Přeskočit na obsah

Odlišnosti stravování dětí a zaměstnanců

Do jídelny se nahrnuly děti doprovázené učitelkami. Začíná výdej a všichni si odnáší svou porci ke stolům. Ač vše vypadá na první pohled stejně, mezi stravováním dětí a stravováním zaměstnanců existují určité rozdíly. Posviťme si na ně.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech
Odlišnosti stravování dětí a zaměstnanců

Právní předpisy

Stravování dětí, žáků a studentů je upraveno vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování. Dočtete se v ní především o tom, v jakém rozsahu se poskytují žákům jednotlivá jídla a jak se stanovuje úplata za stravování. Nedílnou součástí jsou i přílohy: první příloha stanoví tzv. spotřební koš a druhá příloha rozmezí finančních limitů na nákup potravin.

To, co platí pro žáky, neplatí pro zaměstnance. Stravování zaměstnanců obecně upravuje Zákoník práce v § 236. Podle něj je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování. Umožnit však neznamená zajistit. Zaměstnavatel tedy např. poskytne zaměstnanci přestávku na jídlo, ale zaměstnanec si jídlo zajistí sám – odejde na oběd do restaurace nebo si ho přinese z domova.

V kolektivní smlouvě může být dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno, že zaměstnavatel bude zaměstnancům stravování poskytovat. V těchto dokumentech se také upřesní, jakým osobám se bude stravování poskytovat a jakým způsobem se budou hradit náklady. Přitom se musí dodržet § 33b zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláška č. 84/2005 o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Na stravování zaměstnanců lze přispívat z FKSP, a to v souladu s vyhláškou č. 114/2002. Je namístě připomenout, že zaměstnanci nemají žádný nárok na příspěvek na stravování, ale zaměstnavatelé ho často používají jako určitý zaměstnanecký benefit.

Odlišnosti

Vzhledem k tomu, že stravování žáků a stravování zaměstnanců je upraveno různými právními předpisy, lze mezi nimi nalézt jisté odlišnosti. V čem mohou spočívat?

Nárok na oběd

V rámci školního stravování mají žáci právo na oběd v době vyučování a také 1. den neplánované nepřítomnosti. V další dny nemohou obědy za dotovanou cenu odebírat. Pro zaměstnance toto omezení neplatí, ale platí jiné: pokud zaměstnanec neodpracuje alespoň 3 hodiny v daném dni, nemůže počítat s příspěvkem na stravování (od zaměstnavatele, z FKSP). Pozor tedy u zaměstnanců pracujících na částečný úvazek nebo při jejich náhlém onemocnění. Naopak si zaměstnanci mohou objednat obědy o prázdninách, pokud ve škole pracují a jídelna je v provozu.

Velikost porcí a cena

V praxi se velikost porce pro zaměstnance kvůli zjednodušení často nastavuje stejně jako pro nejvyšší kategorii žáků ve školní jídelně – tedy ve většině případů podle kategorie 15 a více let. Není to ale nutné. Zaměstnanci se mohou domluvit na větší porci, podle toho se potom připraví nová kalkulace oběda a stanoví nová cena. Cena oběda pro zaměstnance totiž není nijak omezena, ale musí odpovídat skutečné velikosti porce.

Výdej a konzumace obědů

Obědy pro žáky připravované v rámci školního stravování se v souladu s vyhláškou zásadně vydávají a konzumují přímo v jídelně. Výjimkou je 1. den neplánované nepřítomnosti, kdy je možné, aby byl oběd vydán do nádob (např. do vlastního jídlonosiče nebo jednorázových obalů) a konzumován mimo provozovnu. Pro stravování zaměstnanců ale žádné takové pravidlo neplatí. Je proto třeba, aby bylo ujednáno a ve vnitřním předpise a vnitřním řádu popsáno, jestli zaměstnanci budou obědvat také v jídelně nebo si budou odebírat jídlo s sebou, kdy a jak. Otázkou zůstává, zda odnášení jídla z jídelny nepůsobí proti výchovnému principu školního stravování.

Spotřební koš

Všechny vedoucí školních jídelen dobře vědí, že musí sledovat tzv. spotřební koš. Tato povinnost je ale daná pouze pro stravování dětí a žáků, na zaměstnance se nevztahuje. Skladba jídelního lístku pro zaměstnance a jeho výživová hodnota není upravena žádným předpisem.

Shrnutí

Mezi právní úpravou stravování dětí a stravování zaměstnanců existují určité rozdíly. Konkrétní pravidla pro stravování zaměstnanců si každá škola musí nastavit v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise. A pozor – už se nepoužívá dříve běžně používané slovní spojení „závodní stravování“. Správně je jenom „stravování zaměstnanců“. Zkontrolujte si raději své dokumenty a případně opravte dříve, než vás upozorní kontrola třeba z ČŠI.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se