Přeskočit na obsah

Praní pracovních oděvů

Dnešní článek vznikl na základě vašich otázek k praní pracovních oděvů. Vybrali jsme ty, které se často opakovaly, a předali odborníkovi jako inspiraci pro článek. Jak to tedy s praním oděvů je? Kdy v čistírně nebo prádelně, kdy v práci a kdy doma?

Autor: Jozef Kerekréty

Poznámka redakce:
Na slovenském portálu Jedálne.sk byl před časem zveřejněn velmi kladně hodnocený článek o praní pracovních oděvů v jídelnách. Článek sice odkazuje na předpisy slovenské, ale obsahuje natolik rozumné a univerzální informace (mj. opírající se o právo EU), že jsme se ho rozhodli zveřejnit i na českém portálu Jídelny.cz. Postřehy autora týkající se osobní a provozní hygieny odpovídají českým předpisům. 
Po konzultaci s našimi hygieniky bychom chtěli navíc upozornit, že prostory jídelen často nemají náležité parametry k účelům žehlení, sušení či praní, nejsou k těmto účelům zkolaudovány. Z pohledu pracovního prostřed jsou požadavky na tyto provozy uvedeny v Nařízení vlády 178/2001 Sb.. Relativně dobře je v naší legislativě upraveno praní a zacházení s prádlem ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče (vyhláška 195/2005 Sb., příloha 4).

V ktorom zákone sa hovorí, že ako zamestnávateľ som povinný pracovné oblečenie zamestnancov v stravovacom zariadení dávať čistiť len do chemickej čistiarne? Nemôžem ho prať v práčke i keď mám práčku kúpenú vo firme a periem tam utierky, obrusy a pracovné oblečenia zamestnancov?
Zákon, nariadenie vlády ani vyhláška neustanovujú spôsob prania pracovných odevov zamestnancov v stravovacích zariadeniach. Pranie odevov vo vlastnej práčovni, v v komunálnej práčovni, externým dodávateľom pracovných odevov i v domácnosti je prípustné. Vo všetkých prípadoch je potrebné zamedziť kontaminácii pracovného odevu kontaminantmi mikrobiologickej, chemickej alebo fyzikálnej povahy. 
V práčovni, kde sa perie pracovný odev kuchynského personálu sa nesmú prať  odevy alebo textil, ktorý by mohol byť infikovaný choroboplodnými mikroorganizmami, napr. nemocničné prádlo, odevy osôb, ktoré pracujú so živými zvieratami alebo s odpadmi a pod. Spolu s pracovnými odevmi sa nesmie prať spodné alebo posteľné prádlo. Praním sa odev musí zbaviť nečistôt a dezinfikovať. Vypraté textílie sa nesmú počas  sušenia, žehlenia, skladovania a prepravy kontaminovať. Mohlo by k tomu dôjsť od špinavých textílií, potravín, odpadov, osôb a zvierat, alebo aj od čistiacich chemikálií.
Z hľadiska hygieny sa ako najvhodnejšie riešenie zabezpečovania čistých odevov v stravovacích zariadeniach  považuje pranie odevov vo vlastnej práčovni, lebo zabezpečuje plnú kontrolu prevádzkovateľa nad hygienou odevov. Na pranie, sušenie, opravu a žehlenie odevov však musí byť osobitná miestnosť, ktorá je oddelená od miestností, kde sa manipuluje s potravinami a odpadmi. Prádlo sa nesmie sušiť ani v šatni. Praním pri teplotách nad 65 °C, ideálne 90 °C, dôjde k dezinfekcii textilu. Pranie pracovných odevov, jedálenského textilu, utierok v tej istej práčovni je prípustné. Pranie pracovných odevov s utierkami alebo uterákmi „v tej istej vode“ sa neodporúča.  
Pranie pracovných odevov v komunálnych práčovniach a čistiarňach môže byť menej vhodné riešenie, keďže nie každý prevádzkovateľ čistenia odevov vie zabezpečiť dostatočnú prevenciu rizika kontaminácie odevov. Pri používaní komunálnych práčovní a čistiarní sa treba presvedčiť obhliadkou prevádzkarne (miesta, kde sa pranie, sušenie a žehlenie vykonáva) alebo pohovorom s dodávateľom o tom, či sú vytvorené rovnaké podmienky, ako sme uviedli pre vlastné práčovne. Chemické čistenie pracovných odevov nie je nevyhnutné. Môže byť nevhodné z dôvodu zvyškového zápachu odevu.


