Přeskočit na obsah

Pracovní náplň vedoucí školní jídelny

Jaké úkoly má v náplni práce vedoucí školní jídelny? Celková pracovní náplň není nikde přesně definována. Část vychází z katalogu prací, ale komplexní shrnutí chybí. Vlastně – teď už ne! Sestavili jsme pro vás přehled všech jejích činností, rozdělených do 10 oblastí. Pročtěte si soupis i zkušenosti vedoucích.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen
Pracovní náplň vedoucí školní jídelny

Žádný předpis ani metodický pokyn se nezabývá náplní práce vedoucí školní jídelny. Část náplně vychází z katalogu prací podle zařazení pracovníka, ale jedná se pouze o všeobecné činnosti. Náplň práce vychází z potřeb každého jednotlivého zařízení a musí pokrýt činnosti, které je nutné splnit z hlediska činnosti provozu a dodržení všech požadovaných předpisů. Pracovní náplň vedoucí školní jídelny se tedy v jednotlivých typech zařízení liší. Je závislá na velikosti a druhu provozu, počtu pracovníků i rozdělení jednotlivých činností v rámci celé organizace.

V každém případě je vedoucí školní jídelny manažer, který zajišťuje bezproblémový chod provozu. Podle potřeby může některé činnosti delegovat na ostatní pracovníky a dát je do jejich náplně práce. Samozřejmě dle jejich schopností a postavení v zařízení. To ovšem vedoucí nezbavuje odpovědnosti za to, že všechny úkoly budou řádně splněny, a tím pádem jí pořád zůstává povinnost činnosti kontrolovat.

Podívejme se nyní na shrnutí všech nám známých činností vedoucí školní jídelny. Pro větší přehlednost jsme je rozdělili do 10 oblastí.

1) Organizace provozu

 • Řídí školní jídelnu, odpovídá za její provoz a plynulý chod
 • Racionálně organizuje, řídí a plánuje činnost samostatné provozní jednotky
 • Dozírá na řádný odvoz zbytků a odpadků z kuchyně, zajišťuje smluvní odvoz a evidenci odpadu
 • Objednává opravy a zajišťuje údržbu zařízení
 • Vede inspekční knihu
 • Vyřizuje úřední korespondenci
 • Zpracovává výkazy, zejména Z17, zahajovací výkaz

2) Personalistika a školení pracovníků

 • Řídí práci pracovníků stravovacího zařízení a odpovídá řediteli školy za jejich činnost
 • Vyhledává a přijímá nové zaměstnance dle potřeb provozu
 • Vypracovává náplň práce pro jednotlivé pracovníky jídelny
 • Navrhuje zařazení do platové třídy a stupně dle vykonávané práce a délky praxe
 • Provádí personální činnost včetně hodnocení výkonu práce podřízených pracovníků, stanovení výše osobního ohodnocení a odměn
 • Eviduje pracovní dobu pracovnic jídelny a sleduje jejich přesčasové hodiny
 • Účastní se školení a porad pořádaných vyššími orgány

3) Bezpečnost práce

 • Dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i při činnosti svých podřízených včetně řešení příp. úrazů a nemocí z povolání
 • Vede potřebnou dokumentaci, např. knihu úrazů, závad apod.
 • Stará se o evidenci a revizi spotřebičů a výtahů
 • Zabezpečuje evidenci a údržbu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

4) Skladové hospodářství a výdejky

 • Zajišťuje objednávky potravin a jiných druhů zboží
 • Celkově přejímá zboží, odpovídá za jejich správné převzetí
 • Kontroluje záruční lhůty uskladněných potravin a způsob jejich uložení
 • Vydává potraviny ze skladu
 • Kompletně vede skladovou evidenci
 • Vede skladové karty tak, aby přesně souhlasily se stavem zásob na skladech
 • Vede denní spotřebu potravin, vypracovává výdejky potravin pro školní stravování
 • Připravuje samostatnou výdejku pro dospělé nebo cizí strávníky, vyžaduje-li to účetní zpracování

