Přeskočit na obsah

Jak pomáhá zákon 320/2001 při kontrole školní jídelny

Zákon 320/2001 o finanční kontrole se školní jídelny na první pohled dotýká jen okrajově. Zákon však má pro každou vedoucí jídelny velký význam. Ukládá významné povinnosti právnímu subjektu, který nakládá s veřejnými prostředky (tedy i škole či školní jídelně v právní subjektivitě).

Autor: Vladimír Bureš

Zákon 320/2001 o finanční kontrole je poměrně obecný zákon, který se na první pohled práce vedoucí školní jídelny dotýká jen okrajově. Skutečně ale jen na první pohled. Při bližším studiu zjistíme, že zákon má pro každou vedoucí jídelny velký význam. Zákon ukládá povinnosti právnímu subjektu, který nakládá s veřejnými prostředky – k takovým subjektům patří i škola nebo školní jídelna v právní subjektivitě. Zajistit plnění povinností musí ředitel právního subjektu.

V čem je tedy zákon důležitý pro vedoucí školní jídelny?

1/ zákon v paragrafu 2 definuje pojmy hospodárnost, efektivnost a účelnost
2/ na několika místech ukládá vedoucím pracovníkům chovat se hospodárně, efektivně a účelně

Příklad:
§25
Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
(1) Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který
a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy

Vedoucí jídelny se často dostává do sporu s kontrolním orgánem, který vyžaduje důsledné plnění nějaké vyhlášky. Toto plnění přitom bývá v podmínkách školní jídelny nesmyslné (tedy neúčelné), zbytečně komplikované (tedy neefektivní) a také mimořádně nákladné (tedy nehospodárné). Často také nejde přímo o požadavek z textu vyhlášky, ale jen o jeho interpretaci konkrétním kontrolním pracovníkem. V některých situacích existuje více možných výkladů. Takových příkladů zná každý celou řadu:

– povinnost členit strávníky do skupin podle věku
– stravování dětí a zaměstnanců v době nemoci
– prodej karet a čipů strávníkům
– nulování finanční bilance k určitému datu
– atd.

Vedoucí jídelny musí i v právně nejistém prostředí najít konkrétní a praktické řešení. Přitom by neměla riskovat budoucí postih na základě nálezu kontrolního orgánu. V těch situacích, kdy nelze vyhlášku splnit přesně a nebo kdy existuje více různých výkladů, se může vedoucí školní jídelny opřít právě o zákon o finanční kontrole a předem si pro svůj praktický postup připravit zdůvodnění (vnitřní směrnici).

V následujícím příkladu si ukážeme, jak může vedoucí v MŠ využít znalost zákona o finanční kontrole k tomu, aby před kontrolním orgánem snáze obhájila své rozhodnutí stravovat starší děti ve stejném finančním normativu jako děti mladší:


Směrnice: Způsob stanovení finančního normativu
V naší MŠ máme jen několik dětí ve věkové skupině 7-10 let. Vyčlenění těchto dětí do samostatné skupiny s vyšším finančním normativem nám přinášelo v praxi tyto problémy:

 • často větší jedlík platil méně než nepatrně starší, drobné dítě
 • nutnost vysvětlovat dětem i rodičům rozdílnou velikost porce
 • náročnější příprava jídel (normování, rozvoz, výdej)
 • nákladnější administrativa (evidence, výběr peněz, atd.)

Rozhodnutí:

děti ve věkové skupině 7-10 let budeme stravovat ve stejném normativu jako děti 3-6 let

 • společný normativ stanovíme tak, aby byla řádně naplněna vyhláška 107 pro obě věkové skupiny (finanční normativy se pro obě tyto věkové kategorie překrývají)
 • všem dětem umožníme individuální přídavky, aby nikdo neměl hlad
 • při výpočtu normy spotřebního koše stanovíme počet porcí sedmiletých dětí průměrným procentem
 • Zdůvodnění:

  • při správném stanovení finančního normativu neporušíme vyhlášku 107 ani pro jednu skupinu strávníků
  • výpočet spotřebního koše zatížíme nepatrnou chybou, kterou eliminujeme udržováním hodnot spotřebního koše dále od mezních hodnot – o x% (vhodné doplnit výpočtem max. chyby)
  • tímto opatřením naplňujeme zákon 320/2001 o finanční kontrole, který nám ukládá účelné, efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky, a to tak, že výrazně snížíme pracnost evidence i pracnost vlastní přípravy a výdeje jídel

  Podpis: Ředitelka MŠ

  Všimněme si, že celá směrnice se nám snadno vejde na jednu stranu A4. V okamžiku kontroly má pro nás velký význam, protože obhajoba před kontrolním pracovníkem je s touto pomůckou mnohem jednodušší – viz modelová situace:

  Kontrolor: Vy nesledujete odděleně sedmileté děti!

