Přeskočit na obsah

Návod k používání krajských normativů

Krajské normativy jsou pro vedoucí školních jídelen vítanou a užitečnou informací. Některé ovšem nevědí, jak s tabulkami v krajských normativech pracovat. Přinášíme návod, jak na to, včetně příkladů pro snadnější pochopení.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Aktualizováno k 29. 5. 2021.

Stanovení krajských normativů

Tvorbou normativů jsou podle školského zákona pověřeny odbory školství krajských úřadů, které je vypracovávají podle metodických pokynů ministerstva školství v souladu s vyhl. č. 310/2018 Sb., o krajských normativech. Krajské úřady tak zajišťují zásadní přerozdělení prostředků státního rozpočtu, které jsou z MŠMT do všech krajů poskytovány jako republikové normativy na vzdělávání každého dítěte, žáka a studenta v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole v jednotné výši. Kraj nejprve určí svoje priority a dále postup pro stanovení jednotlivých normativů. Ty jsou závislé na počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích v rámci kraje.

Pro stanovení normativů pro školní jídelny vycházejí kraje z počtu strávníků zapsaných ke stravování podle zahajovacích výkazů Z 17-01, které se vyplňují za měsíc říjen. V některých krajích využívají úřady ustanovení § 4, odst. 5 vyhlášky o krajských normativech a zohledňují průměrný počet strávníků v říjnu na základě dalšího šetření. Ale např. v královéhradeckém kraji, kde se takto v minulosti postupovalo, se letos při rozpisu rozpočtu vzhledem k mimořádným okolnostem na podzim vycházelo také z počtu strávníků zapsaných ke stravování.

Co lze vyčíst z tabulek

Abychom se v tabulkách mohli dobře orientovat, musíme porozumět zkratkám, které se používají:

No – průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka,

Po – průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka

ONIV – ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů (např. cestovné, vzdělávání, osobní ochranné pracovní pomůcky).

Jednotkou výkonu je podle vyhlášky MŠMT:

1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování

 1. je poskytován oběd,
 2. je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,
 3. je poskytován alespoň oběd a večeře,
 4. je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo.

Z toho např. vyplývá, že pro děti MŠ, které odebírají jenom svačinu, není normativ stanoven. Také není zohledněno, pokud se svačina připravuje pro žáky ZŠ – ti totiž mají podle vyhlášky o školním stravování nárok pouze na oběd a svačina je tedy doplňkovou činností.

Do výkonů není započteno ani stravování zaměstnanců škol a školských zařízení. Některé kraje financují stravování dospělých z rozdílu mezi počtem přihlášených strávníků a skutečně stravovaných.

Výše normativů pro jednotlivé školní jídelny je proměnlivá a je odvozena od celkového počtu strávníků. Pro velké jídelny je dán objektivními skutečnostmi podstatně vyšší počet stravovaných žáků na 1 pracovníka, než je celostátní, popř. krajský průměr, naopak u jídelen s malou kapacitou je počet žáků na 1 pracovníka objektivně nižší. Normativy jsou stanoveny zvlášť pro MŠ, ZŠ a SŠ a ostatní. Pokud se v zařízení poskytuje stravování pro více skupin, je vytvořen složený normativ, to znamená pro každý typ zvlášť.

Vypočtený normativ se krátí, jestliže se strava na jednom pracovišti připravuje (vývařovna) a na jiném vydává (výdejna). Výši krácení také stanovuje kraj, někde je jiná pro MŠ a ZŠ, někde na typu strávníků nezáleží. Pro vývařovnu bývá počítáno 67–75 %, pro výdejnu 25– 33 %.

Výpočet počtu zaměstnanců

Pro názornost bych dále na konkrétních příkladech předvedla, jak si vedoucí může vypočítat počet zaměstnanců ve své školní jídelně. Metodiku rozpisu i tabulky normativů, které pro výpočty potřebujeme, uveřejňují na svých internetových stránkách odbory školství jednotlivých krajů. Někde se objevují i praktické kalkulačky normativů, které všechny výpočty provedou za nás.

Jídelna při MŠ

Pro modelový příklad jsem si vybrala nejprve jídelnu při dvoutřídní mateřské škole s 50 dětmi, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Ve zdejší krajské metodice rozpisu přímých výdajů na rok 2021 se uvádí, že se finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytují podle počtu stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na školní rok 2020/2021. Při stanovení počtu zaměstnanců si musím nejdřív najít tabulky normativů pro ŠJ při MŠ. Podle počtu strávníků uvedeném v levém sloupci jsem si našla příslušný řádek:

Počet strávníků

Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů

ONIV na 1 dítě

No

Úvazky

Průměrný plat Po

50

70

31,05

1,61

22650

No je průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka, to znamená, že při celkovém počtu 50 zapsaných dětí připadá na 1 kuchařku 31,05 dětí. Z toho vyplývá, že na 50 dětí je normativ 1,61 pracovníků (50 : 31,05 = 1,61).

