Přeskočit na obsah

Projektové financovanie školského stravovania na Slovensku

Nedostatek financí je jedním z hlavních problémů českého školního stravování. Navíc jsou případy, kdy se finance ani nepoužijí na ten účel, k němuž byly určeny. Jednou z cest, která se používá k řešení této situace, je tzv. projektové financování. První zkušenosti s tím již mají na Slovensku.

Autor: Silvia Tokárová

1. Východiská
Vplyvy degradujúceho životného prostredia majú čoraz narastajúci vplyv na zdravie populácie. Každý rok zdraviu škodlivé životné prostredie spôsobí smrť viac ako 5 miliónom detí na svete. Ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví v Budapešti 2004 bola odozvou na tento stav.
NEHAP III pripravila pracovná skupina odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva v spolupráci s jednotlivými rezortmi na základe analýzy zdravotného stavu obyvateľstva SR, stavu realizácie NEHAP II schváleného vo vláde SR v októbri 2000 a v zmysle aktuálních potrieb v tejto oblasti.
Východiskom pre rezort školstva v oblasti zabezpečenia úloh pre systém školského stravovania boli vybrané prioritné ciele NEHAP-u III na národnej úrovni a v rámci medzirezortného prístupu:

 • zlepšenie technického stavu budov škôl, školských zariadení a školských areálov s presadzovaním finančnej podpory na obnovu školských budov podľa harmonogramu zriaďovateľov škôl
 • zaradiť do priorít a tematických okruhov rozvojových projektov pod názvom „Zdravie v školách“, Otvorená škola“, „Enviroprojekt“ a „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“

V súčasnosti sa v Slovenskej republike financovanie nákladov na stravovanie detí a žižkov zabezpečuje v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády SR č. 519/2006 Z. z. Obec dostane finančné prostriedky na financovanie nákladov na stravovanie detí a žiakov. Podobne je to aj u zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy. Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú podiely na daniach v správe štátu (podľa zákona č. 564/2004 Z. z.) vlastným príjmom obce. O ich použití rozhoduje obec samostatne. V hodnote koeficientov na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy sú zahrnuté aj náklady na stravovanie detí. O objeme finančných prostriedkov pre zariadenie školského stravovania rozhoduje obec pri schvaľovaní rozpočtu na kalendárny rok. Práve v dôsledku prechodu kompetencií pod samosprávu oblasť školského stravovania trpí nedostatkom financií. Nie je dostatok financií na prevádzku, technologické zariadenie je nemoderné, zastaralé a aktivity v oblasti podpory zdravia sú viacmenej financované z darov a sponzorsky.
Pre riešenie danej situácie MŠ SR rozpracovalo prioritné ciele NEHAP-u na aktivity, ktoré boli zahrnuté do materiálu „Koncepcie rozvoja domovov mládeže a zariadení školského stravovania“, ktorého súčasťou je Akčný plán zabezpečenia úloh. Uvedený materiál bol schválený vo vedení MŠ SR v roku 2006 a pre oblasť školského stravovania z neho vyplýva úloha: finančného krytia projektov k programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“. Rozsah a možnosti riešenia jednotlivých priorít boli vypracované na základe aktívnej spolupráce metodičiek krajských školských úradov v rámci regiónov Slovenska, ktoré sú zjednotené v „Celoslovenskej sekcii pre školské stravovania“ pri MŠ SR ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva.
Už v minulosti boli v rámci finančných možností rozpočtu sekcie regionálneho školstva MŠ SR podporované projekty „Zdravie v školách“ ako pokračovanie projektov „Škôl podporujúcich zdravie“ s podporou WHO, projekty „Otvorená škola“ a „Enviroprojekt“. Uvedené programy však nedávali priestor pre zariadenie školského stravovania, aby sa mohli svojimi aktivitami podieľať na ich tvorbe. Z toho dôvodu od roku 2007 bola vyhlásená 1. Výzva k programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania“.
V rámci výzvy „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“ bolo na MŠ SR predložených 1 126 projektov, čo predstavuje 25,7 % z celkového počtu zariadení školského stravovania v rámci Slovenskej republiky.
Počet projektov, ktoré predložili školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, bolo 68 %, samosprávnych krajov – 14 %, krajských školských úradov 10 %, cirkví – 4 % a fyzických alebo právnických osôb – 3 %. Z dôvodu formálnych nedostatkov (chýbali prílohy – rozpočet, čestné prehlásenia a iné nedostatky) bolo vyradených 282 projektov, z toho 15 projektov bolo zaslaných po stanovenom termíne.


