Přeskočit na obsah

Jak správně vyplnit výkaz Z17-01

Víte, že brzy musíte odevzdat zahajovací výkaz Z17-01? Jak správně postupovat bod po bodu, aby výsledkem byl dokonale vyplněný formulář? Přečtěte si návod k vyplňování se zkušenostmi z praxe. Zajistili jsme pro vás také aktuální upřesnění a vysvětlení k výkazu od MŠMT.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Aktualizováno k 13. 9. 2023.

Na začátku listopadu školní jídelny každoročně vyplňují a odevzdávají Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z17-01. Jeho vyplňování, zejména některých jeho položek, bývá zdrojem nejasností a dotazů, proto se na jeho obsah podíváme důkladněji.

Základní pravidla

 • Výkaz je povinný pro všechny školní jídelny zařazené ve školském rejstříku, tedy všechny běžné jídelny zřízené obcemi, kraji, ministerstvem, svazky obcí, církvemi i soukromými subjekty. Vyplňují ho jak běžné školní jídelny, tak vývařovny a výdejny. Výdejna výkaz nevyplňuje, když dováží stravu ze zařízení jiného subjektu a výdej provádí zaměstnanci vyvařujícího subjektu.
 • Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://sberdat.uiv.cz/login a následně se výpis dat potvrzený ředitelem subjektu odešle příslušnému správnímu úřadu. Všechny údaje se do výkazu uvádí podle stavu k 31. 10. 2023. Školy a školská zařízení jsou povinné v roce 2023 odeslat výkaz elektronicky do 13.11. 2023.
 • Elektronický výkaz v sobě obsahuje řadu vazeb, kterými zadaná data kontroluje. Pokud po zadání dat oznámí nějakou chybu a vedoucí jídelny je přesvědčena o správnosti vložených údajů, je důležité vše popsat v komentáři. Před vyplňováním výkazu doporučuji prostudovat metodické pokyny, a to hlavně v případě, že došlo v uplynulém roce k nějakým změnám v provozu jídelny. Kromě podrobného výkladu k výkazu obsahují např. pravidla pro zařízení, která ještě nezahájila činnost, nebo ji naopak ukončila.). Popisují také základní kontrolní vazby, podrobnější vazby jsou automatickou součástí elektronické verze výkazu. Při pochybnostech, které se během vyplňování mohou vyskytnout, je samozřejmě možné požádat o konzultaci pracovníka správního úřadu, a to nejlépe s dostatečným předstihem, tedy ne až v den odevzdání. Osvědčilo se mi vyplnit nejdříve ručně předem vytištěný formulář výkazu a až potom ho přepisovat do elektronické podoby. Řada programů, které jídelny používají k evidenci strávníků, již nabízí tisk sestavy jako podklad pro vyplňování tohoto výkazu. To velmi zjednoduší práci.
 • Je nutné si uvědomit, že vyplňované údaje musí být správné. Výkaz totiž může mimo jiné sloužit jako podklad pro rozpis prostředků přímých výdajů na vzdělávání a školské služby (tzv. krajských normativů) na následující kalendářní rok. Jeho pravdivé vyplnění bývá také předmětem kontroly ze strany ČŠI.

Úvod výkazu

V úvodu výkazu se kromě názvu a adresy jídelny uvede i její identifikátor IZO a několik rozlišovacích kódů.

První kód bude u většiny jídelen 1. Působí-li jídelna při školském ubytovacím zařízení (např. subjekt typu Domov mládeže a školní jídelna), uvede 2. Působí-li při zařízení pro ústavně ochrannou výchovu, bude to 3 a jde-li o náhradní stravování zabezpečované jinou osobou poskytující stravovací služby, vypíše jídelna 9.

Druhý kód: 0 – výdejna, která dováží stravu ze zařízení zapsaného v rejstříku, 1 – běžná ŠJ (vývařovna s výdejnou), 2 – pouhá vyvařovna, 3 – výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného v rejstříku.

Ve sporných případech je potřeba se řídit tím, jak je dané zařízení zařazeno ve školském rejstříku, nebo záležitost projednat se správním úřadem. Budou to zejména případy, kdy se část stravy v zařízení připravuje a část dováží, nebo případy, kdy jídelna dováží pouze diety apod. V případě, že typ uvedený v rejstříku neodpovídá skutečnosti, je třeba ještě před odesláním výkazu zajistit nápravu.