  Vedoucí: Nesledujeme, my postupujeme podle vnitřní směrnice 12/2006

  Kontrolor: To ale neplníte vyhlášku 107!

  Vedoucí: Víte, já nejsem právník, já jsem vedoucí jídelny a postupuji podle vnitřních směrnic. Myslím, že vyhlášku plníme. Tuto směrnici nám zpracovala poradenská firma XY (Aspos, atd..) právě proto, abychom nebyli v rozporu s vyhláškou 107. Pamatuji se, že se tomu tehdy věnovalo hodně úsilí a právních diskusí. Chcete-li nám dát tuto věc do zápisu, uveďte tam, prosím, jaký paragraf a odstavec z té vyhlášky neplníme. My to necháme posoudit poradenskou firmu a pokud máte pravdu, oni nám tu směrnici změní. To je jasné, vyhlášky se musí plnit, my si necháme rádi poradit, my chceme mít jídelnu ve vzorném pořádku… (stále mile a vstřícně)

  Je velmi pravděpodobné, že po těchto odpovědích a po prohlédnutí směrnice kontrolor žádný zápis neprovede. A pokud ano, je zcela jisté, že nemůže následovat žádný pracovně právní postih vedoucí školní jídelny – nejspíš si vše vyjasní kontrolor s poradenskou firmou. A i kdyby se ukázalo, že má kontrolor pravdu, tak vedoucí jídelny postupovala s maximální možnou péčí řádného hospodáře – vždyť si na nejasný právní problém najala konzultantskou firmu, nechala si zpracovat směrnici, nechala si ji ověřit u odborné asociace (na vlastního právníka nemá v rozpočtu peníze, takže od ní nic víc není možné požadovat). 

  Všimněme si, že vedoucí školní jídelny je v naprosté pohodě nejen během tohoto rozhovoru, ale i po jeho skončení:

  • na situaci je předem připravena
  • nemusí pracně vzpomínat, proč věci řeší zrovna takto
  • nemusí být nijak výmluvná a pohotová v argumentaci
  • s kontrolním pracovníkem nijak nebojuje, je usměvavá a vstřícná
  • kontrolního zápisu se nebojí
  • nebojí se ani o své místo, o své osobní hodnocení, nebojí se hodnocení ředitele – to proto, že jako vedoucí pracovník je na kontrolu vzorně připravena – má směrnici, podle které pracuje

  Probíhá u Vás kontrola také tak snadno? Jste na vše připraveni? Je jasné, že řádná a precizní příprava vyžaduje spoustu času a energie. Není jednoduché udržet si přehled o celé řadě zákonů a vyhlášek, o jejich změnách a o novinkách v legislativě. Užitečnou pomůcku pro vedoucí školní jídelny, případně i ředitele školy, kteří chtějí provozovat školní jídelnu v souladu s platnými zákony a vyhláškami, představuje například software Organizace. Program si můžete rychle a pohodlně objednat na tomto portále v sekci Objednejte si.


  Poznámka:
  Velmi nerad bych vyvolal dojem, že nabádám školní jídelny ignorovat vyhlášku a nečlenit strávníky do skupin podle věku. To rozhodně není cílem tohoto článku. Pro většinu jídelen je rozumné přizpůsobit svoji evidenci skupinám strávníků tak, jak je člení vyhláška 107. Ten příklad jsem zvolil jen jako ilustraci hraničního (sporného) výkladu vyhlášky, který lze dobře obhájit právě poukázáním na účelnost, efektivnost a hospodárnost dle zákona 320/2001. Jde o modelovou situaci – obdobně lze postupovat i v případě dalších nejasných či nepraktických vyhlášek. Přitom je důležité si uvědomit, že zákon je předpis vyšší právní síly než vyhláška – tj. pokud je ve vyhlášce něco sporné nebo nejasné, je třeba se opřít o zákon. Pokud je vyhláška v rozporu se zákonem, vždy se musí použít zákon.

  Ing. Vladimír Bureš, Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Autor: Vladimír Bureš

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Monika

  úžasné
  Díky, opravdu díky za cenné rady. Jen je škoda, že si „poradenskou firmu“ nevezmou tvůrci vyhlášek. Možná by posloužila firma „Selský rozum“, např. v případě rozdělení dětí dle věku.
  Hezký den