Přeskočit na obsah

Jak získat dotace pro školní jídelny (4)

V sérii článků na téma dotace se snažíme popisovat aktuální výzvy k projektům ESF, které by mohly být pro Vás zajímavé. Dnes přinášíme další poznámky a zkušenosti k vypracování projektů a navíc jednu aktuální výzvu k získání dotací.

Autor: Vladimíra Nejezová

V sérii článků na téma dotace se snažíme popisovat aktuální výzvy k projektům ESF, které by mohly být pro Vás zajímavé. Chceme ale předem upozornit, že grantů a dotací přibývá, hlavně na regionální úrovni a není tedy v možnostech portálu Jídelny.cz je všechny sledovat.
Tyto články jsou především obecnou informací o problematice dotací. Měly by sloužit jako inspirace, kde a jaké druhy dotací máte hledat.
Předcházející články tohoto cyklu:
Jste připraveni na dotace? – jak vypracovat žádost o dotace,
Jak získat dotace pro ŠJ (1) – jak dotace pro ŠJ získat, proč o ně žádat a co je to projekt
Jak získat dotace pro ŠJ (2) – co je to výzva a kde ji hledat Jak získat dotace pro ŠJ (3)  – představení jednoho zajímavého projektu
U článků vždy uvádíme odkazy na internetové stránky, na kterých se dozvíte podrobnější informace včetně kontaktu na vyhlašovatele.

Správné načasování – termíny
Příjem žádostí o dotaci (registrace projektu) je většinou časově omezený a je proto nutné realisticky zvážit, zda časový prostor je dostatečný k realizaci všech nutných kroků pro úplnou kompletaci vašeho projektu.

Měli byste vzít do úvahy čas, který budete potřebovat:

  1. pro stanovení rozpočtu a financování projektu
  2. pro zpracování podkladových materiálů k žádosti o dotaci
  3. pro vyřízení všech potřebných příloh k žádosti
  4. pro kompletaci a kontrolu celého projektu

Protože na vyhlášenou výzvu můžete „narazit“ v době, kdy už je času do jejího uzavření poměrně málo, určitě se vyplatí si projekt předem „předpřipravit“ a ve zbývajícím čase jej již jen upravit podle konkrétních parametrů výzvy. Někteří zadavatelé dokonce k výzvám pořádají krátké semináře, kde upřesňují záměry projektu, popisují úskalí projektu apod. Na těchto schůzkách lze získat velmi cenné zkušenosti.

Soulad Vašeho záměru s vybraným dotačním programem
Záměr, pro jaký budete dotaci žádat, musí být vždy v souladu se záměrem vybrané výzvy. Tento soulad je klíčový pro to, aby Vaše žádost měla maximální předpoklady, že bude vybrána k financování. Nesoulad záměru může být příčinou, proč Vaší žádosti o dotaci nebude vyhověno.
Již dvouleté zkušenosti mají s podobnými projekty jídelny na Slovensku. Ministerstvo školství zde v letech 2007 a 2008 vyhlásilo program „Elektronizácia ŠJ“, v jehož rámci mohly jídelny získat větší částku. Zájem byl pochopitelně velký a vyhrazená částka financí malá. Prováděl se výběr a nesoulad záměru jídelen se záměrem programu byl jedním z hlavních důvodů odmítnutí řady žádostí.

Je nutné využít služeb poradců?
Jednou z věcí, kterou je třeba také uvážit, je to, zda celý proces vyřídíte sami, nebo zda se obrátíte na poradenskou společnost. Toto rozhodnutí není zcela jednoduché. Dotací a jiných podpor je celá řada a mezi náročností jejich vyřízení jsou velké rozdíly. Některé dotace jsou záležitostí prostého vyplnění žádosti, jednoduchého popisu záměru a dodání menšího množství nezbytných příloh. Jsou tedy poměrně jednoduché a využití poradců je zpravidla zbytečným luxusem.
Pokud, ale také budete vyřizovat dotace, jejichž administrace bude náročnější, projekty i žádosti složitější a vyřízení příloh problematičtější pak se již vyplatí o službě poradce uvažovat.
V grantových projektech „Elektronizácia ŠJ“ na Slovensku se objevil případ, kdy si jídelna nechala projekt za 300 tis. zpracovat externí firmou, která do nákladů uvedla i vypracování projektu v ceně několika desítek tisíc Kč. Příliš velký podíl nákladů pro externí firmu nepůsobí při hodnocení projektu na zadavatele příliš dobře.

Aktuální výzva MŠMT – Náhradní stravování
Dnes pro zajímavost uvádíme formu dotaci, kterou mohou využít soukromá a nezisková stravovací zařízení.

Název:

Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí

Zaměření podpory:
Cílem programu je poskytování finančních prostředků na zajištění náhradního stravování, jímž se pro účely tohoto programu rozumí školní stravování zajišťované u jiné osoby poskytující stravovací služby, kdy není možné využít zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení.
 
Kdo může žádat:
Podnikatel
NNO (nestátní nezisková organizace)
Ostatní

Forma podpory:
Nevratná přímá pomoc
Maximální výše dotace na zajištění náhradního stravování u stravovacího zařízení činí:
12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda,
15 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej oběda a alespoň jednoho předcházejícího nebo navazujícího doplňkového jídla,
20 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud je zajišťována příprava a výdej alespoň oběda a večeře,
12 Kč na dítě, žáka a studenta a den, pokud jsou zajišťovány stravovací služby (příprava a výdej) kromě oběda.
Částka se o 25% snižuje, je-li zabezpečována pouze příprava jídel.

Územní platnost podpory:
Česká republika

Místo podání žádosti:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12  Praha

Ukončení příjmu žádosti: 15. 9. 2008

Bližší informace naleznete: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vzdelavani/DJ_DP_2008vestnikaweb.doc

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se