Přeskočit na obsah

Statistický výkaz Z17-01

Víte, že brzy musíte odevzdat zahajovací výkaz Z17-01? Je pro vás jeho vyplňování noční můrou? Už vám někdy špatně vyplněný výkaz vrátili? Přečtete si návod k vyplňování se zkušenostmi z praxe, kde naleznete vše, co potřebujete k tomu, aby váš výkaz byl dokonalý.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Na začátku listopadu školní jídelny každoročně vyplňují a odevzdávají Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z17-01. Jeho vyplňování, zejména některých jeho položek, bývá zdrojem nejasností a dotazů, proto se na jeho obsah podíváme důkladněji.

Základní pravidla

 • Výkaz slouží mimo jiné jako podklad pro rozpis prostředků přímých výdajů na vzdělávání a školské služby (tzv. krajských normativů) na další kalendářní rok.
 • Výkaz je povinný pro všechny školní jídelny zařazené ve školském rejstříku, tedy všechny běžné jídelny zřízené obcemi, kraji, ministerstvem, svazky obcí, církvemi i soukromými subjekty. Vyplňují ho jak běžné školní jídelny, vyvařovny, tak výdejny. Výdejna výkaz nevyplňuje, když dováží stravu ze zařízení jiného subjektu a výdej provádí zaměstnanci vyvařujícího subjektu.
 • Ve výkazu se sleduje i dietní stravování. Za dietní jídla se považují pouze ta, která jsou připravována podle par. 2 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005.
 • Protože mnoho jídel se připraví v jednom zařízení a vydává se v druhém zařízení, může vyvstat otázka, které zařízení je vykazuje. Platí obecný princip, že jídlo může být započítáno pouze jednou.
 • Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://sberdat.uiv.cz/login a následně se výpis dat potvrzený ředitelem subjektu odešle příslušnému správnímu úřadu. Všechny údaje se do výkazu uvádí podle stavu k 31.10. 2018 a právnické osoby mají v roce 2018 za povinnost výkaz odeslat elektronicky do 12.11. 2018. Ve výjimečných případech je možno výkaz vyplnit i na papíru.
 • Při vyplňování výkazu může samozřejmě nastat mnoho nejasností. V pochybnostech je nutné prostudovat metodický dokument Pokyny a vysvětlivky k vyplnění. Kromě podrobného výkladu k výkazu obsahuje např. pravidla pro zařízení, která ještě nezahájila činnost, nebo ji naopak ukončila. Obsahuje také popis kontrolních vazeb (ty jsou však automatickou součástí elektronické verze výkazu).
 • Elektronický výkaz v sobě obsahuje řadu vazeb, kterými zadaná data kontroluje. Pokud po zadání dat oznámí nějakou chybu a vedoucí jídelny je přesvědčena o správnosti vložených údajů, je vhodné, aby vše popsala v komentáři.
 • Vyplňování je rovněž možné konzultovat s pracovníkem správního úřadu, ale nejlépe s dostatečným předstihem, tedy ne až v den odevzdání.

Úvod výkazu

V úvodu výkazu se kromě názvu a adresy jídelny uvede i její identifikátor IZO a několik rozlišovacích kódů.

První kód bude u většiny jídelen 1. Působí-li jídelna při školském ubytovacím zařízení (např. subjekt typu Domov mládeže a školní jídelna), uvede 2. Působí-li při zařízení pro ústavně ochrannou výchovu, bude to 3 a jde-li o náhradní stravování zabezpečované jinou osobou poskytující stravovací služby, vypíše jídelna 9.

Druhý kód: 0 – výdejna, která dováží stravu ze zařízení zapsaného v rejstříku, 1 – běžná ŠJ (vývařovna s výdejnou), 2 – pouhá vyvařovna, 3 – výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného v rejstříku.

Ve sporných případech je potřeba se řídit tím, jak je dané zařízení zařazeno ve školském rejstříku, nebo záležitost projednat se správním úřadem. Budou to zejména případy, kdy se část stravy v zařízení připravuje a část dováží, nebo případy, kdy jídelna dováží pouze diety apod. V případě, že typ uvedený v rejstříku neodpovídá skutečnosti, je třeba ještě před odesláním výkazu zajistit nápravu.

Třetí kód uvádí, zda jej zařízení mimo provoz.

Oddíl 1 – Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní

Do této tabulky se uvádí počty osob, které stravu odebírají přímo v jídelně, nezahrnují se ti, pro které se jídla odváží do výdejen, stejně tak jako jednorázově stravovaní a účastníci mimořádných akcí (strava pro účastníky sportovní her, soutěží, pro kontrolní orgány apod.) Počty se zapisují podle kategorií uvedených v tabulce a uvádí se ti, kteří jsou k rozhodnému datu přihlášeni k pravidelnému odběru jídla hlavního nebo doplňkového. Nepatří sem strávníci, kteří již ze školy odešli a z nějakého důvodu (např. dluh) zůstávají v evidenci jídelny.

První část tabulky obsahuje údaje o strávnících – děti, žáci, studenti a další osoby, jímž je poskytováno školní stravování. Jde o řádky 0101 až 0112. Strávníci přihlášení k obědům (zejména děti ZŠ a studenti SŠ) se zapíšou do sl. 3. Děti v MŠ, které jsou většinou přihlášeny k odběru 3 denních jídel, se uvedou do sloupce 4 (Oběd a doplňkové jídlo). Děti starší 6 let, které jsou v MŠ a mají odklad, se uvádějí společně s věkovou kategorií 3–6 let do ř. 0102, tedy ne do přípravných tříd v ř. 0103).

Ve sloupcích 6 a 7 se vykazuje celodenní stravování. Může jít např. o jídelny při středoškolských internátech, domovech mládeže, dětských domovech apod. Za celodenní se však považuje, jen když jídelna podává i večeře, nepatří sem děti z běžných MŠ, ty patří do sl. 4.

Druhá část tabulky (od řádku 0113) obsahuje údaje o ostatních pravidelně stravovaných – dospělí, učitelé, cizí, apod. ale budou zde započítáni i např. obědvající studenti ročních pomaturitních kurzů jazykových škol nebo žáci, kteří odebírají stravu nad rámec par. 4 vyhlášky č. 107/2005 (např. ve sl. 5 svačiny dětí v ZŠ). Do zvláštních řádků se vyčlení školští pracovníci a pracovníci vykazujícího právního subjektu.

Oddíl 2 – Odvozy do výdejen

Do této tabulky se zapíšou počty stravovaných, pro něž se jídla odvážejí do výdejen zapsaných v rejstříku. Tyto počty, nesmějí být zahrnuty v tabulce I. Pravidla pro vyplňování této tabulky jsou obdobná jako pro tabulku I. V pochybnostech se subjekty (jídelna a výdejna) musí domluvit, který z nich stravované vykáže.

Obecně platí, že pokud jídelna (příp. vyvařovna) vyváží stravu do výdejny, oba subjekty by si měly zkontrolovat vykazované údaje, aby vzájemně odpovídaly. U jídelny jde o údaje v oddílu II a VII, u výdejny v oddílu I.

Oddíl 3 – Počet jídel

Sem jídelna uvede počty uvařených a vydaných jídel. Jídla odvážená do výdejen zahrne do uvařených, ale nezapočítá je do vydaných.

Sl. 2 a 4 – počet všech jídel v tisících za předchozí školní rok (jak školní stravování, tak příp. doplňková činnost).

Sl. 3 a 5 – přesný počet za říjen aktuálního roku (opět všechna jídla).

Sl. 3a a 5a – obsahuje pouze jídla školního stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.

Sl. 3b a 5b – pouze dietní stravování.

Nevylučuje se, že výdejna může sama připravovat doplňková jídla (např. svačiny v MŠ). V takovém případě vyplní v oddíle III i sl. 4 až 5b, ř. 0303 až 0306.

Oddíl 4 – Počet zaměstnanců

Tato tabulka obsahuje počty zaměstnanců jídelny, bez ohledu na druh pracovního poměru (tedy i práce na dohodu) a způsob financování jejich mzdy, uvádí se souhrnně jak hlavní, tak doplňková činnost. Do počtů se zahrnou pouze ti pracovníci, kteří mají jako místo výkonu práce uvedeno zařízení, které výkaz vyplňuje. Nezahrnují se sem pracovníci, kteří vykonávají práci na jiném vykazujícím pracovišti.

Počty zaměstnanců se zapisují do sl. 2 podle skupin profesí. Má-li pracovník více pracovních smluv/dohod, každá se započítá zvlášť.

V řádku 401a a 402 budou uvedeni jen pracovníci bezprostředně se podílející na přípravě stravy a výdeji stravy. Řádek 404 bude obsahovat profese jako administrativní pracovníci, hospodáři, účetní, apod. Patří sem také ředitelka samostatné školní jídelny. Uklízečky, dozor, nutriční terapeutky, údržba apod. se uvedou do ř. 405. Protože profese vedoucí školní jídelny oficiálně neexistuje, bude zařazen/a podle zařazení uvedeného v pracovní smlouvě (obvykle provozář a tedy ř. 401a).

