Přeskočit na obsah

Školní stravování ve Velké Británii a USA

Hromadné školní stravování má dlouholetou tradici nejen u nás, ale i  v mnoha dalších zemích. Dnešní článek přináší informace o historii a současnosti školního stravování ve Velké Británii a USA.

Autor: Eva Šulcová

Ve Velké Británii i v USA má školní stravování dnes již stoletou tradici. Ovšem pokud nebudeme považovat za školní stravování podávání pokrmů studentům v menzách středověkých anglických universit (první založena v Oxfordu r. 1167). K zakládání školních jídelen v širším měřítku započalo začátkem 20. století. Přispěla k tomu jednak rostoucí zaměstnanost žen v souvislosti s rychlým rozvojem průmyslu, jednak neuspokojivý zdravotní stav dětí v chudých oblastech. Ostatně k podobnému vývoji došlo i v řadě jiných vyspělých zemí, především vzpomeňme Skandinávii.

Ale vraťme se ke školnímu stravování ve sledovaných zemích. Začněme Velkou Británií, máme tam blíž.

V r. 1906 byl v chudších oblastech Británie rozsáhlý výskyt dětské podvýživy. Stal se podnětem k zavedení školního stravování. Bylo přístupné všem zájemcům, ale především dětem ze sociálně slabších rodin. Následujících 40 let rozvoj školního stravování rychle pokračoval. Mimořádného významu nabylo školní stravování v období 2. světové války. Při nedostatku potravin bylo zajišťováno stravování přednostně dětem právě prostřednictvím školních jídelen. Odpovědnost za školní stravování nesly místní školní úřady.

Již v r. 1941 byly stanoveny první výživové normy pro školní stravování, vytvořena síť metodického řízení a kontroly. Dotace koncem války kryly 95 % ceny poskytované stravy.

V r. 1944 vešel v platnost zákon o vzdělávání, který stanovil pro školské úřady povinnost zajišťovat školní stravování pro všechny zájemce.

Od r. 1947 hradila vláda z prostředků státu věcnou režii a potraviny v plné výši, od r. 1950 byly zavedeny standardní poplatky za školní stravování s výjimkou úlev pro sociální případy.

V r. 1967 byla finanční odpovědnost za školní stravování přesunuta na místní školské úřady. Znamenalo to ztrátu celostátního řízení a kontroly, zvýšila se volnost jednotlivých školských úřadů rozhodovat o rozsahu, úrovni, kvalitě a financování školního stravování v místě. Poplatky za školní stravování začaly stoupat a bylo zrušeno bezplatné podávání mléka ve školách. V r. 1980 bylo upuštěno také od zásady standardních poplatků.

V r. 1986 byl zákonem o sociálním pojištění omezen počet dětí oprávněných k bezplatnému stravování.

Zásahy provedené v období let 1967 – 1986 se na školním stravování neblaze podepsaly. Dramaticky se snížil počet strávníků – na pouhých cca 20 % původního počtu. Děti se orientovaly především na stravování typu FastFood. Rodičům docházela trpělivost a lékaři bili na poplach nad zhoršujícím se zdravotním stavem mladé populace. To konečně pohnulo vládu k přijetí kroků vedoucích k radikální změně situace.

Od r. 1988 jsou místní školské úřady povinny vypisovat veřejnou obchodní soutěž na dodavatele pokrmů pro školní stravování.

V r. 1999 bylo zavedeno zákonem tzv. spravedlivé financování podle finanční situace rodiny. Od r. 2000 jsou školy povinny zajistit školní stravování ve všech školách druhého stupně, a pokud převezmou odpovědnost, mohou zajistit stravování i pro mladší žáky.

V r. 2001 byly zákonem přijaty výživové normy, které jsou školy povinny dodržet.

Od r. 2004 je zaveden program Ovoce do škol. Týká se dětí ve věku 4 – 6 let, které navštěvují předškolní zařízení – každé dítě dostane každý školní den kus čerstvého ovoce.

V současné době zajišťuje školní stravování v Británii Asociace místních orgánů pro zásobování stravou. Asociace slučuje 800 provozovatelů poskytujících stravovací služby všem sektorům místních úřadů. 85 % ze všech škol řízených místními školskými úřady zajišťuje školní stravování právě prostřednictvím dvou set provozovatelů, sdružených v Asociaci. Dodávají 2,5 milionu porcí hlavních jídel do 22 tisíc škol denně. Zaměstnávají 77 tisíc pracovníků, z toho tvoří 95 % ženy, většina z nich pracuje na zkrácený pracovní úvazek.

Cenu za školní stravování stanoví buď místní školský úřad nebo dodavatel. Studenti škol druhého stupně si mohou zpravidla vybrat z nabídky více druhů pokrmů, žáci prvého stupně mají jednotné menu. Některé školské úřady zajišťují pouze balíčkové obědy těm žákům, kteří mají ze zákona nárok na bezplatné stravování.


Tolik o školním stravování Ve Velké Británii a nyní se vydejme za Atlantický oceán do Spojených států amerických. Historie školního stravování není zde tak pohnutá jako v zemi, kterou jsme právě opustili. V datech si ji můžeme ve stručnosti přiblížit.

Z r. 1853 pochází záznam o podávání pokrmů studentům v New Yorku. Dělo se to prostřednictvím dobrovolného ženského sdružení.

