Přeskočit na obsah

Co je školní stravování

Článek popisuje principy školního stravování a přináší soupis základní ch předpisů, jimž se školní stravování řídí.

Autor: Ing. Ludmila Věříšová

Co je školní stravování

Školní stravování v České republice má již téměř padesátiletou tradici. Jeho počátky se datují do doby po druhé světové válce, kdy byla snaha poskytovat válkou postiženým dětem ve škole alespoň nějakou stravu.

V současné době se školním stravováním rozumí společné stravování dětí, žáků a zaměstnanců škol, předškolních zařízení a školských zařízení zařazených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo kraji do sítě škol předškolních zařízení a školských zařízení.

Jeho dostupnost pro děti a žáky těchto škol je taková, že děti v mateřských školách a žáci základních škol se, pokud mají zájem, mohou stravovat všichni.

Středoškoláci až na malé výjimky se mohou stravovat také, pokud mají zájem. V jejich případě však musí někde jejich škola, která nemá svoji vlastní školní jídelnu, hledat možnost stravování v jiných školních jídelnách či nějaké náhradní řešení.

V celé republice je v současnosti kolem 8 500 školních jídelen s téměř 36 000 zaměstnanci. Tyto školní jídelny stravují 1 704 tisíc strávníků, z toho 1354 tisíc dětí a žáků a 204 tisíc zaměstnanců škol. Ve školních jídelnách se také v rámci jejich doplňkové činnosti umožněné příslušnými právními předpisy stravuje kolem 150 tisíc cizích dospělých strávníků.

Cíl školního stravování, spotřební koš, finanční normativy.

Cílem školního stravování je nejen děti zasytit, ale poskytnout jim v průběhu jejich pobytu ve škole stravu takové kvality, aby odpovídala aktuálním zdravotnickým doporučením. Nemalým úkolem školního stravování je i výchova ke zdravým stravovacím návykům a slušnému společenskému chování při jídle.

K tomu slouží výživové normy podle skupin strávníků, z nich odvozená průměrná spotřeba vybraných druhů potravin ve školních jídelnách na strávníka a den v gramech ( tzv. spotřební koš) uvedená v hodnotách jak nakoupeno. Tyto normy odsouhlasené i Ministerstvem zdravotnictví jsou součástí vyhlášky č.48/1993 Sb.,o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, jako její příloha, jsou jídelny povinny s jistou tolerancí dodržovat a zajistit tak stravovaným dětem pestrou a plnohodnotnou stravu.

Součástí přílohy vyhlášky o školním stravování jsou také finanční normativy na nákup potravin, a to v části 3. Tyto normativy jsou uvedeny v určitém rozpětí tak, aby školní jídelny si mohly samy stanovit cenu obědů pro žáky, která je rovna ceně nakoupených potravin, podle místních nákupních možností. Stanovená výše finančního normativu musí být taková, aby jídelně umožnila naplnit požadavky na spotřební koš potravin.

Důležité předpisy týkající se organizace, financování a provozu ŠJ

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze ty předpisy, které se bezprostředně týkají provozu školních jídelen. Jejich výčet však není zdaleka vyčerpávající. Existuje řada dalších obecně závazných právních předpisů platných pro veškerou činnost v našem státě, jejichž některá ustanovení se mohou školních jídelen také dotýkat.

Kde se můžete s jejich zněním seznámit? Všechny obecně závazné právní předpisy jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Tuto Sbírku zákonů vydává a rozesílá nakladatelství SEVT, v jehož prodejnách jsou jednotlivé částky Sbírky zákonů k dostání. Sbírku zákonů odebírají knihovny, veškeré státní orgány, krajské úřady, městské úřady i většina úřadů obecních. Řada nově vydávaných předpisů je k dispozici i na internetu.

1. zákon č.564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 
změna: 190/1993 Sb., 256/1994/Sb., 132/1995 Sb., 258/2000 Sb., 284/2002 Sb2. zákon č.76/1978 Sb., o školských zařízeních
změna: 256/1991 Sb., 138/1995 Sb., 132/2000 Sb.,109/2002 Sb., 284/2002 Sb.
3. vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování
změna: zákon 134/1993 Sb., vyhláška 276/1993 Sb., 20/1995 Sb., 313/1997 Sb.
4. vyhláška č.315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků učilišť
změna: 219/1993 Sb., 162/1995 Sb., 314/1997 Sb.,325/1998 Sb.
5. vyhláška č.35/1992 Sb., o mateřských školách
6. vyhláška č.64/1992 Sb., o domovech mládeže
změna: 315/1997 Sb., 326/1998 Sb.
7. vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení
8. zákon č. 306/1999 Sb, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
změna: 132/2000 Sb., 255/2001 Sb., 16/2002 Sb.
9. nařízení vlády č.137/1989 Sb., o závodním stravování
10.Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
11. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
změna: 117/1994 Sb., 227/1997 Sb., 492/200 Sb., 353/2001 Sb.
12. zákon č.199/1994, o zadávání veřejných zakázek
změna 147/1996 Sb., 93/1998 Sb., 28/2000 Sb., 256/2002 Sb., 39/2001 Sb., 142/2001 Sb., 278/2002 Sb., 130/2002 Sb., 211/2002 Sb.
13. Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Změna: 493/2000 Sb., 141/2001 Sb., 187/2001 Sb., 450/2001 Sb., 320/2001 Sb., 202/2002 Sb.
14. Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
změna : 320/2001 Sb.
15. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
Věstník MŠMT ročník LVII, sešit 5, květen 2001
16. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
17. Vyhláška č.107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
18. Vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostor a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.

Ing. Ludmila Věříšová pracovala jako metodička školního stravování na MŠMT

Autor: Ing. Ludmila Věříšová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se