Přeskočit na obsah

Některé změny ve školním stravování za posledních 10 let

V říjnu 2015 jsme zveřejnili dotazník zjišťující změny ve školním stravování a poprosili jsme vás o spolupráci při jeho vyplňování. Přinášíme komentář k některým výsledkům šetření.

Autor: Alena Strosserová

Vážené vedoucí jídelen,

v prvé řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas na vyplnění dotazníku.
V rámci své bakalářské práce jsem v roce 2006 dělala průzkum ve školních jídelnách a zjišťovala dotazníkem, jaké problémy se vyskytují v tomto oboru. Nyní po deseti letech se ke stejnému průzkumu vracím ve své diplomové práci. Cílem mé práce je porovnat změny, které ve školním stravování nastaly za uplynulé roky.

V říjnu byl na portálu Jídelny.cz zveřejněn dotazník s otázkami k problematice školního stravování. Tento dotazník vyplnilo 307 respondentů, za což jim děkuji. Jejich práce mi dovoluje porovnat výsledky odpovědí v obou sledovaných obdobích.

V tuto chvíli teprve připravuji zhodnocení celkové situace a hodnotím získané výsledky. Přesto Vám zde chci poskytnout alespoň malou ukázku toho, co zpracování dotazníků ukázalo. Až bude celá práce hotová, určitě bude více materiálu ke zveřejnění a doufám, že se i pak najde prostor ke zveřejnění poznatků, které vyšly z obou šetření.

Otázka č. 5 – kvalifikace pracovníků

Odpověď na otázku, zda odpovídá kvalifikace pracovníků, se za posledních 10 příliš nezměnila. Pouze stoupl ve školních jídelnách počet nekvalifikovaného personálu. Na první pohled není procento tak vysoké, ale alarmující je fakt, že od minulého šetření stoupl na dvojnásobek.

Odpověď 20062016
Odpovídá požadavkům 77 %74 %
Spíš odpovídá požadavkům 16 %16 %
Převažuje nekvalifikovaný personál 5 %9 %Otázka č. 6 – věk pracovníků kuchyně

Dle předpokladu se věková hranice pracovníků školních jídelen posunula o jednu kategorii.

Je potěšující, že stoupl mladších pracovníků, kteří přicházejí do oboru, i když číslo není nijak vysoké. Na druhou stranu zmizela kategorie střední generace. To naznačuje, že pracovnice v produktivním věku z oboru odcházejí a lidé ve věku mezi 30-40 lety tuto práci nevyhledávají.

Největší věkovou skupinu tvoří pracovníci kolem 50 let věku, což znamená, vzhledem k absenci mladších pracovníků, že v průběhu dalšího desetiletí budou ve školních jídelnách s největší pravděpodobností pracovat lidé těsně před důchodem a důchodci. Vzhledem ke zvyšující se hranici odchodu do důchodu, je otázkou, zda kolektivy s takovým vysokým věkovým průměrem budou zvládat stále náročnější, fyzicky i psychicky, práci ve stravovacím provozu.

Výrazně již nyní stoupl počet pracovníků nad 50 let a počet důchodců pracujících ve školní jídelně. Pětina pracovníků oboru ve věku nad 50 let je velmi zásadní zprávou. Vzhledem ke značné fyzické náročnosti práce ve školní jídelně je vysoký věk pracovníku v tomto oboru potenciálním problém. Vyšší věk a s ním související zdravotní problémy pracovníků ústící v dlouhodobou pracovní neschopnost zhoršují podmínky k zajištění provozu jídelen.

Již před 10 lety jsem si kladla otázku, jak se bude situace vyvíjet, když populace pracovníků stárne a do oboru nepřicházejí mladí lidé. Za tuto dobu se ale vůbec nezlepšily podmínky, které by motivovaly mladé lidi ve školních jídelnách pracovat, a to ani mzdové podmínky, ani jiné motivační prostředky k volbě tohoto povolání. S narůstajícími problémy učňovského školství přirozeně chybí, a budou chybět i v budoucnosti, odborně vyučení pracovníci, kteří by do školního stravování nastupovali.

