Přeskočit na obsah

Jak získat dotace pro ŠJ (1)

Pro koho jsou peníze z fondů Evropské unie určeny? Jak z nich můžeme něco získat? Proč žádat o dotace pro jídelny? Co je to projekt a na základě čeho se vytváří? Na tyto a další otázky odpovídá následující článek, který přináší základní všeobecné informace o dotacích z fondů Evropské unie.

Autor: Vladimíra Nejezová

Výše dotací 2007 – 2013
Česká republika v období 2007 – 2013 ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel může čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard €, což je zhruba 752,7 miliard Kč. To je velká příležitost pro každého z nás. Peníze totiž může teoreticky využít téměř každý občan České republiky. Tedy pro svou firmu, pro své město, nebo pro pracoviště, kde je zaměstnán. Abychom tyto peníze získali, musíme pro to něco udělat.

Proč žádat o dotace pro jídelny
Proč stojí za to o dotaci zažádat? Možná se vám zdá, že pokud pracujete ve státní instituci, pak jsou peníze na její provoz vždy zaručeny. Jsou však již známy případy, kdy státní instituce omezily financování podřízených organizací, obcí nebo svých aktivit a odkázaly zájemce na financování pomocí fondů. Není to sice zatím obvyklá cesta, ale i to se může stát.
Navíc by byla škoda nevyužít dotační příležitosti. Díky penězům z dotací si můžete zlepšit třeba své pracovní podmínky, a tak vyřešit problémy, na které se ze základního financování nedostává.

Novinky v dotacích
Novinkou je skutečnost, že podíl evropských fondů na financování projektů v ČR je nyní nastaven na 85 % a ČR tedy přispěje na dotace pouze 15 % ze svého rozpočtu. Tedy z fondů EU bude čerpáno více než v předchozích obdobích.
Další novinkou je i to, že zatímco v letech 2004 – 2006 většinu prostředků spravovala ministerstva, v následujícím období budou hrát podstatně významnější roli také Regionální operační programy krajů.

Poslední šance
Plánovací období 2007 – 2013 je pro Českou republiku asi poslední, kdy se bude moci ucházet o podporu ze strukturálních fondů. Po roce 2013 se ČR zřejmě stane „čistým plátcem“ do rozpočtu EU. Takže šance na dotace se již nebude opakovat.

Co je to projekt
Dotace jsou přidělovány na základě projektů. Projekt má za cíl připravit, vytvořit a uvést do praxe nějakou novou hodnotu. Může se jednat například o rekonstrukci nebo výstavbu budovy, zavádění moderní technologie, pořízení výpočetní techniky atd. Projekt je tedy jedinečná aktivita, která nemá vzor v minulosti. K vytvoření a realizaci projektu je potřeba mít určité zkušenosti. Proto, asi většinou nebudete psát celý projekt samy. Můžete k němu, ale předložit užitečné podněty. Pokuste se získat peníze tak, že se obrátíte s návrhem spolupráce například na vedení školy, nebo na starostu vaší obce. Případně na jinou instituci, s níž se pro získání peněz spojíte.

Operační programy
Úspěšnost projektu, který budete podávat, závisí mimo jiné i na správném pochopení principů poskytování strukturální pomoci. Veškerá pomoc z ESF se odvíjí od potřeb v jednotlivých oblastech.
Pro žadatele a realizátory projektů jsou nejdůležitějšími dokumenty operační programy (OP). Tyto programy tematicky a regionálně vymezují a specifikují cíle, kterých by se mělo pomocí realizovaných projektů dosáhnout.
Jedním z cílů pro období 2007 – 2013 je konvergence (sbližování). Můžeme si ho představit jako snahu pomoci ekonomicky slabším státům nebo územním celkům (regionům) k tomu, aby se přiblížili svou životní úrovní ostatním.