5) Výživa

 • Sestavuje společně s vedoucí kuchařkou jídelní lístky
 • Zveřejňuje jídelní lístky na internetu, včetně vyjmenovaných alergenů
 • Dbá na zajištění určených vyživovacích norem dle spotřebního koše
 • Sleduje plnění spotřebního koše v toleranci určené vyhláškou, na konci měsíce připravuje přehled plnění
 • Kontroluje pestrost jídel na jídelním lístku dle nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví
 • Účastní se pravidelných školení a konferencí k této tématice

6) Dietní stravování

 • Domlouvá s rodiči pravidla poskytování dietního stravování
 • Eviduje potvrzení lékaře (dodržuje GDPR)
 • Připravuje dietní receptury
 • Navazuje spolupráci s nutričním terapeutem
 • Dohlíží na správnou přípravu diet a výdej dietní stravy

7) Ekonomika provozu

 • Vypracovává provozní rozpočet na následující rok a sleduje jeho čerpání v běžném roce
 • Komplexně zajišťuje složitou účetní agendu, objednávky, faktury, vyúčtování, připravuje ekonomické podklady pro účetní (rozsah je individuální podle nastavení v organizaci), spolupracuje s účetní nebo zpracovatelem ekonomické agendy
 • Hlídá dodržování finančního normativu pro uvaření oběda pro jednotlivé kategorie
 • Na konci školního a kalendářního roku dohlíží na co nejnižší snížení koncového stavu finančního normativu skutečné a plánované normy (nenuluje se!)
 • Má hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty
 • Zajišťuje cenotvorbu jednotlivých jídel (v případě doplňkové činnosti, jinak jednou ročně vypočítává mzdovou a věcnou režii oběda)
 • Stará se o kompletní inventarizaci

8) Stravné

 • Vede přehled stravovaných osob
 • Kontroluje přijaté platby dle výpisu z banky
 • Provádí vyúčtování stravného za celý měsíc
 • Eviduje přeplatky a nedoplatky, vystavuje složenky nebo platební doklady pro úhradu stravného
 • Pravidelně vrací přeplatky (na konci školního roku), hlídá zaplacení nedoplatků (každý měsíc)
 • Komunikuje se strávníky nebo jejich zákonnými zástupci ohledně plateb stravného
 • V případě nevymahatelných nedoplatků připravuje podklady pro škodní komisi
 • Vydává karty, čipy
 • Vydává denně náhradní doklady při zapomenutí karty

9) HACCP

 • Vypracovává systém kritických bodů pro svěřené pracoviště
 • Kontroluje dodržování správné výrobní a hygienické praxe
 • Provádí pravidelně (minimálně 1x ročně a při každé významné změně) vnitřní audit (ve spolupráci s kolegyní z jiné organizace nebo externistou)
 • Proškoluje personál k vytvořenému systému HACCP
 • Účastní se pravidelně školení k problematice kritických bodů a správné výrobní praxe

10) Komunikace s nadřízenými orgány, školou, rodiči a veřejností

 • Pravidelně komunikuje s vedením školy a dalšími nadřízenými orgány
 • Získané informace prezentuje podřízeným
 • Komunikuje s rodiči o problémech, hledá společné řešení
 • Komunikuje s pedagogy o propojení výuky o zdravém životním stylu a praxí jídelny

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Doplnění redakce:


Dali jsme soupis činností přečíst několika vedoucím a požádali je o porovnání s jejich běžnou praxí. Přečtěte si, jaké jsou jejich zkušenosti.

Vedoucí ŠJ při ZŠ, 300 žáků, 40 zaměstnanců a 40 cizích strávníků:

„Můj úvazek je ve smlouvě uveden 1,0, s tím, že dle potřeby pomáhám v kuchyni, přesnější rozdělení úvazku nemám ve smlouvě stanoveno.

Nejméně času jsem schopna trávit v kuchyni v době uzávěrkového období. Tam mi nejvíce času zabere kontrola přítomnosti žáků ve škole a doúčtování plné ceny, jen tohle je cca 2 hodiny.

Z výčtu pracovních povinností v tomto článku nedělám práci účetní a hospodářky, mojí hlavní pracovní povinností je sklad a stravné, komunikace se strávníky a hlavně vyúčtování plateb, které mi paní účetní posílá elektronicky a já platby přiřazuji.

