Přeskočit na obsah

Význam soustavného vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání se stalo běžnou součástí pracovního života a nikdo se nepodivuje nad tím, když se má zúčastnit nějakého školení. Seznamte se se stručným záznamem přednášky ze Školního stravování 2007, která se zabývala požadavky na vzdělání pracovníků stravovacích provozů.

Autor: Marie Jechová

Obsah sdělení

 • Legislativa ES
 • Legislativa ČR
 • Praktické zkušenosti
 • Závěr

Legislativa ES – „nařízení o hygieně potravin“

Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby

 1. nad osobami zacházejícími s potravinami byl prováděn dohled a aby tyto osoby byly
  poučeny a proškoleny v otázkách hygieny potravin přiměřeně k jejich pracovní činnosti,
 2. osoby odpovědné za vývoj a používání postupů podle čl 5 odst 1 tohoto nařízení nebo za provádění příslušných doporučení byly odpovídajícím způsobem školeny v používání zásad HACCP,
 3. byly dodrženy požadavky vnitrostátních právních předpisů týkajících se školicích programů pro osoby pracující v určitých potravinářských sektorech.

Národní legislativa – „zákon o ochraně veřejného zdraví“

Fyzické osoby, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jsou povinny:

 • uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpise.
 • Při výkonu státního zdravotního dozoru je kontrolní pracovník oprávněn prověřovat znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a při jejich nedostatečné znalosti rozhodnout o tom, že fyzická osoba znalosti nemá.
 • Taková fyzická osoba nemůže až do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušnou KHS vykonávat činnosti epidemiologicky závažné.

Vyhl. č. 490/2000 Sb. – Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

 1. Požadavky na zdravotní stav osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.
 2. Zásady osobní hygieny při práci.
 3. Zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce.
 4. Technologie výroby, hygienicky nezávadný režim přepravy, skladování a uvádění do oběhu epidemiologicky rizikových výrobků.
 5. Alimentární nákazy a otravy z potravin (základní znalosti o jejich epidemiologii a zásadách předcházení jejich vzniku a šíření).
 6. Speciální hygienická problematika podle příslušné pracovní činnosti.

Národní legislativa – “živnostenský zákon“

Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví.

Odborná způsobilost pracovníků provozoven

Kritéria

 • Prováděná činnost
 • Vzdělání osob
 • Délka praxe

Nutnost profesionálního přístupu

Frekvence školení

 • Vstupní poučení
 • Opakovaná školení
  – v případě změny
  – v případě nedostatků
  – pravidelná
 • Dokladování – formy, obsah

Způsobilost školitele

 • Potřebné vědomosti a znalosti problematiky
 • Názornost a srozumitelnost
 • Pozor na účelové nabídky… zavádějící a nepřesné informace… zbytečně vynaložené finanční prostředky!!

Význam vzdělávání

 • Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
 • Odborná výchova pracovníků
 • Ochrana zdraví spotřebitele

Ing. Marie Jechová, KHS Stč. kraje

Autor: Marie Jechová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Jana

  školení
  Na školení nás zve kde kdo. Měli by to být lidé s certifikáty, aby i my jsme dostali „potvrzení“o absolvování. Aby to také mělo vliv i na naše finanční ohodnocení.-kariérní růst. A né lidé, kteří jsou v důchodu a jen říkají „mělo by se“a nebo čtou vyhlášky. Ty si umí přečíst každý.

  • Autor: ab cd

   Re: školení
   Je pravdou, že hygienická školení typu – přečtu a promítnu vyhlášku na zeď a chci za to tisíc korun za osobu – je dobrý byznis pro školitele, ale posluchači nic nedá. Pro nás jsou přínosnější věci z praxe. Hygiena je vcelku jasná, je třeba prosvětlit financování, pravomoci, úvazky. To je to, co mě trápí.