelna spadá pod školu, je to věcí ředitele školy, který ale může výběr nových pracovníků s vedoucí jídelny konzultovat nebo tuto činnost na ni delegovat.

Při nástupu nového pracovníka do zaměstnání musí příspěvkové organizace postupovat podle platné legislativy. To mimo jiné zahrnuje i tabulkové platy dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které bylo od 1. 7. 2017 novelizováno předpisem číslo 168/2017 Sb.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouvu musí pracovník podepsat nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Pracovní smlouva musí obsahovat tři základní věci:

  • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
  • den nástupu do práce.

Platový výměr

Platový výměr je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v den nástupu práce. Povinnými náležitostmi jsou podle § 136 odst. 2 zákoníku práce údaje o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a o termínu a místu výplaty. Termín a místo výplaty platu je zaměstnavatel povinen v platovém výměru uvést pouze v případě, že tyto údaje neobsahuje pracovní nebo kolektivní smlouva, nebo je nestanoví vnitřní předpis.

Z nárokových složek platu se do platového výměru pracovníka ŠJ uvádí

  • platový tarif (zařazení do platové třídy a stupně),
  • výše příplatku za vedení,
  • příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Z nenárokových složek se uvádí pouze výše osobního příplatku.

Všechny složky platu musí zaměstnavatel uvádět v platovém výměru v absolutní výši (konkrétní částkou), nikoliv v relativní výši (např. procentem z platového tarifu).

Osobní příplatek

Je přidělován podle § 131 zákoníku práce, tj. fakultativní složka platu, která zaměstnavateli umožňuje ocenit nadstandardní výkonnost jednotlivého zaměstnance, a to ve stanovených případech až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Osobní příplatek je tedy složkou platu nenárokovou, nicméně jakmile byl zaměstnanci rozhodnutím zaměstnavatele přiznán, stává se složkou nárokovou a zaměstnavatel je tak povinen jej zaměstnanci v určené výši poskytovat.

Důvodem pro jeho případné odejmutí či snížení přitom může být výhradně zhoršení výsledků zaměstnance posuzovaných podle množství a kvality, které další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu odůvodňuje nebo které vyžaduje jeho odnětí. Kritériem pro přiznání či zvýšení, stejně jako pro následné případné odebrání nebo snížení osobního příplatku je pouze pracovní výkonnost zaměstnance, nikoliv nedostatek finančních prostředků.

Odměna

Kromě osobního příplatku zákoník práce jako nenárokovou složku platu dále rozeznává odměnu. Dle § 134 zákoníku práce náleží odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

Jak zařadit nového pracovníka do správné platové třídy i stupně?

Při přijímání nových pracovníků musí vedoucí pracovník myslet na to, jaké požadavky na novou sílu má. V minulosti katalog prací uváděl konkrétní požadavky na odborné vzdělání u kuchařů nebo vedoucích provozních jednotek. Současný katalog prací – Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, již neurčuje, jaké vzdělání nebo odbornost má mít kuchař nebo vedoucí jídelny.

Na druhou stranu určuje profese a jejich zařazení do platových tříd podle vykonávané práce. Školní jídelny pracují podle dílu 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ, který obsahuje mimo jiné i tyto profese:

Profese     Platová třída
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ 4-6
2.05.02 KUCHAŘ 3-7
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU 1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ 4-9
1.02.03 ÚČETNÍ 7-10

Příklady nejčastějšího zařazení pracovníků podle profesí:

Například pomocné síly se zařazují do profese Pracovník obchodního provozu, kuchaři do profese Kuchař a vedoucí jídelny jako Provozář kombinovaný s Účetním. Konkrétní třída z určeného rozsahu se určí dle pracovní náplně a vykonávané práce, lze k tomu využít popis v katalogu prací.

Pro příklad pomocné síly se mají zařazovat od 3. platové třídy, protože mají v náplni práce kromě pomoci při přípravě pokrmů, mytí nádobí, také expedici a výdej pokrmů.

Kuchařka by podle složitosti a odpovědnosti své práce měla být zařazena od 4.–6. platové třídy. Čtvrtá platová třídy je určena maximálně pro mateřské školy, i když tam se mohou připravovat technologicky náročnější jídla, což odpovídá 5. platové třídě. Na 6. platovou třídu mají nárok kuchařky, které připravují dietní stravu, nebo mají na starosti stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

Vedoucí kuchařky, které normují a mají na starosti i skladové hospodářství, mohou být zařazené do 7. platové třídy.

Vedoucí školní jídelny bývá zařazována do 7.–9. platové třídy, ředitelky samostatných právních subjektů až do 10. platové třídy, pokud mají odpovídající vzdělání. U zařazování vedoucích jídelen hodně záleží na velikosti zařízení, náročnosti provozu, tam se hledají činnosti podle profese Provozář, ale také je třeba hledat v profesi Účetní, kde se určí platová třída podle odpovědnosti vedoucí za rozsah účetnictví.