Pro Cíl „Konvergence“ byly vytvořeny mimo jiné tyto operační programy:

ROP NUTS II Jihovýchod

ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Moravskoslezsko

ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Střední Čechy

ROP NUTS II Střední Morava

Cíle jednotlivých operačních programů
Které druhy projektů jsou z těchto operačních programů financovány, a z kterých programů by tedy mohli jídelny eventuálně získat peníze? Na to se pokusíme odpovědět v tomto a následujících článcích.
Protože celkové znění každého konkrétního operačního programu je poměrně rozsáhlé (viz odkazy). Podívejme se na následující příklady v tabulce. Vidíme zde, co je cílem operačního programu, a jaké dotace z něj budou podporovány.

OPERAČNÍ PROGRAM

CÍL OP

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DOTACE

Životní prostředí

Udržitelné využívání zdrojů energie

instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod.

Lidské zdroje a zaměstnanost

Adaptabilita

další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli

ROP NUTS II Jihovýchod

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

modernizace a zkvalitňování vybavení vzdělávacích zařízení

ROP NUTS II Střední Čechy

Integrovaný rozvoj území

obnova a rekonstrukce stávajících objektů

Například, pokud potřebujete rekonstruovat jídelnu v Benešově. Můžete, až bude vypsána výzva, navrhnout a zaslat projekt do operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy, jehož cílem je rozvoj území, kam Benešov patří, a který podporuje i dotace do rekonstrukcí objektů.


Řídící orgány operačních programů
Peníze tedy budou uvolněny na základě kvalitních projektů, které odpovídají těmto navrženým operačním programům. Výzvy k podávání projektů vydává řídící orgán daného projektu. Proto se vyplatí stránky těchto institucí sledovat. Výzvy jsou na nich zveřejňovány průběžně, a tak se zde dozvíte, kdy a za jakých podmínek je možné podat žádost na konkrétní projekt.

Řídící orgány operačních programů jsou:

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

OPERAČNÍ PROGRAM

WWW STRÁNKY

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

www.mpsv.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

www.msmt.cz

Ministerstvo životního prostředí

OP  Životní prostředí

www.env.cz

Regiony soudržnosti NUTS 2

Regionální OP

www.ropstrednicechy.cz

Region Praha NUTS 2

OP Praha Konkurenceschopnost

http://magistrat.praha-mesto.cz

Region Praha NUTS 2

OP Praha Adaptabilita

Kdo může žádat o peníze?
Projekty mohou na základě výzvy předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další zájemci.

Výzvy na podávání projektu
Důležité je sledovat zadávací dokumentaci, kde jsou podmínky, za jakých lze projekt podat. Výzvy k podávání konkrétních projektů obsahují popis cílů programu, výši dotace, poskytovatele grantu, a také datum uzávěrky příjmu žádostí.

Příprava žádosti
Samotná příprava žádosti o dotaci není jednoduchou záležitostí. Několik všeobecných rad jak postupovat při přípravě vlastního projektu naleznete v článku Jste připraveni na dotace?

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: dana

    Fondy EU
    Reaguji na Váš článek o fondech z EU. I naše ŠJ se zajímá o tyto dotace. Bohužel po zjištěních přes agenturu jež se zabývá zpracováním a veškerou pomocí se získáváním dotací, nám sdělili, že bychom získali jen cca 39% financí z celkové částky projektu, jelikož naše ekonomická činnost činí 39%. Rovněž náš projekt – fin.žádost je ve výši cca 20mil Kč a není průchozí. Podle vyjádření pracovnice agentury je reálná výše fin.dotací pouze 10mil Kč. Sami si odvodíte, že získat požadovanou částky 20 mil Kč na opravy celé kuchyně je i při vysokém vynaložení prac.úsilí, financí, školení atd.marná a pro naší ŠJ nereálná. Konečná výše získaných dotací by činila pro naší ŠJ jen ve výčši cca 6,6mil Kč z částky 20mil Kč. Zatím se nám nepodařilo zjistit, proč je tomu tak? Domníváme se, že je to vůči příspěvkovým organizacím (ŠJ), které jsou samostatnými právními subjekty diskriminující (objem ekonomické činnosti). Uvádíme to jako vlastní zkušenost z letošního roku.