Odpověď20062016
Do 30 let2 %12 %
30 – 40 let39 %0 %
40 – 50 let53 %68 %
nad 50 let a důchodci6 %19 %

Otázka č. 7 – odbornost vedoucí školní jídelny

U této otázky došlo od posledního šetření v roce 2006 k mírnému posunu k lepšímu. Stoupl počet odborně kvalifikovaných vedoucích a to v obou důležitých oborech o téměř 20 %. To je dobrá zpráva, neboť při stálé absenci přepisů, které by určovaly požadované vzdělání na tuto vedoucí funkci ve školství, se pořád udržuje tradice odborného vzdělání. To, že si ředitelé škol uvědomují, že na vedení provozu školní jídelny potřebují odborníka, je velmi dobrá zpráva a stoupající počet odborníků na vedoucí funkci je známkou, že i bez předpisů mohou některé věci fungovat na základě tradice a rozumného uvažování.

 Odpověď 20062016
SŠ společné stravování34 %43 %
SŠ dietní sestra4 %3 %
SŠ jiné zaměřené na společní stravování26 %32 %
Rekvalifikace a jiné kurzy30 %21 %

Otázka 14 b – nespokojenost se vztahy mezi školou a jídelnou

U této otázky došlo k posunu od minulého období. Zatím, co v roce 2006 bylo nespokojeno se vztahy mezi školou a jídelnou jen 12 % respondentů, v letošním roce je to už téměř jedna třetina, respektive 3x více respondentů než před 10 lety.

Je to celkovou situací v našem státě, že se zhoršují vztahy mezi lidmi, nebo je to výraznější v tomto oboru? Souvisí to s nízkou prestiží tohoto povolání a s určitou povýšeností pedagogických pracovníků směrem k nepedagogům? Na tyto otázky není možné odpovědět, neboť jednoduchost položené otázky neumožňuje stanovit příčiny, proč je třetina oslovených jídelen nespokojena se vzájemnými vztahy se svou školou.

Odpověď20062016
Ne88 %68 %
Ano12 %32 %

Otázka č. 9 d a 10 d – získávání informací a metodické pomoci

U těchto otázek je jednoznačně vidět, jak se za posledních 10 let svět posunul v oblasti techniky. Zatím co v roce 2006 hledala informace na internetu sotva polovina respondentů, v letošním roce tak činní téměř všichni respondenti. Zásluhou na tom jistě má i zlepšení technického vybavení jídelen a snižování finanční náročnosti připojení. To umožňuje vyhledávat informace rychlým způsobem. Na jednu stranu je to dobré, protože informace jsou dostupné téměř všem, ale na druhou stranu se k jídelnám dostávají i informace, které nejsou správné a mohou tak jídelnám komplikovat práci. Určitě by v této době bylo důležité, aby byly jídelny proškoleny k práci s informacemi získanými prostřednictvím médií.

Velký posun nastal i ve vyhledávání metodické pomoci. Zatím co před deseti lety více než 90 % školních jídelen mělo důvěru ke své metodičce a řešilo problémy s ní, v současné době již polovina školních jídelen hledá metodickou pomoc na internetu nebo u soukromých firem. To je pro funkci metodiků školního stravování velmi riziková situace. Tento vývoj je důsledkem snižování stavu odborně vzdělaných metodiček a jejich zhoršenější dostupnosti. Školním jídelnám nezbývá nic jiného, než hledat odbornou pomoc vlastními silami.

Vyhledávání informací na internetu

Odpověď20062016
Ne57 %10 %
Ano43 %90 %


Vyhledání metodické pomoci na internetu a placenou službou

Odpověď20062016
Ne93 %50 %
Ano7 %50 %

Bc. Alena Strosserová

Autor: Alena Strosserová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Sartuna

    platové srovnání
    Dobrý den, zajímavá srovnání. Mě by zajímalo srovnání platů v ŠJ za posledních 10 let.