Třetí kód uvádí, zda je zařízení mimo provoz.

Oddíl 1 – Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní

Do této tabulky se uvádí počty osob, které stravu odebírají přímo v jídelně, nezahrnují se ty, pro které se jídla odváží do výdejen, stejně tak jako jednorázově stravovaní (strava pro účastníky sportovní her, soutěží, pro kontrolní orgány apod.) Počty se zapisují podle kategorií uvedených v tabulce a uvádí se ti, kteří jsou k rozhodnému datu přihlášeni k pravidelnému odběru hlavního nebo doplňkového jídla. Nepatří sem strávníci, kteří již ze školy odešli a z nějakého důvodu nadále zůstávají v evidenci jídelny. Metodické pokyny k tomu vysvětlují, že v oddílech I, II, IV, V a VII se uvádí stav smluvně sjednaný k 31. 10. 2023 a nabízejí i příklad: strávník zapsaný k pravidelnému odběru jídla se zahrne do počtu i v případě, že 31. 10. jídlo výjimečně neodebere. Lze to chápat tak, že strávník přihlášený ke stravování se do počtu zapsaných stravovaných započítá i tehdy, když si odhlásí všechny obědy v říjnu (např. z důvodu nemoci). Když není trvale zablokovaný, je přihlášený ke stravování. Naopak by se neměl uvádět strávník, který ukončil stravování 30. 10. 2023 (např. z důvodu stěhování).

První část tabulky obsahuje údaje o strávnících – děti, žáci, studenti a další osoby, jímž je poskytováno školní stravování. Jde o řádky 0101 až 0112. Všichni se podle uvedených kategorií zapíší do sl. 2 a dále do dalších sloupců podle odebírané stravy. Strávníci přihlášení jen k obědům (zejména děti ZŠ a studenti SŠ) se zapíšou do sl. 3. Děti v MŠ, ať jsou přihlášeny k odběru 2 nebo 3 denních jídel, se uvedou do sloupce 4 (Oběd a doplňkové jídlo). Děti starší 6 let, které jsou v MŠ a mají odklad, se uvádějí společně s věkovou kategorií 3–6 let do ř. 0102, tedy ne do přípravných tříd v ř. 0103.

Ve sloupcích 6 a 7 se vykazuje celodenní stravování. Může jít např. o jídelny při středoškolských internátech, domovech mládeže, dětských domovech apod. Za celodenní se však považují jen ti strávníci, jimž jídelna podává i večeře, nepatří sem děti z běžných MŠ, ty patří do sl. 4.

Druhá část tabulky (od řádku 0113) obsahuje údaje o ostatních pravidelně stravovaných – dospělí, učitelé, cizí, apod. ale budou zde započítáni i např. obědvající studenti ročních pomaturitních kurzů jazykových škol nebo žáci, kteří odebírají stravu nad rámec par. 4 vyhlášky č. 107/2005 (např. ve sl. 5 svačiny dětí v ZŠ). Do zvláštních řádků se vyčlení školští pracovníci a pracovníci vykazujícího právního subjektu.

V řádku 0101a se sleduje i dietní stravování. Za dietní jídla se považují pouze ta, která jsou připravována podle par. 2 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005.

Oddíl 2 – Odvozy do výdejen

Do této tabulky se zapíšou počty stravovaných, pro něž se jídla odvážejí do výdejen zapsaných v rejstříku škol. Tyto počty nesmějí být zahrnuty v tabulce I. Pravidla pro vyplňování této tabulky jsou obdobná jako pro tabulku I. V pochybnostech se subjekty (jídelna a výdejna) musí domluvit, který z nich stravované vykáže.

Obecně platí, že pokud jídelna (příp. vývařovna) vyváží stravu do výdejny, oba subjekty by si měly zkontrolovat vykazované údaje, aby vzájemně odpovídaly. U jídelny jde o údaje v oddílu II a VII, u výdejny v oddílu I a VII.

Oddíl 3 – Počet jídel

Sem jídelna uvede počty uvařených a vydaných jídel. Jídla odvážená do výdejen zahrne do uvařených, ale nezapočítá je do vydaných.

