Přeskočit na obsah

Novinky ve stravování zaměstnanců škol a školských zařízení

Přinášíme článek Ing. Ludmily Věříšové, CSc., která se z pohledu nezávislé odbornice na oblast školního stravování zamýšlí nad novinkami ve stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Autor: Ludmila Věříšová

.Protože řada z Vás, vedoucích školních jídelen se obává změn, které přinese nový školský zákon v oblasti stravování zaměstnanců škol, pokusím se Vám tuto problematiku objasnit z pohledu člověka, který se školním stravováním a jeho legislativou zabýval řadu let.

Nejdříve fakta:
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyřadil stravování zaměstnanců škol a školských zařízení z povinností (hlavní činnosti) zařízení školního stravování, a to podle výkladu MŠMT z toho důvodu, že se nejedná o školní stravování dětí, žáků a studentů, na které stát poskytuje finanční prostředky ze státního rozpočtu za podmínek stanovených tímto zákonem.
V souladu s § 119 tohoto zákona může zařízení školního stravování také zajišťovat stravování zaměstnanců škol a školských zařízení, a to za úplatu. V tom případě se bude jednat o závodní stravování a pro zařízení školního stravování se bude jednat o doplňkovou činnost.
V zákoně č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., rozesílaném v listopadu 2004, a který platí od 1. ledna 2005, je nově upraveno závodní stravování v organizacích zřizovaných kraji a obcemi, a to v § 33 b, který zní:

„Stravování a stravovací služby
Závodní stravování zabezpečuje příspěvková organizace ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, fyzické osoby nebo organizační složky státu pro své zaměstnance, žáky SOU nebo speciálních OU, OU a učilišť, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních  předpisů, žákům, studentů, a vědeckým aspirantům po dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů.
Příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou zabezpečit závodní stravování  ve vlastních stravovacích zařízeních též důchodcům, kteří v ní pracovali při odchodu do důchodu a zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvková organizace může závodní stravování poskytovat též občanům, k jejíchž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou státu a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní  na pracovní cestě nebo pro ni jinak činí.
Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví Ministerstvo financí vyhláškou.

Od 1. ledna 2005 tedy již podobně jako v organizačních složkách státu není možné poskytovat závodní stravování v době omluvené nepřítomnosti v práci. Ohledně úhrad za závodní stravování je nutné vyčkat na novou vyhlášku Ministerstva financí (díle MF). Doufejme, že její znění bude akceptovat školská specifika. Vyhlášku slibuje MF vydat k 1. lednu 2005 a v návrhu zůstává pro příspěvkové organizace krajů i obcí, stejně jako ve vyhlášce č. 430/2001 Sb.,  platné pro státní organizace, že zaměstnavatel v závodním stravování hradí zaměstnancům náklady na výrobu jídel. Upozorňuji, že do doby jejího vydání stále platí pro  obecní a krajské příspěvkové organizace nařízení vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování (v přechodných ustanoveních novely zákoníku práce č. 74/1994 Sb. čl. VI. odst.3 je uvedeno, že do doby nabytí účinnosti zvláštní právní úpravy se řídí závodní stravování zaměstnanců RO a PO tímto nařízením, i když pro ostatní organizace bylo zrušeno).
Faktem je, že podle § 140 odst. 1 je zaměstnavatel povinen pouze umožnit zaměstnancům stravování, což lze vykládat i tak , že jim dá přestávku v práci, umožní opustit pracoviště nebo dá k dispozici zařízenou kuchyňku, kde si upraví přinesenou stravu. Pokud však jim závodní stravování zajistí buď ve svém zařízení či u jiné osoby, pak se řídí státní organizace vyhláškou č. 430/2001 Sb., obecní a krajské organizace nař. vlády č. 137/1989 Sb. případně novou, ještě nevydanou vyhláškou MF.

Jak tedy postupovat od 1. ledna 2005
Neberte to, prosím jako oficiální stanovisko MŠMT, ale jako radu:
1. Většina školních jídelen je součástí školy. Je třeba požádat ředitele školy o spolupráci řešení všech problémů. On je za školu včetně jídelny odpovědný a na něm bude též záležet, jak bude řešeno závodní stravování jeho zaměstnanců.
2. Řada škol a školních jídelen nemá zavedenu doplňkovou činnost. Ředitel školy nebo ředitelka ŠJ – právního subjektu bude muset požádat zřizovatele o doplnění zřizovací listiny. Protože se jistě nebude jednat v tomto případě o doplňkovou činnost prováděnou za účelem zisku, pak nebude třeba si zajišťovat živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona.

