Přeskočit na obsah

Požadavky na hygienu ve stravovacích službách

Na nedávných Krajských konferencích hromadného stravování byla velmi pečlivě sledována přednáška o hygienických požadavcích. Není divu – požadavky na hygienu ve stravovacích službách prošly v poslední době bouřlivým vývojem. Přinášíme stručný záznam této přednášky.

Autor: Ing. Lucie Janotová

Pozn. redakce: Tento příspěvek obsahuje pouze heslovitý záznam přednášky, nejde o její úplné znění.

Zajištění a dodržování tzv. nezbytných požadavků hygieny je základem pro přípravu zdravotně nezávadných pokrmů.

Nezbytné požadavky hygieny

 • jsou stanoveny v právních předpisech
 • jsou základem pro uplatnění všech dalších postupů
 • jsou prvním krokem při tvorbě všech dalších postupů
 • platí pro všechny formy stravovacích provozů


Nezbytné požadavky hygieny obsahují zejména

 • požadavky na provozovnu a zařízení (požadavky na infrastrukturu)
 • požadavky na suroviny
 • požadavky na bezpečné zacházení s potravinami
 • zajištění kvality vody
 • sanitační opatření (čištění, desinfekce)
 • bezpečné nakládání s odpady
 • bezpečné postupy regulace škůdců
 • zdravotní stav zaměstnanců a dodržování osobní hygieny
 • zajištění školení zaměstnanců


Požadavky na provozovny a zařízení

 • požadavky na budovy
  – umístění provozovny
  – dispoziční řešení
 • požadavky na úpravu vnitřních prostor a povrchů
  – podlahy, stěny
  – okna a další otvory, dveře
 • požadavky na zařízení a materiály
  – dostatečný počet
  – vhodné pro styk s potravinami
  – pravidelná kontrola-údržba
 • požadavky na větrání, osvětlení, sanitární zařízení (šatny, WC, denní místnosti, příp. sprchy)


Požadavky na suroviny
První „kontakt“ se surovinami je při dodání. K přípravě pokrmů musí být používány bezpečné potraviny (kvalitní, zdravotně nezávadné, známého původu).

 • původ surovin
  – sledovatelnost
  – spolehlivý dodavatel
  – dokumenty (dodací list,faktura a další)
 • kvalita surovin
  – kontrola přijímaných surovin (kvalitativní / kvantitativní)

Požadavky na bezpečné zacházení s potravinami

 • dodržování technologických postupů
  – doprava, příjem potravin
  – skladování potravin
  – úprava potravin (hrubá / čistá)
  – tepelné opracovaní / příprava studených pokrmů
  – zchlazování / zmrazování pokrmů
  – výdej pokrmů
 • dodržování teplotních řetězců
  – „teplý“ řetězec
  – „studený“ řetězec


Zajištění kvality vody
Na veškeré operace (výrobní / nevýrobní) musí být používána pitná voda.

Odběr vody z

 • veřejné vodovodní sítě
 • z vlastního zdroje
  – provozovatel je současně i výrobcem vody (zákon č. 258/2000Sb., v platném znění)
  – kontrola kvality vody ve stanoveném rozsahu


Sanitační opatření (čištění, desinfekce)
Sanitace je souhrn činností zamezujících kontaminaci, šíření mikroorganismů a škůdců.

 • úklid v souladu se řádem (sanitační, provozní)
 • proškolení personálu
 • ověřovat postupy a účinnost
 • vyčleněné pomůcky
 • čistící a desinfekční prostředky
  – bezpečnostní listy
  – uložení v označených, k tomuto účelu určených nádobách


Bezpečné nakládaní s odpady

 • nehromadit odpady na provozovně (v prostorách manipulace s potravinami)
 • ukládat odpady do vyhrazených uzavíratelných nádob
 • nádoby na odpad
  – snadno sanitovatelné
  – uzavíratelné
  – označené nebo barevně odlišené
 • organický odpad uchovávat odděleně (na vyhrazeném místě) v chladu
 • likvidace odpadů musí být v souladu s platnou legislativou

Bezpečné postupy regulace škůdců
Se škůdci je nutné „bojovat“

 • mohou vnášet infekci
 • na zákazníky působí nepříznivým dojmem
 • jejich přítomnost je v rozporu s legislativními požadavky

„Boj“ proti škůdcům

 • preventivní ochranná opatření
  – zajistit všechny možné vstupy (otvory)
  – udržovat pořádek
  – zakrývat odpadkové koše a pravidelně je vyprazdňovat
  – sledovat známky přítomnosti škůdců
 • speciální ochranná opatření


Zdravotní stav zaměstnanců a dodržování osobní hygieny
Osoby pracující ve stravovacích službách vykonávají činnost epidemiologická závažnou.

 • zdravotní průkaz
 • povinnosti
 • znalosti
 • důsledky rizika

Dodržování osobní hygieny je důležité pro všechny pracovníky.


Zajištění školení zaměstnanců

 • doporučená četnost 1 krát za rok
  – při častých pochybení četnost školení zvýšit
 • rozsah znalostí – vyhláška č. 490/2000Sb., v platném znění, příloha č. 3
  – požadavky na zdravotní stav osob (zdravotní průkaz)
  – zásady osobní hygieny při práci
  – zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce
  – technologie výroby (technologické postupy)
  – alimentární nákazy a otravy z potravin
  – speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti
 • principy HACCP

Ing. Lucie Janotová, firma Uniconsulting

Autor: Ing. Lucie Janotová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Leonardo

  A co OOPP?
  Pokud má článek (seminář) název „Požadavky na hygienu ve stravovacích službách“ pak by meměla chybět kapitola či blok „OOPP ve stravovacích službách“. Nepropracované je zejména „startovací vybavení“ pracovníka, kdy by měl být vybaven takovým „startovacím setem OOPP“ aby mohl plnit ustanovení vyhl. 137, tj. vyměňovat kteroukoli součást při znečištění v průběhu směny. Jak velký takový balíček doporučit, resp. kterou jeho část uhradit z FKSP jako „nadstandardní.