Sl. 2 a 4 – počet všech jídel za předchozí školní rok, tzn. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, dohromady školní stravování i doplňková činnost. Údaj se zapíše v tisících s přesností na 1 desetinné číslo.

Sl. 3 a 5 – přesný počet za říjen aktuálního roku (opět všechna jídla).

Sl. 3a a 5a – obsahuje pouze jídla školního stravování a stravování vlastních zaměstnanců.

Sl. 3b a 5b – pouze dietní stravování.

Nevylučuje se, že výdejna může sama připravovat doplňková jídla (např. svačiny v MŠ). V takovém případě vyplní v oddíle III i sl. 4 až 5b, ř. 0303 až 0306.

Oddíl 4 – Počet zaměstnanců

Tato tabulka obsahuje počty všech zaměstnanců jídelny bez ohledu na druh pracovního poměru (tedy i práce na dohodu) a způsob financování jejich mzdy, uvádí se souhrnně jak hlavní, tak doplňková činnost. Do počtů se zahrnou pouze ti pracovníci, kteří mají jako místo výkonu práce uvedeno zařízení, které výkaz vyplňuje. Nezahrnují se sem pracovníci, kteří vykonávají práci na jiném vykazujícím pracovišti.

Počty zaměstnanců se zapisují do sl. 2 podle skupin profesí. Má-li pracovník více pracovních smluv nebo dohod, každá se započítá zvlášť.

V řádku 401a a 402 budou uvedeni jen pracovníci bezprostředně se podílející na přípravě stravy a výdeji stravy. Řádek 404 bude obsahovat profese jako administrativní pracovníci, hospodáři, účetní, apod. Patří sem také ředitelka samostatné školní jídelny. Uklízečky, dozor, nutriční terapeutky, údržba apod. se uvedou do ř. 405. Protože profese vedoucí školní jídelny oficiálně neexistuje, bude zařazen/a podle zařazení uvedeného v pracovní smlouvě (obvykle provozář a tedy ř. 401a). Pozor na řádek 406 ve sl. 2! Zde se každý zaměstnanec uvede jen jednou, tento řádek tedy není prostým součtem předchozích řádků.

Ve sl. 3 budou tyto údaje přepočtené na základní úvazek (na 1 desetinné místo) a v řádku Celkem bude jejich součet.

Oddíl 5 – Počty zapsaných strávníků

Do této části výkazu se uvedou zapsaní strávníci. Tedy nikoli ti, kteří k rozhodnému datu odebrali oběd, ale ti, kteří jsou přihlášení k odběru stravy. Počty se rozdělí podle jednotlivých škol. Vyplňuje se pouze IZO školy ve sloupci a) a počet strávníků ve sl. 2. Je dobré pamatovat na to, že údaj na ř. 0550 v tomto oddílu musí být shodný s údajem na ř. 0101 ve sl. 2 v oddílu I.

Do oddílu V nepatří učitelé, strávníci v doplňkové činnosti apod. Vývařovny tento oddíl nevyplňují.

Oddíl 6 je v aktuálním výkazu zrušen.

Oddíl 7 – Odvážená/dovážená jídla

Tabulka obsahuje počty jídel odvážených do výdejen nebo dovážených z vývařovny. V případě dovozu se sem zahrnují pouze jídla ze zařízení zapsaných v rejstříku! U výdejen se do sloupce Odvoz (sloupec d) zapíše „ano“, u zařízení, z nichž se dováží, se do tohoto sloupce uvede „ne“.

Jde-li o více výdejen ev. jídelen/vývařoven, zapíšou se do tabulky jejich IZO (není třeba vyplňovat adresu).

Pozor na to, že souhrnné údaje v této tabulce musí odpovídat příslušným údajům v tabulkách I a II.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Doplnění redakce:

V metodickém pokynu je, že se uvádí stav smluvně sjednaný k 31.10. Zeptali jsme se MŠMT, co přesně znamená „stav smluvně sjednaný“. Uveřejňujeme upřesnění od Terezy Fojtové, tiskové mluvčí ministerstva.

