Přeskočit na obsah

Co nového v legislativě v roce 2023

V lednu se opět změnila řada právních předpisů a některé z nich se přímo dotýkají školních jídelen. Víte, co je v nich nového? Vyznáte se ve všech novinkách a změnách? Jestli ne, seznamte se s jejich přehledem a buďte na ně dobře připraveni.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Nové finanční normativy

Zájmu školních jídelen o novinky v právu dominuje zvýšení finančních normativů přibližně o 20 %, které přinesla novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Žádné další změny novela neobsahuje. Nové finanční normativy platí od 1. února 2023.

Komentář:

Znamená to, že jídelny mohou lépe reagovat na rostoucí ceny potravin, a zejména ty, které jsou s finančním normativem u horní hranice povoleného rozpětí, mají prostor pro případné další zvýšení ceny. V žádném případě to neznamená, jak spekulují média, že školní obědy paušálně zdraží o 20 %.

Zrušení povinných lékařských prohlídek

Mění se povinnost zaměstnanců absolvovat pravidelné lékařské prohlídky. Vstupní prohlídky jsou i nadále povinné, ale pravidelné prohlídky pro kategorii rizik č. 1 a 2 již ne. Budou je muset podstupovat pouze ti zaměstnanci, kteří vykonávají práci v rizikových kategoriích č. 3 a 4, a tam, kde dochází k ohrožení zdraví. Účinnost nového znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 79/2013 Sb. je od ledna 2023.

Komentář:

Změna se týká prakticky všech pracovníků školních jídelen, protože jsou zařazeni do kategorií 1 a 2. Tato změna ruší někdy velmi formálně uplatňovanou praxi, že zaměstnanci musí na lékařské prohlídky. Ušetří administrativu a také náklady na prohlídky. Některé školy odhadují, že úspora bude činit několik desítek tisíc korun, a pár tisíc korun ušetří i samostatné školní jídelny. Platí ovšem, že zaměstnavatel se může rozhodnout, že pravidelné prohlídky bude i nadále vyžadovat.

Rozšíření povinnosti informovat zaměstnance

Zaměstnavatelům byla novelou zákoníku práce nově uložena povinnost písemně poskytnout zaměstnancům některé informace (pokud nejsou uvedeny v pracovní smlouvě). Jedná se například o:

  • podmínky zkušební doby,
  • postup, který je nutné dodržet při rozvazování pracovního poměru,
  • možnosti odborného rozvoje pracovníka,
  • údaje o pracovní době, přesčasových hodinách a přestávkách v práci.

Zkracuje se také doba pro poskytnutí těchto informací z 1 měsíce na 7 dní.

Komentář:

Tato povinnost, která byla nově uložena zaměstnavatelům, by měla přispět ke zvýšení povědomí zaměstnanců o svých právech. Zaměstnavatel musí potřebné informace podat v písemné formě. Pokud ale zaměstnavatel tuto povinnost nebude plnit, pak je otázkou, jak se o ní zaměstnanci s nízkou úrovní základních znalostí o pracovním poměru dozví.

Sleva na sociálním pojištění

Od 1. ledna 2023 mohou zaměstnavatelé podle novely zákoníku práce využít slevy na sociálním pojištění u vybrané skupiny zaměstnanců, kteří budou pracovat 8 až 30 hodin týdně. Tato změna zákoníku práce se bude týkat především:

  • pracovníků, kteří jsou mladší 21 let nebo starší 55 let,
  • zaměstnanců, kteří studují nebo čerstvě absolvovali rekvalifikaci,
  • osob, které pečují o dítě mladší 10 let,
  • nebo osob se zdravotním postižením.

Komentář:

Sleva se bude odečítat od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Cena sociálního pojištění se tak sníží a školám a jídelnám může přinést mírné úspory ve mzdových prostředcích.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda se zvyšuje na 17300 Kč při plném úvazku, a současně také dochází ke zvýšení zaručené mzdy ve skupinách prací 1 a 8, kam patří i některé profese ve školních jídelnách. Způsobila to úprava Nařízení vlády č. 567/2006 o minimální mzdě platná od 1. ledna 2023.

Komentář:

Zvýšení minimální mzdy platí i pro dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

Změna limitu pro plátce DPH

Od nového roku platí zvýšení limitu obratu pro režim plátce DPH z 1 mil Kč na 2 mil Kč. Tuto změnu přinesl balíček novel daňových zákonů.

Komentář:

Pokud nějaký subjekt přesáhne obrat daný tímto limitem za 12 po sobě jdoucích měsíců, musí se stát plátcem DPH. Školství a školní stravování je ve své hlavní činnosti z povinnosti odvádět DPH vyňato, ale školy a jídelny se plátci DPH často stávaly z důvodu rozsáhlejší doplňkové činnosti. Limit 1 mil. Kč platí již téměř 20 let a s postupující inflací se reálně stále snižoval, proto byl nyní zvýšen.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Chcete získat jistotu, že bezpečně znáte všechny předpisy a že vše plníte, jak máte? Zúčastněte se našeho webináře Právní předpisy a financování ve školní jídelně.
Přináší nejen ucelený přehled všech právních předpisů, které musí školní jídelna dodržovat, ale i užitečné informace související se zásadami financování. Mějte v předpisech a financování jasno, vyplatí se to. Vysíláme 7.3.2023.
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se