Přeskočit na obsah

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://jidelny.cz, provozovaném společností VIS Plzeň, s.r.o., Farského 638/14, Plzeň-Východní Předměstí 326 00, IČO: 45330344, DIČ: CZ45330344, registrována v OR u KS v Plzni pod spisovou značkou C 1561.

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Kupujícím se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží (dále jen Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Objednávkový proces

Při objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku potvrdí.

Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

Prodávající doporučuje zkontrolovat zejména množství a druh zboží, e-mailovou a dodací adresu.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí v celém rozsahu s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád.

Takto doručená objednávka je platná a závazná, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem, a je brána jako návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen Kupní smlouva). Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Potvrzení přijetí objednávky probíhá odesláním zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky. Kupní smlouva vzniká následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto smluvní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení objednávky.

Cena zboží a expediční poplatek

Ceny za zboží a služby jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Expediční poplatek:

Poštovné90 Kč bez DPH
Dobírka40 Kč bez DPH

Způsoby platby

  1. Platba dobírkou
  2. Platba předem převodem na účet na základě zálohové (proforma) faktury*

Účet pro platbu: Fio banka, a.s. – 2700627073/2010

*UPOZORNĚNÍ: neuhrazení zálohové faktury v době splatnosti je považováno za nedodržení podmínek kupní smlouvy a prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit od počátku.

Dodací podmínky

Dodací podmínky při platbě na dobírku

Při platbě na dobírku předává prodávající objednané zboží dopravci co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky.

Dodací podmínky při platbě zálohovou fakturou

Při platbě zálohovou fakturou předává prodávající objednané zboží dopravci po přijetí platby na bankovní účet prodávajícího, nejpozději do 15 dnů od přijetí platby.

Na Slovensko zásilky nezasíláme.

Obecné dodací podmínky

Není-li objednané zboží na skladě, předává prodávající zboží dopravci až po naskladnění zboží. Pokud se nepodaří prodávajícímu zajistit zboží do 30 dnů, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího, objednávku stornuje a v případě platby zálohovou fakturou vrátí peníze zpět na bankovní účet kupujícího.

Zboží je zasílané obchodním balíkem České pošty. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. V případě nezastižení adresáta/kupujícího na udané adrese, skladuje Česká pošta zásilku sedm dní a poté ji vrací zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtuje prodávající znovu poštovné. Pokud si kupující chce objednat zboží ihned, ale odeslat až později, napíše tuto skutečnost do objednávky – do pole „Poznámky“.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení celé kupní ceny.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně reklamovat u přepravce.

Reklamace přepravních služeb – viz. Reklamační podmínky

Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě.

Zrušení objednávky

Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit před dodáním zboží, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího na e-mailovou adresu info@jidelny.cz dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Zboží kupující vrací prodávajícímu (ne na dobírku) v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady na adresu: VIS Plzeň, s.r.o., Farského 638/14, Plzeň 326 00.

Součástí zásilky musí být veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán.

V případě vrácení zboží prodávajícímu musí být zboží vráceno v původním a nezměněném stavu, tj. ve stavu, kdy:

Kupující při vrácení zboží zabalí zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu (případně její část odpovídající vzniklé škodě). Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody.
Nárok na úhradu vzniklé škody může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, tj. vrácena bude částka snížená o vzniklou škodu.

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu do 30 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem.

Rozpor s objednávkou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího zaslané objednávce, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od objednávky odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl.

Reklamační podmínky

Reklamace zboží

Při reklamacích se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující zašle reklamované zboží prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodávajícím na adresu: VIS Plzeň, s.r.o., Farského 638/14, Plzeň 326 00. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou nebo prostřednictvím SMS, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih.

Reklamace přepravních služeb

V případě shledání porušení obalu (roztrhaný, rozmočený…) nebo svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo částečné ztrátě obsahu zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Dopravce je povinen takový zápis sepsat.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese info@jidelny.cz.
Do předmětu zprávy je doporučeno uvést „Stížnost na přepravu“, dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem.

Osobní údaje

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jinými platnými právními předpisy.

Účel využití údajů:

Osobní údaje, které kupující sdělí provozovateli, jsou chráněny před zneužitím třetí osobou. Nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího, jako jsou banky, pošta či jiný dopravce, a to pouze v rozsahu nutném pro jejich činnost k vyřízení objednávky (jedná se zejména o jméno, adresu a popřípadě číslo účtu). Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Registrace v internetovém obchodě

Registrace v internetovém obchodě znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů a zjednodušení užívání ostatních rubrik webu.

Při dalších nákupech již nemusí kupující své kontaktní údaje znovu vyplňovat, stačí se jen přihlásit.

Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním těchto Obchodních podmínek, které je platné a účinné v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění Obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Tyto Obchodní podmínky, jejichž součástí je i reklamační řád, nabývají účinnosti dne 1. července 2022.

Přejít do e-shopu