Přeskočit na obsah

Co může státní zdravotní dozor také kontrolovat (2)

V druhé a závěrečné části článku se zaměříme na nutné náležitosti provozních řádů

Autor: Ivana Lukašíková
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor Hygieny dětí a dorostu

Provozní řády zařízení pro výchovu a vzdělávání

Podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mají základní a střední školy, předškolní a školská zařízení zařazená do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení s výjimkou školní knihovny a pedagogicko-psychologické poradny a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinnost  předložit provozní řády obsahující doplnění nejpozději do 1.dubna  2004.

V provozním řádu má být zahrnut režim dne  zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky odborného výcviku a učební praxe, režim stravování včetně pitného režimu popřípadě způsob nakládáním s prádlem. 

Doporučení
Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu ( § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto důvodu je nutné se při jeho zpracování zaměřit na veškeré aspekty vedoucí k ochraně zdraví, i když  nejsou přímo uvedené v paragrafovém  znění výše uvedeného zákona, ale vyplývají z jeho dalších částí a prováděcích předpisů (např. úklid, mikroklimatické podmínky).


Provozní řády pro zásobování pitnou vodou ze studní

( § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Dle definice § 3 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se  povinnost vypracovat provozní řád ve školství vztahuje na  vlastníka nebo provozovatele veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody a osobu zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy).

V provozním řádu se uvedou místa odběru surové, popřípadě pitné vody, základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických přípravcích, podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu zařízení pro dodávku pitné vody, místa odběru vzorků pitné vody, rozsah a četnosti kontrol a počet zásobovaných osob (§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Provozní řád a jeho změny se předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu (§ 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Provozní řády umělých koupališť a saun

( § 6 odst. 3 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Osoba, která provozuje koupaliště  ve volné přírodě, umělé koupaliště (krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení) nebo saunu musí vypracovat provozní řád, v kterém stanoví podmínky provozu včetně způsobu úpravy vody, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví návštěvníků a způsob očisty prostředí. Návrh provozního řádu a jeho změny se předloží ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu ( § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Provozní řád venkovní hrací plochy s pískovištěm

(§ 13 odst.2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky provozu hrací ploch s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů musí provozovatel upravit v provozním řádu, který se ke schválení nemusí předkládat.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu ( § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Provozní řád nestátních zvláštních dětských zařízení a zvláštních dětských zařízení státu

(§ 15 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

V provozním řádu musí tyto zařízení stanovit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení  vzniku a šíření nemocničních nákaz, dále upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim stravování.

Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu ( § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Provozní řády ubytovacích služeb

(§ 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních (např. Domovy mládeže) v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád.

V provozním řádu uvedou podmínky činnosti, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, způsob zacházení s prádlem a způsob očisty prostředí ubytovacího zařízení.

Provozní řád a jeho změny předloží před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pokud podmínky uvedené v provozním řádu nevedou k ochraně veřejného zdraví, může příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nařídit jeho úpravu ( § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Provozní řád je osoba povinna změnit vždy při změně podmínek pro poskytování služeb.

Ivana Lukašíková, KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor Hygieny dětí a dorostu

Autor: Ivana Lukašíková
KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, odbor Hygieny dětí a dorostu

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se