Potřebné vzdělání pracovníka

Při určování, jaké vzdělání potřebuje pracovník k výkonu práce, a následně i při určení platové třídy pomůže opět Nařízení vlády č. 564/2006, které v § 2 určuje, jaké vzdělání musí mít pracovník, aby mohl být zařazen do konkrétní platové třídy.

§ 2

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Nařízení vlády tedy nespecifikuje, jestli kuchařka, kterou chceme zařadit například do 4. platové třídy, musí být vyučená v oboru; musí však mít střední vzdělání s výučním listem. Tedy musí mít výuční list a nezáleží na tom v jakém oboru, může to být například obor prodavačka.

V Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 3, odst. 3 se říká:

Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení (tj. po dobu 4 roků) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Z výše uvedených předpisů tedy vyplývá, že zaměstnavatel při obsazování pracovních míst ve školní jídelně má požadovat po novém pracovníkovi stupeň vzdělání, odpovídající platové třídě, která se pracovníkovi přidělí podle sjednané práce. Ale jsou situace, kdy tomu tak být nemusí.

Platový stupeň a délka praxe

Při určení platového stupně rozhoduje délka praxe v oboru, i když ne vždy. U platových tříd 1–5 se podle § 6 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nemusí dodržovat platový stupeň podle praxe, ale pracovník se může rovnou zařadit do 12. platového stupně.

U kuchařek a vedoucích jídelen se pracovníci zařazují do platové třídy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Přiděluje se taková platová třída, ve které je vyjmenovaná nejsložitější nebo nejnamáhavější práce, kterou pracovník vykonává.

Pokud tito pracovníci nemají odpovídající vzdělání, pak při stanovování platového stupně podle odpracovaných roků v oboru, se jim praxe zkracuje. Praxe se započítává i z jiných pracovišť než je školní jídelna, důležité je, aby pracovníci v minulosti byli zařazeni například do funkce kuchaře nebo provozáře. Tyto informace musí pracovník doložit patřičnými doklady, např. zápočtovým listem.

Pozor na minimální mzdu

Při určování tarifu je nutné myslet na to, že podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Dle Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., je od 1. 1. 2017 základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 11 000 Kč za měsíc.

Při rozhodování, že se volná pracovní pozice svěří stávajícímu pracovníkovi, který dosud zastával nižší pozici, je rozhodující právě délka praxe a osvojené pracovní schopnosti, které pracovník na nové pozici musí prokázat. Můžeme tedy postupovat podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 3, odst. 3.

Pomocná síla jako kuchařka

Například: Má-li kuchyň pomocnou sílu, která má pouze základní vzdělání, ale má delší praxi pod dozorem vyučené kuchařky a prokáže, že zvládne vyšší pozici kuchaře, je možné na základě platných předpisů a výjimek ji tuto práci svěřit.

Její zařazení pak bude záviset na délce praxe a vykonávané práci, kterou jí ředitel svěří, ale bude-li zařazena jako kuchařka, může dostat stejnou třídu jako její kolegyně. Bude-li na pracovišti sama, tak zařazení bude podle vykonávané práce.

Musí kromě vaření umět také sestavovat jídelní lístky, normovat, ovládat hygienické předpisy a být schopná samostatného rozhodování a svěřené práce celkově. Pokud tyto podmínky splňuje, je vhodnější jí vyšší pozici svěřit, než hledat nového pracovníka, který bude splňovat kvalifikační předpoklady, ale nebude mít zkušenosti konkrétního pracoviště. Jednak se v současné době těžko hledají odborně vzdělaní pracovníci s praxí, kteří chtějí ve školních jídelnách pracovat, a pak prověřený schopný pracovník je pro zařízení výhodou, protože vedoucí pracovník ví, co od něj může očekávat.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Zařazení a platyleventa16.09.2016 06:07
Vedoucí školní jídelny n e b o provozníMonik16.09.2016 07:46
Strosserová16.09.2016 09:18
Strosserová16.09.2016 09:29
zařazení vedoucíjanav.19.09.2016 09:57
Silvie M.19.09.2016 18:56
zařazenífifule20.09.2016 08:13
nadřízeníjanav.20.09.2016 08:55
verka20.09.2016 10:47
Zarazenibibi02.10.2016 23:15
Strosserová04.10.2016 06:52
Strosserová04.10.2016 07:13
bibi04.10.2016 12:39
Strosserová05.10.2016 15:03
TARA18.10.2016 09:10
zařezení pomocné kuchařkymackovič20.01.2017 15:51
osobní příplatekrohlik18.09.2017 14:09
osobní příplatekZdenouš18.09.2017 18:45
bela197419.09.2017 07:39
rohlik20.09.2017 10:33
navyšování platůzuzana 1 28.09.2017 01:44
Platový vymerJa01.11.2017 12:04
Zobrazit diskusní příspěvky
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi