Přeskočit na obsah

Stravování nemocných žáků

S novým školním rokem se znovu objevily dotazy, jaká pravidla platí pro stravování nemocných žáků a studentů. Seznamte se s tím, jak řešit běžné i méně obvyklé situace vzniklé onemocněním strávníka.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

S novým školním rokem se znovu objevily dotazy, jaká pravidla platí pro stravování nemocných žáků a studentů. Doba, kdy rodič nebo někdo jiný si mohl po celou dobu nemoci vyzvedávat pro dítě dotovaný oběd, je dávno pryč. Dnešní pravidla jsou jiná.

Oběd po dobu nemoci

V současnosti platí ustanovení par. 122 školského zákona, odst. 2., které uvádí:

Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování. Zletilým žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol lze poskytovat hmotné zabezpečení podle věty první.

Podobně rovněž hovoří i par. 119 školského zákona:

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.

Z toho vyplývá, že školní (dotované) stravování je možno poskytnout pouze v době, kdy je žák ve škole nebo školském zařízení a to většinou není v době nemoci. Pokud tam žák nepobývá, školního stravování se nemůže zúčastnit. Pokud si rodiče přejí pro nemocné dítě stravu odebírat, je to možné v rámci doplňkové činnosti s úhradou plných nákladů na přípravu stravy.

Oběd v první den nemoci

V praxi však nastávají situace, kdy si žák objedná oběd, a teprve ráno zjistí, že je nemocný (tedy v době, kdy oběd již nelze odhlásit). Tuto situaci řeší vyhláška o školním stravování, par. 4, odst. 9:

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

Tedy v první den nepřítomnosti si lze dotovaný oběd pro nemocného žáka vyzvednout, pak již ne.

Oběd pro nemocného studenta na internátu

Další sporná situace nastává, když student střední školy ubytovaný na internátu onemocní a protože odhadovaná doba nemoci je krátká a domů má student daleko, mnohdy několik hodin cesty, leží po dobu nemoci na internátu a školu nenavštěvuje.

Stanovisko k tomuto případu zaslal tiskový odbor MŠMT dne 15. 9. 2017 redakci portálu Jídelny.cz:

Školní stravování je poskytováno při pobytu žáka ve škole či školském zařízení, právo na stravování nezletilých žáků tak vychází z obou titulů – jako žáka ve škole i jako žáka ve školském zařízení. Pokud je tedy žák po dobu nemoci přítomen na internátu, neztrácí nárok na školní stravování.

Podle § 122 odst. 2 školského zákona může být zletilým žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol poskytováno hmotné zabezpečení zahrnující školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole nebo školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) tohoto zákona, tj. i v případě jejích ubytování v domově mládeže. Pokud tedy žák pobývá na internátu, omezení dané nepřítomností nemá vliv na jeho stravování. Podle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, má nezletilý žák ubytovaný ve školském výchovném a ubytovacím zařízení (domovy mládeže, internáty) právo denně odebrat hlavní a doplňkové jídlo.

Jak kontrolovat porušování těchto pravidel

Dodržování pravidel pro výdej stravy nemocným žákům je někdy předmětem zájmu ČŠI, intenzita kontrol se však liší podle regionu. Řada jídelen se snaží docházku a výdej obědů kontrolovat. V mateřských školách, jsou-li umístěny v jednom objektu, je kontrola snadná, kuchařkám se nemocní žáci nahlásí a ty prostě uvaří o několik jídel méně. Rovněž v malých školních jídelnách, kde se kuchařky, strávníci a rodiče znají, není možné, aby rodič pro nemocné dítě neoprávněně odebíral obědy.

Uhlídat to ve větších jídelnách je složitější až nemožné a obvykle se neoprávněný odběr řeší tak, že se strávníkovi doúčtují plné náklady. Vedoucí na konci měsíce dostane ze školy výpis absence žáků s uvedením důvodu a jméno po jménu musí zkontrolovat se svou evidencí objednávek. V případě vyzvednutí jídla v době nemoci zapíše strávníkovi do evidence stravného plnou cenu. Pracnější to vedoucí má, když dostane celé třídní knihy, nejen výpisy absencí.

Podobné postupy slouží i ke kontrole evidence stravného zaměstnanců, kteří také v některých případech nemají nárok na dotovaný oběd a přesto si objednají a snědí.

Nejsložitější situace je ve velkých školních jídelnách, kde se stravují strávníci z více škol. Vymoci z nich informace o docházce je obtížné, nejasné také je, zda škola může poskytnout taková data jinému právnímu subjektu.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: siska

    Stravování nemocných žáků
    Dobrý den, co když žák je nemocen, jídlo nemá odhlášené, ale nevyzvedne si je?

    • Autor: Pavel Ludvík

      Rodič prostě doplatí v plné výši. Samozřejmě by bylo vhodné rodiče upozornit, že má neodhlášené obědy, ale záleží, kdy to zjistíte.