Jídelna při ZŠ

Jako další příklad si vyberu jídelnu při základní škole, která má zapsaných 200 strávníků. Toto je řádek z příslušné tabulky pro Moravskoslezský kraj:

Počet strávníkůUkazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů
ONIV na 1 dítěNoÚvazkyPrůměrný plat Po
2007055,803,5822650

Po výpočtu 200 : 55,80 vyjde tedy normativ 3,58 pracovníků.

Jak je vidět, výpočet normativního počtu pracovníků není nijak složitý. Než se ale do toho pustíme, je nutné se seznámit s metodikou rozpisu normativů v našem kraji. A pak už jenom na internetových stránkách krajských úřadů vyhledat mezi různými tabulkami ty správné!

Jak vypočítat celkový objem mzdových prostředků

Z uveřejněných krajských normativů lze spočítat celkový roční objem mzdových prostředků:
počet výkonů : No x Po x 12

Je-li např. při počtu výkonů 200 v jídelně základní školy No 55,80 a Po 22650,-, pak 200 : 55,80 x 22650 x 12 = 974 194,-. To jsou mzdové prostředky pro zařízení na rok, k nim se dále připočítávají odvody, příděly do FKSP a ONIV, které v souhrnu tvoří neinvestiční náklady.

Zdenka Macháčková – vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: elen

  co zaměstnanci?
  Dobrý den, jak se počítá normativ pro zaměstnance ?

  • Autor: zdenda

   Dobrý den,nepočítá.Do výkonů se nepočítá stravování zaměstnanců škol,je to napsáno v článku.Hezký den a pevné nervy.

 • Autor: Písnička

  Děkuji
  Děkuji paní Macháčkové za vysvětlení.
  Jsem ráda, že jsme z Moravskoslezského kraje a ne z Královohradeckého.

 • Autor: janav.

  normativ
  Dívat se na naše krajské normativy je pro mě jen k vzteku. Už se raději ani nedívám. Vím kolik dostaneme, ale ředitelka rozhodne jinak. Část peněz si nechává. Poznám to, protože dostávám podklady pro výpočet mzdové režie. A co? Ředitelé mají tu pravomoc. Navíc nemusí dodržovat ani platové stupně. U nás samožřejmě jen u nepedagogů. Jak nedávno poznamenala zástupkyně – snížit stupně u pedagogů by bylo nelidské.

 • Autor: JirkaZZ

  Průmerná mzda
  Dobrý den.
  Musím uznat, že jste nám hezky vysvětlila výpočet normativu. Je důležité tyto věci znát. Problém vidím v tom, že si kraje mohou stanovit průměrnou mzdu na zaměstnance. Stejně jako si ředitel může přidělené prostředky rozdělit, jak potřebuje. Není ničím omezen on ani kraj.
  Mně dlouhodobě vychází, že počet strávníků na zaměstnance se pohybuje kolem 80. Problém je v průměrné mzdě. Olomoucký kraj stanovil průměrné mzdy v posledních letech následovně:

  V roce 2011 byla průměrná mzda 13.169,-Kč
  V roce 2012 byla průměrná mzda 13.017,-Kč
  V roce 2013 byla průměrná mzda 12.848,-Kč
  V roce 2014 je průměrná mzda 12.912,-Kč

  Jak vidíte, tak v dobách kdy měl být plat tzv. zmražen, kraj suverénně snižoval a v letošním roce nám přidal o 64,-Kč. Celkem nám ale plat klesl od roku 2011 o 257,-Kč na zaměstnance a měsíc. Jirka

  • Autor: Jitulína

   No to máte ještě dobré, nám plat klesl o 1500,00 měsíčně od r. 2011, poněvadž ředitelka nás vyřadila z tabulky dle odpracovaných letech a stanovila si vnitřním platovým předpisem plat, který odpovídá 6. stupni platové tabulky, místo 12, ve kterém jsme byli před tím.

 • Autor: Michaela

  Administrativní síla
  Dobrý den,
  ráda bych věděla, zda mám nárok dostat alespoň na částečný úvazek administrativní sílu k vedoucí ŠJ. Myslím, že od 500 přihlášených dětí to bylo zvykem, příští rok zřejmě budeme mít 650 dětí, do toho diety, alergeny, zřejmě časem nutriční hodnoty jídel, poradíte mi někdo, kde to zjistit ? Děkuji. M.L.