Přeskočit na obsah

Jak získat dotace pro ŠJ (2)

V dnešním článku se zaměříme na to, abychom věděli, co je to výzva k předkládání žádostí, kdo ji vydává a kde ji hledat. Ukážeme Vám i některé vyhlášené výzvy, na které lze již zasílat konkrétní projekty.

Autor: Vladimíra Nejezová

V již zveřejněných článcích Jste připraveni na dotace?, Jak získat dotace pro ŠJ (1) jsme se zabývali základními informacemi k dotacím EU. Seznámili jsme se s pojmy projekt a operační program. Víme, proč žádat o dotace pro jídelny, a probrali jsme některá doporučení, jak si připravovat žádost předem. Dnes se zaměříme více na to, co je to výzva, kdo ji vydává a kde ji hledat. Ukážeme Vám i některé vyhlášené výzvy, na které lze již zasílat konkrétní projekty.

Výzva k předkládání žádostí
Výzvu vyhlašuje řídící orgán příslušného programu. Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace.

Co obsahuje výzva
Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena. Odkaz, kde najít podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné orgány. Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová).

Kde hledat výzvy
Výzvy k dotacím pro jídelny lze v současné době najít především v Regionálních operačních programech.

Regionální operační programy ROP
Tyto programy mají za cíl zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti.

Regionální rada RR
Regionální rada je instituce, která vznikla na základě novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu pro příslušné území NUTS II. Hlavním úkolem Regionální rady je administrovat prostřednictvím ROP NUTS II finanční prostředky z fondů EU v letech 2007-2013.

Regionální rada má tři orgány:

 • Předseda Regionální rady.
 • Výbor Regionální rady je složen ze zástupců krajů a schvaluje výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace z fondů EU.
 • Úřad Regionální rady.

Co znamená NUTS II
NUTS II jsou územní statistické jednotky, tzv. regiony soudržnosti. V České republice existuje 8 regionů soudržnosti. Jsou to tyto:
1. Praha – území hlavního města Prahy
2. Střední Čechy – Středočeský kraj
3. Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
4. Severozápad – Karlovarský, Ústecký kraj
5. Severovýchod – Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj
6. Jihovýchod – Vysočina a Jihomoravský kraj
7. Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj
8. Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Každý region NUTS II v ČR má vlastní Regionální operační program (ROP).

Vyhlášené výzvy
Výzev na podávání projektů je velké množství a jsou vyhlašovány průběžně. Často se proto stává, že žadatel zjistí vyhlášení výzvy, která ho zajímá, až v době, kdy je již na předložení jeho projektu pozdě. Pro ulehčení orientace, a také jako příklad toho, jak výzvy vypadají, jsme pro vás vybrali aktuální výzvu, u které je možnost získat dotace i pro jídelny.

ROP pro NUTS II Střední Čechy – Priorita 3: Integrovaný rozvoj území – 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání – základní školy

číslo výzvy 13

Zaměření podpory:
Budou podporovány investice do následujících typů zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.:

 • Základní školy

Doplňkově lze podporovat investice do následujících typů zařízení, přičemž způsobilé výdaje na ně nesmí překročit 40 % celkových způsobilých výdajů:

 • Školní kluby
 • Školní družiny
 • Školní jídelny
 • Knihovny
 • Tělocvičny a hřiště
 • Prostory pro praktickou výuku (základní školy)

Některé z aktivit, které mohou být výzvou podpořeny:

 • budování infrastruktury (nákup, výstavba)
 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

Příjemci podpory:

 • Obce s rozšířenou působností, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující obce:

Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mělník, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.

 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností, podle §23 a dalších zákona č.250/2000 Sb.,

Výše celkových výdajů na projekt:
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.

Doba trvání projektu:
Zjednodušené žádosti o platbu nesmí být pozdější než 30. 6. 2010.

Kritéria pro poskytnutí podpory:
Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení.

Termíny výzvy:
Příjem žádostí od: 5. 3. 2008
Příjem žádostí do: 5. 5. 2008 do 12.00

Bližší informace
Pokud vás tato výzva zaujala, najdete k ní bližší informace zde.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se