2. Ciele

 • výchovné aktivity v oblasti zdravej výživy
 • aktivity na propagáciu školského mliečneho programu
 • skvalitnenie činnosti a prevádzky zariadení školského stravovania, tzn. na elektronizáciu procesu administrácie
 • organizácia a materiálno–technické zabezpečenie výrobného procesu školského stravovania
 • podpora diétneho systému stravovania a boj proti obezite
 • ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov zariadení školského stravovania

Celková suma vyčlenená zo štátneho rozpočtu na realizáciu programu projekty predstavovala čiastku 6 730 tis. Sk. Maximálna výška finančných prostriedkov na 1 projekt bola 100 000 Sk. Účelové finančné prostriedky na realizáciu projektov boli pridelené školám a školským zariadeniam za podmienky, keď realizátor projektu zabezpečil na jeho financovanie najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov. Realizácia projektov bola v termíne od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007.
Z účelových finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu bolo možné čerpať 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné, nájom). Predkladané žiadosti museli obsahovať všetky náležitosti a povinné prílohy v zmysle Smernice.

Prehľad o počte zaslaných projektov podľa jednotlivých krajov v rámci SR:

Kraj

Zaslané projekty

Vyradené projekty

Vybrané projekty

Úspěšnost v %

Bratislavský

74

33

4

5,4

Trnavský

108

30

7

6,4

Trenčiansky

145

37

8

5,4

Nitriansky

172

30

12

6,0

Banskobystrický

163

50

11

6,1

Žilinský

162

53

11

6,8

Prešovský

169

21

10

5,9

Košický

118

28

9

7,6

Spolu

1111

282

72

6,4


3. Projektové financovanie
MŠ SR na svojej web stránke spravidla začiatkom roka vyhlasuje výzvy k jednotlivým programom, v rámci ktorých mieni finančne podporiť komisiou vybrané úspešné projekty. Dobre vypracovaný projekt je príležitosťou pre školy a školské zariadenia získať finančné prostriedky.

Kto hodnotí projekty
Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov pozostáva z členov, ktorých menuje minister školstva SR, sú to zástupcovia krajských školských úradov, samosprávy, Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie a MZ SR. Činnosť komisie je upravená štatútom.
Prvou podmienkou pre prijatie projektu je dodržanie formálnej stránky. Podmienky sú vždy zadefinované vo výzve.
Ide predovšetkým o:

 • splnenie stanovených termínov na zaslanie projektu
 • dodržanie osnovy pre spracovanie projektu
 • zaslanie príloh – rozpočet, komentár k rozpočtu a povinné prílohy v zmysle smernice

Ak projekt neobsahuje všetky náležitosti, nie je zaradený do II. kola hodnotenia. Pre zariadenia školského stravovania projekt predstavuje aktivitu, na ktorú sa plánuje zariadenie zamerať a táto aktivita musí byť v súlade s podmienkami definovanými vo výzve MŠ SR. V rámci výzvy sú definované priority platné pre príslušný rok. Pri spracovaní projektu je možné zamerať sa na jednu z priorít alebo ich kombináciu, čo zvyšuje šancu úspešnosti projektu.

Vypracovaný projekt spolu so žiadosťou môže predložiť:

 • zariadenie školského stravovania s právnou subjektivitou
 • škola s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania
 • škola s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je výdajňa
 • obec, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania

Po uzávierke termínu na predkladanie projektov komisia zasadne a projekty vyhodnotí. Návrh zoznamu úspešných projektov predseda komisie, ktorý je spravidla generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, predkladá na schválenie ministrovi školstva. Po jeho odsúhlasení je zoznam úspešných projektov aj s vyčíslením finančnej podpory zverejnený na web stránke MŠ SR.

Fáza realizácie projektu
Nastáva poskytnutím finančných prostriedkov pre účely realizácie projektu formou podpisu zmluvných podmienok zmluvných strán. Následne MŠ SR presunie finančné prostriedky na účet zriaďovateľa príslušného stravovacieho zariadenia v určenej výške na realizáciu projektu. Realizátori projektov sú po ukončení aktivít povinní zaslať správu s vyhodnotením prínosu aktivít a vyúčtovaním poskytnutých finančných prostriedkov.
Poskytnuté dotácie a samotnú realizáciu projektov môžu kontrolovať poverení členovia komisie, a to na základe poverovacieho dekrétu MŠ SR.

Kontrola projektov sa zameriava na:

 • dodržanie rozpočtu v súlade so zmluvnými podmienkami a v súlade s projektom
 • realizáciu projektu po obsahovej stránke 
 • vrátenie nevyužitých finančních prostriedkov

Na čo je možné projekty zamerať:

 • na oblasť správnej výživy – nové výživové trendy
 • na propagáciu školského mliečneho programu – formy nie sú definované
 • prevenciu obezity v súlade s Národným programom prevencie obezity
 • na podporu elektronizácie – nákup počítačových zostáv, odborných programov na zjednodušenie administrácie
 • technologické dovybavenie – priestorov kuchýň, jedální, ale aj kancelárií školských jedální
 • na zabezpečenie odborného vzdelávania zamestnancov zariadení školského stravovania

Ing. Silvia Tokárová, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Autor: Silvia Tokárová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se