Přeskočit na obsah

Odpady v jídelnách (3)

V minulých dílech tohoto cyklu jsme vás seznámili s povinnostmi jídelen při odstraňování odpadů a s problematikou drtičů. V tomto dílu bychom vám chtěli dát několik tipů, jak odpad evidovat.

Autor: Monika Pečková

Jak zařazovat odpad?
Hned na začátku celé procedury likvidace odpadů je nutné stanovit si měřítka, podle nichž se odpad bude třídit a zařazovat do kategorií. Katalog odpadů je obsažen ve vyhlášce 381/2001 Sb. v příloze 1. Podle této vyhlášky a jejích příloh tedy jídelny odpad rozdělí na jednotlivé kategorie. Ty se musí skladovat odděleně od sebe, nelze je smíchat dohromady. Jen pro ukázku uvádíme seznam číselných kategorií, pod nimiž musí být nejčastější složky odpadů jednotlivě evidovány.
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven má podle vyhlášky č. 381/2001 číslo 20 01 08, pod tímto číslem by tedy měl být evidován. Jedlý olej a tuk mají 20 01 25, plasty 20 01 39, kovy 20 01 40, papír 20 01 01, sklo 20 01 02 a textilní materiály 20 01 11.

Evidence odpadů
Každý původce odpadů‚ (tedy i jídelna) musí vést evidenci odpadů. Přikazuje jí to par. 39 zákona 185/2004 :
§ 39
Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů , PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

Podrobněji je tato povinnost upravena par. 21 vyhlášky č. 383/2001.
§ 21
Způsob vedení průběžné evidence odpadů
(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:
a) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),
b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),
e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Evidence odpadů a nakládání s nimi se musí vést průběžně. Vede se za každou samostatnou provozovnu zvlášť. Stejně tak se vede zvlášť pro každý jednotlivý druh odpadu. Způsob evidence stanoví vyhláška 383/2001 Sb. Tato vyhláška však neobsahuje přesný popis toho, jak by evidence měla vlastně vypadat. Podle našich informací by mohlo jít např. o následující zápis:

Jedlý olej a tuk   (kategorie 20 01 25)
Odvoz oprávněnou osobou fy Odpady a.s.. IČO 123456
15.12.2004  podpis

Ze znění odstavce 2 vyplývá, že tuto tabulku by měly jídelny udělat vždy, když naplní kontejner nebo předají odpad oprávněné osobě dané firmy.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
V některých případech musí podle paragrafu 39 zákona 185 původce odpadů ještě navíc vyplňovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady :
§ 39
(2) Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajícími v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

Tato povinnost se však týká jen původců nebezpečných odpadů. Původcem nebezpečných odpadů jídelny nejsou, pokud neprodukují více než 50 tun odpadů za rok. Vypadá to jako velké množství, ale jde cca o 300 kg denně. Některé velké závodní jídelen tedy Hlášení o produkci a nakládání s odpady vést musí.
Toto hlášení se jednou za rok musí poslat na příslušný krajský úřad, jediná informace, kterou jsme v této souvislosti ještě nalezli je, že se tak má činit do 15.2. následujícího roku. Speciální formulář na to, jak vést tuto evidenci je v příloze 20 vyhlášky 383, takže stačí držet se tam uvedených pokynů.
Svou evidenci musí každá jídelna 5 let archivovat.

Plán odpadového hospodářství původce

§ 28 vyhl. 383.
Plán odpadového hospodářství původce
Plán odpadového hospodářství původce odpadů vedle náležitostí uvedených v § 41 odst. 3 zákona obsahuje dále:
a) podrobný popis stavu a výhledu nakládání s jednotlivými druhy produkovaných odpadů od jejich vzniku po využití nebo odstranění, případně předání další oprávněné osobě a vyhodnocení souladu s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,
b) vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,
c) přehled opatření, která budou v odpadovém hospodářství realizována k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
d) způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství včetně vnitřních dokumentů,
e) jméno a příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

Každý původce těchto odpadů (v tomto případě každá jídelna) by měl podle z. 185/2001 Sb. sestavovat svůj Plán odpadového hospodářství. Měl by obsahovat druhy produkovaného odpadu, způsob jejich skladování a také způsob jejich likvidace – komu je odpad k likvidaci předáván, jak často, jaké množství.
Některé firmy  zabývající se odstraňováním odpadů mají v nabídce, že tento Plán pro své zákazníky  vypracují v rámci kompletního servisu, který poskytují. Tento plán je obdobou sanitačních a provozních plánů, proto se stačí držet obecných zásad, jež při sestavování podobných listin platí.

V tomto předposledním dílu série článků o odpadech jsme se snažili převést vás úskalím „papírování“ spojeného s likvidací odpadů. Snad se nám to podařilo a evidence odpadů produkovaných ve vaší jídelně vám už nebude dělat starosti.

Monika Pečková je redaktorkou portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Pečková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: karla

  ODPADY – MŮJ KOMENTÁŘ
  ALE ANO, BUDEME VŠE EVIDOVAT, ZAPISOVAT, PPOPISOVAT. tEPLOTU V LEDNICÍCH, ČISTÉ NEHTY KUCHAŘEK, TEPLOTU OMÁČKY V PĚTIMINUTOVÝCH INTERVALECH, ROSNÝ BOD A STAV VODY NA ČESKÝCH TOCÍCH. vYPRACUJEME NA VŠE PLÁNY, POPISY , JAK CO DĚLAT A DO DĚLAT, KDYŽ NASTANE NĚCO JINÉHO. pOPÍŠEME , CO BUDEME DĚLAT V PŘÍPADĚ HAVÁRIE BOENINGU NA ŠKOLNÍ ZAHRADU. tO ABY KAŽDÝ VĚDĚL, CO MÁ DĚLAT. CO JE JEHO POVINNOST. A CO KDYŽ NASTANE NĚCO, NA CO NEBUDE PAPÍR S INSTRUKCEMI?

 • Autor: jarka

  odpady
  Ať žije papírování, v případě nečekané události asi opět sedneme a budeme vymýšlet jak postupovat.
  Stále jen papírování, jako bychom neměli již tak dost práce.

 • Autor: Jan

  Ať žijí úředníci.
  Tak nevím, zda máme vařit, nebo úřadovat. Jaký génius si stále vymýšlí takové chytrosti ? Staneme se národem měřičů teplot a podobných nesmyslností. Byl bych pro to, aby alespoň jeden týden v roce museli mít pracovníci ministerstev a hygien povinou praxi v nějaké jídelně, nebo restauraci.To by poté takové zhovadilosti, jaké si poslední dobou vymýšlí nebo vyžadují, asi nechtěli.