Přeskočit na obsah

Zdravotní prohlídky zaměstnanců ŠJ

U zrodu dnešního článku byl jednoduchý dotaz, který redakce dostala mailem: Jsou zaměstnanci ŠJ povinni každý rok podstoupit zdravotní prohlídku ? Podle jakého zákona či vyhlášky, u jakého lékaře? Obsáhlou odpověď nám vypracovali odborníci na KHS.

Autor: Dagmar Červenková, Ivana Lukašíková

V zásadě si musíme uvědomit rozdělení preventivních prohlídek na součást primární zdravotní péče a na součást závodní preventivní péče.

Nárok na první typ prohlídek má každá osoba, která dovrší 18 let, vždy jednou za dva roky u svého registrujícího lékaře. Nárok vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

Závodní preventivní péči zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem zařízení závodní preventivní péče podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci, které zdravotnické zařízení mu tuto péči poskytuje. Jsou-li práce vykonávané na pracovišti zahrnuty do rizikových prací (kategorie 3 nebo 4), řídí se minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek  (vstupní, mimořádné, výstupní) rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví. Nejedná-li se o rizikové práce, tak se řadové lékařské preventivní prohlídky konají u osob do 50 let věku nejméně jednou za 5 let a u osob nad 50 let nejméně jednou za 3 roky.

Dle zákoníku práce je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním, jsou-li pro výkon dané práce nezbytné.

Lékařské vyšetření osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné může být prováděno i jindy např. z epidemiologických nebo klinických důvodů.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že žádná osoba, která trpí nemocí nebo je přenašečem nemoci, která může být přenášena potravinami, nebo je postižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoliv možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto postižená osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku s  potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a popřípadě jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku (pokud škola provozuje i stravovací služby, považuje se za provozovatele potravinářského podniku).

Podle § 20 a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, se fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné musí u praktického lékaře, který fyzickou osobu registruje, podrobit lékařským prohlídkám a vyšetřením:

a) je-li postižena průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním anebo je-li podezřelá z nákazy, nebo
b) pokud byla v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné.

K často kladeným dotazům ohledně vydávání zdravotních průkazů lze dodat, že zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává praktický lékař, který fyzickou osobu registruje nebo zařízení vykonávající závodní preventivní péči. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.


JUDr. Dagmar Červenková, Ivana Lukašíková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Autor: Dagmar Červenková, Ivana Lukašíková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Šárka

    Periodická prohlídka
    Na jednom z našich porad nám bylo v loňském školním roce řečeno, že se kromě vstupních a výstupních prohlídek musíme také podrobit každé 2 roky periodické prohlídce. Tak jsme se jí podrobily. Pan doktor na to koukal divně s tím, že to ještě po něm nikdo nechtěl. Tak jak je to tedy? Pracuji jako vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka zároveň.