Přeskočit na obsah

Podložte své argumenty znalostí práva

Vedoucí školní jídelny musí umět se orientovat v základech práva. Dokážete to? Důležité také je vyznat se v rozporech mezi zprávami z médií a tím, co je uvedeno ve Sbírce zákonů, nebo rozlišovat mezi datem platnosti a účinnosti. Přinášíme vám k tomu návod včetně příkladů přímo z oblasti školního stravování.

Autor: Ing. Pavel Ludvík
Podložte své argumenty znalostí práva

Aktualizováno k 3. 7. 2023.

Vedoucí jídelen jsou ve velmi častém kontaktu s lidmi: nejen s podřízenými, ale především se zákazníky-strávníky a v případě školních jídelen také s rodiči zákazníků. V neposlední řadě také jednají s pracovníky dodavatelů, kontrolních orgánů, zřizovatelských subjektů a se svými nadřízenými. Při těchto jednáních je potřeba umět nejen dobře a lidsky vyjednávat. Je vždy užitečné vyznat se v základech práva a umět svou argumentaci v diskusích dobře právně podložit.

Následující text vychází z nejasností, které se objevily ve vašich dotazech směrovaných redakci portálu Jídelny.cz nebo zapsaných do diskusí, a na příkladech ze školního stravování podává výklad k základním principům právního řádu ČR.

Právní řád ČR

Právní řád ČR se skládá z právních předpisů, které jsou obsaženy ve Sbírce zákonů a ve Věstnících právních předpisů jednotlivých krajů. Právní řád je závazný pro všechny občany, firmy a organizace působící v ČR, dokonce i pro cizince na našem území.

Příklad: Vedoucí jídelen se někdy domnívají, že existují právní předpisy, které jsou určeny pouze pro školní jídelny, nebo pouze pro školství, nebo pouze pro nepedagogické pracovníky školství. Není tomu tak. Např. zákoník práce platí pro všechny, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, a je lhostejno, zda pracují ve školní jídelně nebo v hutích. Nebo zákon o DPH: je závazný pro všechny plátce DPH a je jedno, zda je to škola nebo jaderná elektrárna.

Právní předpisy mají různou právní sílu a k jejich vydání jsou zmocněny jen určité instituce. Platí princip, že předpisy vyšší úrovně nemohou být měněny předpisy nižší úrovně.

Zákony představují nejvyšší úroveň

Nejvyšší postavení mezi zákony má Ústava, Listina základních práva a svobod a ústavní zákony. Dále sem patří běžné zákony, příp. zákonná opatření Senátu. Jednotlivé zákony nesmí odporovat Ústavě, Listině základních práv a svobod ani ústavním zákonům.

Zákony vždy musí schválit parlament, a tudíž příprava nebo změna zákonů je poměrně složitá a časově náročná. Změnit zákon nemůže ani prezident, ani ministerstvo, tím méně nějaká zájmová nebo profesní organizace. Mohou jen navrhnout změny, ale konečné slovo má vždy parlament.

Příklad: Zákon, který se úzce dotýká školních jídelen a který by měl být snadno dostupný v každé školní jídelně, je školský zákon č. 561/2004 Sb. nebo zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Příklad: Občas čteme v novinách, že prezident nebo nějaká jiná osobnost se domnívá, že nějaký právní předpis porušuje Ústavu. Stane se, že zákonodárci chválí právní předpis, který je v rozporu s Ústavou. Takový předpis nebo jeho část je možné zrušit rozhodnutím Ústavního soudu a k tomu občas dochází.

Vyhlášky jsou pod zákony

Další skupinou právních předpisů jsou podzákonné právní předpisy. Patří k nim zejména vyhlášky, které přinášejí podrobnosti k zákonům a k tomu, jak se zákony v praxi realizují. Vyhlášky jsou vždy vázány na určitý zákon a vydávají je obvykle ministerstva, do jejichž kompetence zákon spadá.

Příklad: Zmiňovaný školský zákon má několik desítek vyhlášek, mezi nimiž figuruje i vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., která obsahuje detailní pokyny pro provoz školní jídelny. Zákon o ochraně veřejného zdraví má rovněž několik desítek vyhlášek a mezi nimi je i vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby č. 137/2004 Sb.

Vyhlášky poskytují návod k vykonávání jednotlivých ustanovení příslušného zákona, zpřesňují je, bývají podrobnější než zákon. Zároveň platí, že vyhláška nesmí zákonu odporovat a musí se týkat skutečně jen tohoto zákona.

Příklad: Z toho důvodu nelze například vydat vyhlášku pro školní jídelny, která by shrnovala pokyny k cenám obědů, spotřebnímu koši a provozní hygieně (jak některé vedoucí občas požadují). Týkala by se totiž více zákonů v gesci různých ministerstev.

Schvalování vyhlášek nemusí procházet parlamentem a kanceláří prezidenta, vytvářejí je ministerstva, často na základě impulsu od občanů nebo institucí. Příslušným úředníkům je třeba jen poslat návrh úpravy, dobře ho doložit a přesvědčit je, že změna je potřebná. Návrh pak posuzují různé odbory ministerstva, dává se k připomínkovému řízení, často se k němu musí vyjádřit i jiná ministerstva nebo odborníci z praxe. Výsledek posuzují právníci a pak je vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Další podzákonné právní předpisy

Podzákonné právní předpisy však může vydávat i vláda (vládní nařízení, vládní vyhlášky), kraj nebo obec (nařízení nebo obecně závazná vyhláška).