Ve sl. 3 budou tyto údaje přepočtené na základní úvazek (na 1 desetinné místo) a v řádku Celkem bude jejich součet.

V řádku Celkem sl. 2 se však každý zaměstnanec uvede jen jednou, tzn. že tento řádek není prostým součtem sloupce.

Oddíl 5 – Počty zapsaných strávníků

Do této části výkazu se uvedou zapsaní strávníci. Tedy nikoli ti, kteří k rozhodnému datu odebrali oběd, ale ti, kteří jsou přihlášení k odběru stravy. Počty se rozdělí podle jednotlivých škol. Vyplňuje se pouze IZO školy ve sloupci a) a počet strávníků ve sl. 2. Je dobré pamatovat na to, že údaj na ř. 0550 v tomto oddílu musí být shodný s údajem na ř. 0101 ve sl. 2 v oddílu I.

Do oddílu V nepatří učitelé, strávníci v doplňkové činnosti apod.

Oddíl 6 je v aktuálním výkazu zrušen.

Oddíl 7 – Odvážená/dovážená jídla

Tabulka obsahuje počty jídel odvážených do výdejen nebo dovážených z vývařovny. V případě dovozu se sem zahrnují pouze jídla ze zařízení zapsaných v rejstříku! U výdejen se do sloupce Odvoz (sloupec d) zapíše „ano“, u zařízení, z nichž se dováží, se do toho sloupce uvede „ne“.

Jde-li o více výdejen ev. jídelen/vývařoven, zapíšou se do tabulky jejich IZO (není třeba vyplňovat adresu).

Pozor na to, že souhrnné údaje v této tabulce musí odpovídat příslušným údajům v tabulkách I a II.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Marie 10

  výkaz
  Děkuji za všechny, zvláště nové vedoucí. Toto je pomocník!
  Marie

  • Autor: Pavel Ludvík

   Rádo se stalo. Cítím zadostiučinění, protože při přípravě tohoto článku nechyběly hlasy, že je to zbytečné, že to znáte, že to jen opisujete z loňska. Tak ať se vám daří a nejen s výkazem…

 • Autor: tristanka

  Co dělat s dětmi, co nastoupí během roku?
  Co dělat s dětmi, co nastoupí během roku?

  • Autor: janaex

   Výkaz se vyplňuje ke stavu k 31. 10. 2018. Takže děti, které nastoupí ke stravovacím službám později, se ve výkazu neobjeví. Zapsaný strávník je ten, který v daný okamžik 31. 10. 2018 je přihlášen k odběru alespoň jednoho jídla (nerozhoduje jestli hlavní jídlo nebo doplněk).

 • Autor: Učitel

  Výkaz Z17-01
  Vřelé díky p.Ludvíkovi za jasný komentář k vyplnění výkazu Z17-01, který slouží k vydání krajských normativů na nadcházející rok na stravovaného žáka dle věkových kategorií. Mám dotaz na výpočet úvazků na  stravování pedagog. a nepedagog.pracovníků.

 • Autor: zdenouš

  výkaz
  Pro zaměstnance školy vaříte zadarmo,žádné mzdové prostředky na ně nedostáváte,alespoň tak jsem to pochopila.A je jedno jestli jich ve výkazu vykážete 100 nebo 20.Peníze dostane ředitel pouze na žáky,které máte přihlášené k 31.10.Zda vám tyto peníze ředitel vyplatí v té výši jaké je obdržel, záleží bohužel na něm.Bylo to tady v minulosti několikrát rezebíráno a stejně se s tím nic neděje.Takto jsem pochopila váš dotaz.

  • Autor: učitel

   Děkuji za odpověď. To přesně vím, že vaříme zadarmo. Pracuji ve školství 35 let. Co s tím budeme dělat? V 21.století nezaplacená mzda. Příklad: vedení školy přijme nového učitele a oznámí mu. „Budete učit ve třídě 5.A matematiku, kde je 30 žáků, ale mzdu dostanete jen za 15 žáků“ ???? Já jen, že kolegyně byla vloni na nějakém školení v Praze, kde toto téma se rozebíralo (úvazky na uvaření zaměstnanců) a mělo být údajně přislíbeno z rezortu školství, že se to bude řešit. Proto jsem se tázala, při příležitosti vyplňování výkazů. P. Ludvík nemůžete nám to zjistit?

 • Autor: Jana31

  Děti na dopoledne v MŠ
  Můžete mi poradit, kam ve výkazu zařdit děti v MŠ které jsou přihlášeny na dopolední stravu? Někde jsem četla že patří do sl. Jen oběd, děti na celý den patří do sl. Oběd a doplňková jídla. Děkuji za rady