Následující text sem byl doplněn 17.12.2004 na základě závěrů porady na MŠMT ze dne 14.12.2004:
Z porady na MŠMT ČR dne 14. 12. 2004 vyplynulo, že pro PO, jejichž zřizovatelem jsou kraje a obce existuje možnost dát závodní stravování do zřizovací listiny jako jeden z předmětů činnosti ( tj. do hlavní činnosti ), podle zákona č. 250/2000 Sb. § 27, odst. 2, písm. c). Pak by asi bylo podstatně jednodušší poskytovat škole příspěvek na závodní stravování z prostředků zřizovatele a to podle zákona č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 2 „zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo na jiná kritéria jejích potřeb“.
Stále se jedná o pravidlech této problematiky, která zdaleka ještě nejsou jasná. Sledujte, prosím, internetové stránky MŠMT – dokumenty.

3. Bude-li se jednat o školní jídelnu, která stravuje několik škol, pak doporučuji s řediteli škol uzavřít dohody o závodním stravování jejich zaměstnanců.
4. Bohužel, co se týká nákladů na toto stravování, jedná se o náklady zaměstnavatele, a zatím není nikdo schopen říci, z jakých zdrojů je budou školy hradit. Provozní náklady zřejmě budou zahrnuty v příspěvku zřizovatele na provoz školy a školského zařízení, ale o úhradě mezd bude muset jednat ředitel školy s krajem či obcí s rozšířenou působností. Lze jen doufat, že k tomu MŠMT vydá nějaký metodický pokyn. Neumím si představit, že by se pracovníkům škol zvýhodněné stravování neumožnilo, když všechny státní organizace ve svém rozpočtu náklady na toto stravování mají. Pokud by tomu tak nebylo, pak by měly zasáhnout odbory, a to velice razantně. Kontaktujte je, aby pokud možno spolupracovaly i při tvorbě vyhlášky Ministerstva financí k financování závodního stravování.
5. Pokud zaměstnancům nebude zajištěno stravování podle vyhlášky č. 430/2001 Sb., nebo nař. vlády č. 137/1989 Sb., či nové vyhlášky MF, tzn., že zaměstnanci budou nuceni hradit celkové náklady včetně režie, pak se nejedná o závodní stravování. Domnívám se proto, že ani pracovníci, kteří se bezprostředně podílejí na přípravě stravy a podle obou těchto předpisů mají hradit sníženou úhradu za hlavní jídlo nebudou povinni hradit tyto celkové náklady.

Hlavně Vás prosím, nepropadejte panice. Vše se dá řešit postupně a nikdo Vás určitě nebude postihovat za drobné nedostatky, které jsou způsobeny nejasností nových předpisů. V průběhu rozpočtových řízení bude určitě jasněji. Ti, kdo máte možnost internetu, můžete řadu informací najít na stránkách MŠMT – Dokumenty – Právní výklady.

Autor: Ludmila Věříšová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Ivana

  zaměstnanci škol jako cizí s.?
  V případě že již máme doplňkovou činnost zavedenu pro tzv. cizí strávníky a zaměstnanci školy by měli být do této doplňkové činnosti převedeni, musela by se u nich upravit i výše finančního normativu na potraviny na úroveň jakou mají cizí strávníci?

 • Autor: Lenka

  Proč doplňková činnost?
  Proč je předpokládáno stravování zaměstnanců ve školní jídelně, která je součástí školy, jako součást doplňkové činnosti, když nař.vl. 137/1989 Sb., o závodním stravování stanoví v § 3, odst. 1, že: „Závodní stravování zabezpečuje organizace
  a) svým pracovníkům…“
  Po úpravě zřizovací listiny, kdy by závodní stravování bylo přidáno do hlavní činnosti, by snad bylo možno poskytovat toto stravování bez zisku a bez nutnosti vedení dvojího účetnictví.

 • Autor: Milada Hladíková

  Obědy pro učitele
  Jak mají učitelé platit obědy, když jídelna má svou právní subjektivitu, podniká, stala se plátcem DPH a škola má samozřejmě také svou právní subjektivitu. Zřizovatelem školy i centrální jídelny je MěÚ.