Příklad: Příkladem takového předpisu je nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (Katalog prací), které popisuje náplň činnosti jednotlivých zaměstnaneckých profesí.

Novelizace právních předpisů

Každý právní předpis je potřeba čas od času upravit, zpřesnit. V takovém případě se většinou nevydává opravené znění předpisu, nýbrž jeho novela. Ta obsahuje pouze soupis změn. Novela nebývá zveřejněna ve formě nějaké technické opravy, ale opět ve formě zákona nebo vyhlášky.

Příklad: Platná vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování pochází z roku 2005. V roce 2023 byla novelizována vyhláškou č. 13/2023 Sb. (zvýšení finančních normativů).

Řada zákonů a vyhlášek byla novelizovány mnohokrát: používat pak původní znění a k němu seznam novel je nepraktické, proto je lépe mít k dispozici aktuální úplné znění zákona. Tato znění zveřejňuje i portál Jídelny.cz. Množství novel samozřejmě snižuje kvalitu zákona.

Příklad: Extrémem v počtu novelizací je živnostenský zákon, který se dotýká každé jídelny zejména v okamžiku, kdy začne prodávat obědy strávníkům z jiných firem. Tento zákon pochází z roku 1992 a má kolem 180 novel, byl tedy již 180x změněn. Rovněž školský zákon z roku 2004 má již kolem 60 novel.

Zákon může být novelizován i zcela jiným nesouvisejícím zákonem, podobně vyhláška může být novelizována jinou vyhláškou. A také zákon může novelizovat vyhlášku. Vždy platí, že právní předpis vyšší úrovně (zákon) nemůže být měněn předpisem nižší úrovně (vyhláškou).

Jestliže právní předpis (novela) mění jiné předpisy, pak na svém konci obsahuje seznam těchto novelizovaných předpisů.

Schválení, zveřejnění a účinnost

Všechny zákonné právní předpisy a vyhlášky ministerstev musí být zveřejněny ve Sbírce zákonů. V den zveřejnění však předpis nezačíná hned platit. K tomu slouží datum účinnosti, které je v každém zákonu, vyhlášce nebo nařízení uvedeno. V ideálním případě je předpis zveřejněn v určitém předstihu před datem účinnosti, aby si ho všichni mohli přečíst a na změny se připravit.

Příklad: Od 1. července 2023 začal platit novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., který mj. zrušil zdravotní průkazy v potravinářských podnicích. Jeho účinnost je však až od 15. července 2023.

Rozlišujte datum platnosti a datum účinnosti právního předpisu. Platný právní předpis není totéž, co účinný právní předpis. Řídit se musíme pouze účinným právním předpisem.

Příklad: Jestliže v televizi hlásí, že poslanci schválili určitý zákon, nikdy nezačne platit druhý den. Je potřeba se zajímat, kdy se tak stane, jaké je datum účinnosti. To média často neuvádějí.

Tvorba nových předpisů

Proces tvorby nových předpisů je velmi složitý. Je třeba posbírat určité impulsy k vytvoření nebo změně předpisu, vytvořit určitý záměr, sestavit pracovní znění, to musí projít připomínkovým řízením, pak je třeba připomínky zpracovat, vše se často znovu posuzuje, právníci dohlížejí nejen na obsah předpisu, ale i na jeho formu. V podstatě kdykoli se předpis může v tomto kolečku vrátit zpět. V případě zákonů musí vše projít oběma komorami parlamentu, kde se navíc uplatňují různé stranické zájmy, a prezidentskou kanceláří.

Média s oblibou přinášejí bombastické zprávy typu „Dolní komora schválila ten a ten zákon.“ Již však neuvádějí, že zákon musí projít mnoha dalšími projednáními, jeho text se ještě může změnit, prezident ho nemusí podepsat, a že jeho přijetí a zveřejnění ve Sbírce zákonů je nejasné. Zkušená vedoucí jídelny by neměla těmto informacím podléhat, zprávy typu „V rádiu říkali, že…“ ignoruje a trpělivě čeká na zveřejnění předpisu ve Sbírce zákonů a na jeho účinnost.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz, s přispěním Mgr. et Mgr. Moniky Horákové

Víte přesně, jaké kdy platí právní předpisy? Znáte zásady financování školních jídelen? Ujasněte si, jaké předpisy musíte v jídelně dodržovat, a získejte jistotu, že plníte vše tak, jak máte. Připravili jsme pro vás webinář Právní předpisy a financování ve školní jídelně, který vám dodá veškeré zásadní informace. Živé vysílání proběhne 28. 8. 2023 od 9:00 a po celý následující týden budete mít k dispozici záznam z vysílání, který si můžete opakovaně pouštět a vracet se k tomu, co je pro vás potřebné.
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: ivka6

  Podložte své argumenty znalostí
  Jasný a srozumitelný příspěvek. Ještě prosím odkazy na evropské právo, které je našim předpisům nadřazeno a vnitrostátní předpisy musí být s nimi v souladu.
  Školního stravování se dotýkají předpisy odpadového hospodářství, veřejných zakázek, bezpečnosti práce, bezpečnosti potravin, výrobků a obalů, živnostenského zákona, různých rejstříků a výkaznictví, požární ochrany, velkou diskusí je udržitelnost a společenská odpovědnost.

 • Autor: Redakce Jídelny.cz

  Evropské právo
  Děkujeme za příznivý ohlas 🙂 Portál evropské justice najdete na adrese https://e-justice.europa.eu/3/CS/eu_law – zde můžete vyhledávat konkrétní právní předpisy.