Podle metodického pokynu k výkazu Z17-01 se za zapsaného stravovaného považuje „ten, kdo je přihlášen ve vykazujícím zařízení k pravidelnému odběru alespoň jednoho hlavního nebo doplňkového jídla. Nepatří sem jednorázoví stravovaní ani účastníci mimořádných akcí. Celodenní stravování se vykazuje, pokud jsou podávány večeře. Zapsaní stravovaní se vykazují, i když se v některém dni k odběru jídla nedostavili. Obdobné platí i pro oddíly II, V a VII.
 1. Měla by být splněna podmínka, že zapsaný strávník má podanou platnou přihlášku ke stravování bez ohledu na to, zda v daném měsíci nějaké jídlo odebral, či nikoliv. Např. v případě nemoci některého žáka se může stát, že během října žádná jídla neodebral, ale může kdykoliv opět nastoupit do školy a začít se stravovat, jídelna má tedy nárok na finance na tohoto strávníka. (Údaje vyplňované do výkazu Z 17-01 k 31.10. mají rozhodující vliv na výši přidělených finančních prostředků pro následující kalendářní rok.)
 2. Dotace je přidělována na strávníky (uvedené v odd. I v řádcích 0101 – 0112), tedy ty, kterým je dle vyhlášky o školním stravování (107/2005 Sb.) poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb, a pouze na ta jídla, která mají příslušní strávníci dle této vyhlášky právo odebrat. Formulace „přihlášen k pravidelnému odběru alespoň jednoho hlavního nebo doplňkového jídla“ se tedy vztahuje k druhu jídla (podle § 4 vyhl. 107/2005 Sb.), na které má strávník nárok, nikoli na skutečnost, zda již toto jídlo fakticky odebral, či nikoli. Nemusí nutně jít jen o žáky škol, ale např. o děti umístěné v dětském domově, které nenavštěvují žádnou školu (uvedenou v odd. I, ř. 0112).
  Dotace nejsou poskytovány např. na doplňková jídla žákům základních škol, tato doplňková jídla se neuvádí v řádcích 0104 a 0105, ale až v řádku 0113, neboť jsou podávána nad rámec vyhlášky o školním stravování.
Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Hana 1

  Jak správně vyplnit výkaz Z17-01
  Dobrý den, mám dvě děti v MŠ, rodiče odevzdali k 1. 9. 2023 přihlášku ke stravě, ale bylo mi řečeno, že budou chodit do MŠ až od ledna. Ve skupině dospělých (učitelé) mám zase pár, kteří jsou přihlášení, ale zatím ani jednou nepřišli, zřejmě budou chodit jen ve výjimečných případech. Dospělé bych tudíž nepočítala, ale u dětí si nejsem jistá. Může mi, prosím, někdo poradit? Děkuji.

  • Autor: dudek

   Dobrý den,
   záleží na tom, ke kterému datumu jsou děti přijaty, Na přihlášce ke stravování, to musí být uvedeno.

 • Autor: MarieM

  Výkaz
  Dobrý den. Pokud máte přihlášku, samozřejmě děti započítejte.

 • Autor: karel4

  Prohlášení žáci
  Jsem rád , že konečně se sjednotil výklad v tom , že se uvádějí prohlášení žáci . Jde tedy o to , zda je žák přihlášený a to bez ohledu na to , zada se reálně stravuje . V minulosti jsem si tento výklad musel doslova vybojovat .

 • Autor: Stáňa

  Uvařená x vydaná jídla
  Dobrý den,
  chtěla bych se prosím zeptat, zda se obědy, které si děti objednají, zaplatí a my je uvaříme, ale následně na jídlo nedorazí, chápou jako nevydané. Tj. ve V17 budou tvořit rozdíl mezi uvařenými a vydanými.
  Děkuji.

 • Autor: rohlik95

  výkaz
  Uvařená jídla jsou uvařená jídla, nehledejte problém, že někdo nepřišel. Přeji hezký den

  • Autor: Stáňa

   Moc děkuji za odpověď. Výkaz vyplňuji poprvé. Počet uvařených se tedy bude v případě, že jídlo nikam nevozíme, rovnat vydaným?

   • Autor: macron

    A vy snad máte ještě nějakou sekretářku, která by vám každý den počítala, že si dvě děti nepíply, i když čip měly, dvanáct si zapomnělo čip a tudíž si pínout nemohly, ředitelka nepípá nikdy, kuchařky také nee, zbylých tři sta přišlo, a to celé evidovat, abych pak mohl nakrmit výkaz? Uvařené = vydané a hotovo.