Přeskočit na obsah

Jaké jsou ceny ve školním stravování 2022?

Mnoho jídelen od září zdražilo stravu a další o tom uvažují. Přitom se zajímají, jaké ceny mají jinde. Chcete je znát? Na toto téma jsme před začátkem školního roku provedli internetový průzkum. Seznamte se s jeho výsledky a porovnejte, jaké ceny jsou ve vaší jídelně.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V polovině srpna 2022 jsme vás prosili o pomoc při vyplňování dotazníku, který zjišťoval ceny přesnídávek, obědů a svačin od nového školního roku 2022/2023. Dostali jsme celkem 145 odpovědí, ale protože některé byly neúplné nebo obsahovaly zjevně chybná data, do vyhodnocení jsme zahrnuli pouze 141 odpovědí. Všem účastníkům průzkumu velmi děkujeme za jejich ochotu a přinášíme vám první díl komentáře k získaným výsledkům.

Do sběru dat se mohly zapojit i jídelny soukromé a církevní, které nemusí dodržovat ustanovení, že cena stravy zahrnuje pouze náklady na potraviny (často je podstatně vyšší). Těchto jídelen je však relativně velmi málo a z výše cen uváděných v dotaznících vyplývá, že se do sběru dat nezapojily nebo jen výjimečně. Proto nemohlo dojít významnějšímu zkreslení výsledků průzkumu.

Ceny obědů kategorie 15+

Jako základ pro porovnání cen jsme vybrali věkovou kategorii 15 let a více, v níž cenu uvedlo 96 jídelen. Průměrná cena oběda zde činí 35,15 Kč, větší vypovídací hodnotu však má rozložení cen. Stravné do 30 Kč včetně má 9 % jídelen, v rozmezí 31-32 Kč je to 15 % jídelen, v rozmezí 33-34 Kč je to 17 % jídelen. Nejpočetněji je zastoupena skupina 35-36 Kč, do níž se zařadilo 27 % jídelen. Stravné ve skupině 37-38 Kč uvedlo 11 % jídelen a ve skupině 39-40 Kč 17 % jídelen. Vyšší stravné mají jen 4 % jídelen.

Tato čísla shrnuje následující graf:

Ceny školní stravy na podzim 2022 

Orientační výsledky z dalších věkových kategorií: v kategorii 11-14 let je většina cen umístěna v pásmu 28-36 Kč, v kategorii 7-10 let je většina v intervalu 24-34 Kč.

Zajímavostí je, že ve všech věkových kategoriích výrazně převažují ceny sudé, tedy 26, 28, 30, 32, 34 Kč atd.

Ceny celodenní stravy v kategorii 3-6 let

Ceny pro obě věkové kategorie mateřských škol uvedlo 99 jídelen. Jako základ pro porovnání cen jsme vybrali věkovou kategorii 3-6 let. Průměrná cena celodenní stravy činí 43,40 Kč, více prozradí rozložení cen. V intervalu do 38 Kč má cenu 13 % jídelen. Nejvíce jídelen má stravné v pásmu 39-40 Kč (23 %) a pak v intervalu 43-44 Kč (18 %). Stravné v rozmezí 41-42 Kč má 10 % jídelen, stravné v rozmezí 45-48 Kč je již zastoupeno méně. Velmi pozoruhodné je, že kolem 14 % jídelen využívá ceny na samotné horní hranici rozpětí stanoveném vyhláškou. Malá skupina jídelen uvedla v dotazníku i ceny vyšší, ale zde nelze ověřit, zda to není chyba, mohly to být i jídelny soukromé.

Procentuální rozložení cen shrnuje následující graf:

Ceny školní stravy na podzim 2022

Porovnání cen s podzimem 2021

Podobný průzkum připravil portál Jídelny.cz na podzim 2021. Porovnáním loňských výsledků s letošními zjišťujeme, že ceny obědů v kategorii 15+ se zvýšily o 3-4 Kč.

K nárůstu došlo také u cen v MŠ. Vloni je tři čtvrtiny MŠ mělo v pásmu 35-40 Kč, v něm převažovala cena 37-38 Kč. Letos jsou ceny velmi nerovnoměrně rozložené, a proto lze jen těžko určit, k jakému posunu došlo. Jako orientační hledisko pro vyhodnocení lze použít jen zmiňovaný průměr z celého letošního souboru dat, který činí 43,40 Kč.

Z porovnávání cen ve školním stravování nelze dělat žádné zásadní závěry. Je jasné, že cena potravin šla nahoru. Na cenách přesnídávek, obědů a svačin se podílí také velikost jídelny, struktura její nabídky, situace v regionu a zejména schopnost vedoucí nakupovat potraviny s rozmyslem a umět sestavit vhodný jídelníček.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se