Přeskočit na obsah

Evropská strategie pro zdraví a rozvoj dětí a mládeže WHO

Jedna z přednášek na konferenci Školní stravování 2006 se zabývala aktivitami WHO pro rozvoj a zdraví dětí. Vzhledem k tomu, že výživa podstatně ovlivňuje zdraví lidí a že řada nemocí má zdroj ve špatné výživě, přinášíme záznam této přednášky.

Autor: Alena Šteflová

Úmrtnost do pěti let

Rozdíly v rámci Evropského regionu WHO

 

Zdraví dětí a dospívajících – nejzávažnější oblasti

Mezi nejzávažnější zdravotní rizika, která ovlivňují zdraví dětí v evropském regionu, patří:

 • HIV/AIDS
 • Obezita
 • Duševní zdraví

Infekce HIV nově diagnostikovaná u dětí, 1997 – 2002 – Evropa

Výskyt nadváhy u dětí ve vybraných 31 zemích


Vzrůstající výskyt nadváhy u dětí v Evropě zaznamenaný od 70. let minulého století

Mládež a deprese 

Čtyři procenta 12 – 17letých a devět procent 19letých trpí depresemi.
Deprese spojené se sebevraždami jsou třetí hlavní příčinou úmrtí mládeže.
Source: World Health Report 2001

Evropská strategie pro zdraví a rozvoj dětí a mládeže

Cíl
Umožnit dětem a mládeži v Evropě dosáhnout plného potenciálu pro zdraví a rozvoj a snížit dopad vyhnutelných onemocnění a úmrtnost.

Tři cíle strategie

 1. Vytvořit rámec pro výzkum a rozvoj národních politik a programů pro zdraví dětí a mládeže
 2. Podpořit multisektorální aktivity zaměřené na hlavní zdravotnická témata s ohledem na zdraví dětí a mládeže
 3. Určit význam zdravotnického sektoru při rozvoji a koordinaci politiky a služeb spojených s potřebami dětí a mládeže 
   


Sedm prioritních skupin

Matky a novorozenci

 • Výživa
 • Infekční onemocnění
 • Úrazy a násilí
 • Životní prostředí
 • Zdraví mládeže
 • Psychosociální rozvoj a mentální zdraví

Globální/Evropské strategie WHO

Na pomoc ovlivnění rizikového chování lidí jsou na nejvyšších zasedáních WHO přijímány strategie, ke kterým se jednotlivé členské státy zavazují. V poslední době byly přijaty následující strategie:

 • Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC)
 • Akční plán proti alkoholu
 • Strategie proti AIDS
 • Životní prostředí a zdraví dětí
 • Deklarace o duševním zdraví pro Evropu
 • Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví – přijata na 57. WHA, květen 2004


Globální prognózy

 • Prognóza: do r. 2010 se předpokládá okolo 150 milionů osob s nadváhou či obézních
 • Do pěti let jich přibude navíc 20 milionů
 • Došlo k nárůstu nadváhy a obezity mezi dětmi i dospělými. V 10 zemích OECD více než 50 % dospělých splňuje definici nadváhy nebo obezity. Je mezi nimi i Česká republika.

Zvyšování obezity v zemích OECD

 

Globální prognózy 

 • Vedle zdravotního problému jde však i o problém ekonomický: Obezita má souvislost s výraznými dodatečnými náklady na zdravotní péči. Odhady ze Spojených států říkají, že náklady na zdravotní péči jsou u obézních o 36 % vyšší a náklady na léky o 77 % vyšší než u lidí s normální váhou.
 • WHO report z r. 1998 udává, že 2 – 8 % celkových nákladů do zdravotnictví jde na vrub onemocnění spojených s nadváhou či obezitou.
 • Nově se kalkuluje, že rozdíly mezi sociálními třídami, dány např. vzděláním, výší platu, mají vliv na rizikové chování lidí, včetně způsobu a skladby stravování.


Výsledky ze šetření HIS provedeného u české populace (Health Interview Survey)

Výsledky ze šetření HIS (Health Interview Survey)

Podíl dětí s nadváhou a obezitou v ČR věk 6,00 – 18 let

Podíl dětí s nadváhou, obezitou a nízkou hmotností v ČR věk 7,00 – 11 let

Obezita a nemocnost dětí

 • Časté respirační obtíže
 • Ortopedické problémy
 • Endokrinologické obtíže
 • Nemoci žlučníku, pankreatu
 • Diabetes II. typu u adolescentů
 • Poruchy lipidového spektra
 • Hypertenze
 • Jaterní steatóza

Pro vytvoření správných stravovacích návyků má velký význam péče, která je jim věnována ve školních zařízeních:

 • Instituce pečující o děti, školy, pracoviště a místa trávení volného času jsou důležitými rámci jídelních zvyklostí.
 • Zvláště důležité jsou následující:
  – Dostupnost zdravých jídel a čerstvé pitné vody
  – Sortiment prodejních automatů
  – Prostředí příznivé pro cvičení, schody místo výtahů
  – Hry a fyzická aktivita jako součást každodenního režimu 

Prevence obezity u předškolního věku dítěte 

Úměrně věku nabízet dětem pestrou a energeticky vyváženou stravu

 • Úprava nevhodných stravovacích návyků rodiny tvoří prevenci obezity dítěte v pozdějším věku
 • Zapojování dítěte do fyzické aktivity rodiny

Nebezpečí: sladkosti, čokolády…

Prevence obezity u dítěte školního věku 

Vhodný výběr potravy, stravovací zvyklosti, rodina – škola (školní stravování)