V r. 1920 se další iniciativy ujali rodiče a učitelé. Vznikl donační fond s cílem vytvořit a podpořit program rozvoje školního stravování.

V r. 1929 nastalo období hluboké ekonomické krize, která přerostla ve světovou krizi, spojenou s velkou nezaměstnaností. Uskutečňování programu školního stravování se ujali dobrovolníci, především matky školních dětí.

V létech 1933 – 34 prezident Roosevelt vyhlašuje program ekonomického oživení a obnovy, známý „Nový úděl“ (New deal). Vzrůstá zaměstnanost, zlepšuje se ekonomická situace jednotlivců i státu. To vše má s růstem zaměstnanosti matek příznivý vliv na rozvoj školního stravování.

Od r. 1935 federální vláda nakupuje přebytek potravin a vybrané druhy poskytuje školnímu stravování zdarma v rámci přijatého programu, který funguje dodnes. Školnímu stravování je poskytována zmrazená a konzervovaná zelenina a ovoce, čerstvé a sušené ovoce, rajčatová šťáva a protlak, jateční a drůbeží maso, vejce, olej, některé druhy sýrů, v USA oblíbené burákové máslo.

V r. 1941 všechny státy USA přistoupily k programu zajištění školního stravování ve školách, ale ne nezbytně ve všech.

V létech 1944 – 1945 je kongresem USA (obdoba našeho parlamentu) vyhrazeno ročně 50 milionů dolarů (v té době úctyhodná částka) pro školní stravování.

V r. 1946 je vyhlášen Národní dokument školních obědů (National School Lunch Act), který má zajistit školní stravování všem, kteří projeví zájem. Jsou stanoveny výživové dávky a doporučená spotřeba potravin pro věkové skupiny dětí a žáků. V tomto roce byla také založena profesní organizace Asociace pracovníků školního stravování (American School Food Service Association – ASFSA), která má pobočky v 52 státech USA, stovky místních skupin a více než 60 tisíc členů. Působí jako odborná komora, má propracované programy vzdělávání pracovníků včetně stipendijních programů, zvyšování kvality školního stravování. Zajišťuje také více druhů pojištění, např. zdravotní, pojištění odborné odpovědnosti atd. Je podporována mnoha sponzory z řad výrobců a dodavatelů výrobků pro školní stravování a účinně prosazuje své požadavky v kongresu USA, na příslušných ministerstvech i v místních orgánech.

V r. 1966 byly služby školního stravování rozšířeny zvláštními programy „Školní mléko“ a „Školní snídaně“.

Od r. 1969 jsou zavedeny slevy, pro některé žáky bezplatné stravování, pro žáky ze sociálně slabých rodin.

V r. 1977 byl přijat program vzdělávání a výchovy ve výživě. Uplatňuje se nejen prostřednictvím příslušných škol a univerzit, ale také formou vzdělávání dospělých v dlouhodobých, krátkodobých a kvalifikačních kurzech, seminářů, přednášek, předvádění výrobků pro společné stravování apod.

V r. 1980 byla v USA přijata výživová doporučení pro obyvatelstvo.

V r. 1995 byly poprvé od r. 1946 aktualizovány výživové a spotřební normy.


Školní stravování je poskytováno všem dětem a studentům bez rozdílu. Rodiny, kterým je poskytována sleva na poplatcích, platí 10 – 80 % nákladů na potraviny. Ministerstvo zemědělství, které garantuje školní stravování, stanoví výživový a spotřební standard. Školní stravování je provozováno jako neziskové.

V USA je školní stravování řízeno nebo spravováno :

 1. kongresem USA
 2. ministerstvem zemědělství USA
 3. 7 regionálními úřadovnami
 4. ministerstvem školství jednotlivých států USA
 5. krajskými nebo městskými výbory pro školství

Pracovníky školního stravování v USA sdružuje Asociace pracovníků školního stravování ASFSA.

Proč je školní stravování v USA předmětem zájmu státních, samosprávných místních i rodičovských orgánů:

 • Velkým problémem vedoucím k založení instituce školního stravování byla podvýživa dětí v chudších oblastech USA. Dnes je to naopak velký problém obezity dětí. Školní stravování má tomuto trendu nastavit hráz – jednak děti správně stravovat, jednak je tomuto stravování naučit.
 • Solidními výzkumy potvrdily předpoklad, že děti využívající školní stravování jsou pozornější, pečlivější a učí se více během dne.
 • Děti jsou schopny zvládnout komplikovanější školní úkoly.
 • Zvyšuje se účast dětí na společné práci ve třídě.

Tolik ke školnímu stravování ve Velké Británii a USA, i když by bylo možné hovořit o mnoha dalších aspektech s cílem využít zkušeností našich kolegů ze zahraničí. Nebo bychom měli říci spíše kolegyň, neboť v celém světě, kde školní stravování existuje, je školní stravování v rukou obětavých, odborně zdatných a přičinlivých žen.

Ing. Eva Šulcová, redakce časopisu Výživa a potraviny

Autor: Eva Šulcová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: deti

  deti
  Veľmi zaujímavý a podnetný článok, privítala by som takúto informáciu o školskom stravovaní aj v iných krajinách napr.Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko a pod. ďakujem