Dost času zabere také sestavení jídelníčku. Děláme ho společně s kuchařem, několikrát se k němu vracíme a tato práce na zabere klidně i 8 hodin.“

Vedoucí ŠJ při sídlištní ZŠ, 650 žáků, 75 zaměstnanců a 125 cizích strávníků:

„Úvazek mám 1,0, kromě mne působí v naší ŠJ 4 kuchařky, 4 zaučené kuchařky a 1 administrativní pracovnice. Připravujeme 1 polévku a výběr ze dvou pokrmů.

Z výčtu pracovních povinností v tomto článku nemám vedení inspekční knihy a některé úkony jsou delegovány na administrativní pracovnici – OOPP, diety (evidence a komunikace s rodiči), inventarizace, stravné. Vypracování provozního rozpočtu na následující rok a sledování jeho čerpání v běžném roce zařizuje účetní.

Časově nejnáročnější je vypracování jídelního lístku, ale je to jednorázová, nárazová práce na několik hodin – stavím jídelníček na celý měsíc.

Denně je časově nejnáročnější zapisování surovin a kontrola záruk při ukládání surovin do skladu.“

Vedoucí ŠJ při ZŠ, 492 žáků, 65 zaměstnanců a 38 cizích strávníků:

Můj úvazek je 1,0, z povinností uvedených v článku nemám na starosti bod 6, protože naše ŠJ neposkytuje dietní stravování – i když to vyhláška umožňuje, nemám dle vyhlášky na to oddělený prostor, nutriční terapeutku a proškolený personál. Jinak mi to přijde, že máte opsanou moji pracovní náplň.

Nelze snadno určit, co mi zabere víc času. Každý den je jiný. Když někdo onemocní, musím se postarat o náhradní provoz, chodím potom pomáhat do kuchyně a papírová práce zůstává na odpoledne.

Ve školní jídelně pracuji 40 let, práce mě baví, ale je velice zodpovědná a záleží na tom, jak si provoz zařídíte. A hlavně kolektiv je potřeba scelit a naučit pracovat týmově.

A jaké jsou Vaše zkušenosti? Budeme rádi, když nám o nich napíšete do diskuse pod článkem.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: kolotoč

  náplň práce vedoucí ŠJ
  Zdravím, jsme ŠJ, 400 žáků, 90 zaměstnanců, 45 cizích strávníků. Mám úvazek 1, kromě diet dělám vše co je zde popsáno. Když je nemocnost na kuchyni tak jdu pomoct. Dělám to 44 let, ale nevím kdo po mě přijde jestli toto vše bude dělat a hlavně za ty peníze.

 • Autor: vedoucí šj Z

  prac.náplň
  Dobrý den, prosím je někde k dohledání, jak se stanovuje příplatek za vedení u hlavní kuchařky a jak u ved.ŠJ? Děkuji

  • Autor: Zalka

   Vše je uvedeno v zákoníku práce. Záleží na stupni vedení a pak jsou stanovené procenta od -do.

 • Autor: Bérovka

  Haccap audit
  Pěkný den, není to tak cca 2 roky zpět co se měnilo, že audit je možné dělat jednou za 2 roky? ,, Provádí pravidelně (minimálně 1x ročně a při každé významné změně) vnitřní audit (ve spolupráci s kolegyní z jiné organizace nebo externistou)
  děkuji

 • Autor: Kačka

  Vynulování finančního normativu na konci roku
  Paní účetní po mně vyžaduje na konci prosince vynulování finančního normativu. Dělala tak to i její předchůdkyně, vyžaduje to i auditorka. Je nějaký předpis, kde je uvedeno, že se nemá nulovat?

  • Autor: autor

   Finanční normativ se nenuluje! Jedná se o peníze rodičů, které buď dítě projí nebo se jim vrací. Nemohou vám na konci kalendářního roku peníze zmizet. V žádném předpisu to nenajdete, ani to že se nuluje ani opak. Vyplývá to z výše uvedeného textu. Zůstatek z prosince převedete do ledna, a pokračujte dál. Snažíme se finanční normativ v tomto období držet co nejblíže nule, ale v žádném případě ho nevynulujeme.