 • Pohybová aktivita
 • Omezení času stráveného u televize
 • Seidell JC: Obesity : A growing problem. Acta Paediatr. 1999,428, 46-50 :
  Rozvoj obezity v dětském věku je spíše problémem klesajícího energetického výdeje než stoupajícího energetického příjmu 
   

  Prevence obezity adolescenti 

  Stravovací zvyklosti – nebezpečí „bufetového“ stravování (Fast Food)
 • Fyzická aktivita – většina dospívajících přestane se zájmovým či aktivním sportem
 • Poznámka :
  Nebezpečí neúměrné reakce u děvčat – rozvoj mentální anorexie nebo naopak bulimie 

  Výstupy 

  • Prevence obezity dítěte je prevencí zdravotních problémů dítěte i dospělého
  • Prevence obezity dítěte musí tvořit komplexní mechanismus informací, rad, pomoci se zaměřením na životní styl člověka, dítěte
  • Prevence obezity dítěte je celospolečenskou záležitostí, do které se musí zapojit jedinec, rodina, škola, potravinářský průmysl, vláda

  Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

  • Přijata na 57. WHA, květen 2004
  • 75 % všech úmrtí způsobeno nepřenosnými nemocemi
  • nezdravá výživa a fyzická nečinnost – hlavní příčiny KVO, DM 2. typu, iktů, vybraných nádorů, osteoporosy, psychosociálních problémů
  • WHO vyzvala členské státy implementovat strategii ve zdravotnictví a dalších odvětvích
    

  Implementace globální strategie WHO 

  • V rámci národních politik jednotlivých členských států je nutno vytvářet vlastní Akční plány výživy, fyzické aktivity a redukce obezity
  • Některé státy (Francie, Holandsko, Španělsko, Švédsko, Slovinsko, UK) již akční plány mají schváleny a oficiálně představeny

  Při tvorbě vlastních akčních plánů doporučuje WHO využít následujících principů:

  • Vytvoření rovnováhy mezi individuálním a skupinovým přístupem
  • Zaměření se na meziresortní a mezioborovou spolupráci
  • V souladu s EU Platformou pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví – uplatňovat a hledat spolupráci s výrobci, spotřebiteli, NGO ke zdraví, politiky
  • Propojení aktivit zaměřených na zdravou výživu a redukci nadváhy/obezity s dalšími strategiemi WHO – např. s prevencí úrazů

Uplatnění doporučení WHO v ČR 

Národní rada pro obezitu MZČR
Mezisektorový a mezioborový poradní orgán ministra zdravotnictví
Cíl: Akční plán boje proti obezitě
Pro jeho vypracování byly ustaveny dílčí pracovní skupiny k řešení:

 • Pro léčbu obezity
 • Výživa a potraviny
 • Edukace, vzdělávání
 • Komunitní programy

Národní akční plán proti obezitě

Práce na komunitní úrovni
Pokračování v programech Zdravé město a Zdravá škola
Podpora aktivit redukčních klubů (např. STOB)
Podpora spolupráce s potravinářskými řetězci

Vzdělávání na všech úrovních
Edukace v prevenci a léčbě obezity pro praktické lékaře
Pokračovat v postgraduálních školeních obezitologie pro internisty, endokrinology a diabetology
Zařadit obor obezitologie do postgraduálního vzdělávání diabetologů, endokrinologů a internistů

Edukace dětí – zaměřená na výživu a fyzickou aktivitu
Zařazení podrobnějších informací o správné výživě a fyzické aktivitě do stávajícího rozvrhu na základních a středních školách
Zajistit dostatečné vzdělávání vysokoškoláků – pedagogů v pregraduální výuce
Zlepšit úroveň postgraduálního vzdělávání (nově založený Národní ústav pro další vzdělávání při MŠMT)
Utvořit síť expertů k vzdělávání učitelů i dětí
Školní stravování (např. ovlivnit obsah prodejních automatů ve školách, zabránit prodeji potravin a nápojů nevhodných pro děti ve školách)

Komunitní projekty WHO

Využít pro výchovu populace a intervenčním aktivitám k ovlivnění životního stylu již stávajících programů WHO, zaměřených na komunity (skupiny, které sdílí určité společné prostředí):

 • Zdravá města
 • Zdravé školy, školky
 • Podpora zdraví na pracovišti
 • Bezpečná komunita
 • Komplexní preventivní projekty CINDI
 • Zdravá nemocnice
 • Síť “ Regiony pro zdraví“

Ovlivňování stravovacích návyků a tělesné aktivity je jednou z nejvíce uplatňovaných aktivit v rámci komunitních projektů.


 
Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

 • pracovat na politikách podporujících fyzické aktivity, se zdůrazněním multi-sektoriálního přístupu
 • zajistit, aby chůze a cyklistika a jiné formy fyzické aktivity byly dostupné a bezpečné
 • aby dopravní politika zahrnovala nemotorizovanou dopravu jako součást dopravního systému
 • usnadnění sportu a rekreace, aby byly zahrnuty v konceptu sportu pro všechny
 • podpora environmentálních podmínek, které ulehčují fyzické aktivity


 
Nové aktivity WHO

Ministerská konference proti obezitě v Istanbulu 2006
Řada přípravných pracovních jednání
 
Výstup konference – společné přijetí charty
ministry zdravotnictví všech evropských zemí


 
Informace o WHO
www.who.intwww.euro.who.int

MUDr. Alena Šteflová, ředitelka české kanceláře Světové zdravotnické organizace

Autor: Alena Šteflová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se