Aký máte názor na to, že si zamestnanci perú svoje pracovné oblečenie sami? Je to na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo o tom hovorí nejaký „zákon“?
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z.z. v § 4 ods. 4 ustanovuje povinnosť prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorými sú aj prevádzkovatelia stravovacích zariadení „vykonať všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa príprava, spracovanie, výroba, balenie, skladovanie, preprava, distribúcia, manipulácia a ponúkanie potravín na predaj vykonávali hygienickým spôsobom“ a to na základe uplatnenia zásad HACCP. Z tejto povinnosti vyplýva, že zamestnávateľ, nie zamestnanec, je zodpovedný za zabezpečenie čistého pracovného odevu pri práci „v priestoroch, kde sa manipuluje s potravinami“ {Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 príloha II, kapitola VIII bod 1.}. V tomto zmysle  treba chápať aj ustanovenie §12 písm. f) nariadenia Vlády SR č. 298/2006, ktoré hovorí, že „zamestnanci majú možnosť výmeny pracovného odevu v prípade jeho znečistenia počas práce“.   
Pranie pracovných odevov v domácnostiach zamestnancov má najviac rizík. K mikrobiologickej kontaminácii pracovných odevov môže dôjsť pri spoločnom praní odevu so spodným a posteľným prádlom, pri domácom používaní odevu na iné účely (domáce zakáľačky), alebo od domácich zvierat (psy, mačky, exotické vtáky, hydina) a hmyzu. Musíme predpokladať, že zamestnanci vo svojich domácnostiach nemajú rovnaké hygienické podmienky na pranie, sušenie a skladovanie prádla. Brigádnici alebo pomocný personál nemusia mať prístup k práčke, kde sa textil vyvarí. Ručné pranie v teplej vode nedezinfikuje prádlo.  Pri preprave na pracovisko sa môže pracovný odev znečistiť od toho, čo sa nosilo alebo nesie v taške, v ktorej ho pracovník preváža.
Zamestnávateľ musí vykonávať pravidelnú kontrolu toho, či pracovník má čistý odev a či má na pracovisku aj náhradný odev pre prípad, že si odev počas práce znečistí  {§12 písm. f) nariadenia vlády 298/2006 Z. z.} alebo že bude preradený z nečistej práce na prácu, kde dochádza k priamemu styku s potravinami (§8 ods. 1 nariadenia vlády 298/2006 Z.z.). Napriek týmto rizikám nie je zakázané domáce pranie pracovných odevov. Uplatňujú ho najmä malé prevádzkarne.
Pozor! To, že zamestnancom dávate prídel pracích práškov, nie je dôkazom o splnení zodpovednosti za zabezpečenie čistoty pracovných odevov pri práci s potravinami! Zodpovednosť zamestnanca za čistotu pracovného odevu musí byť zakotvená aj v pracovnej zmluve a o opatreniach na predchádzanie rizík pre bezpečnosť potravín musí byť náležite poučený.
Z hygienického, ekonomického i právneho hľadiska je najlepšie ak pranie pracovných odevov je pod plnou kontrolou zamestnávateľa.


Aj v našom zariadení zabezpečujeme pranie cez čistiareň a to na základe opatrenia z kontroly RÚVZ. Problém nie je v praní, ale v sušení a žehlení, na čo musia byť vhodné, oddelené priestory, čo kuchyňa nie je! Utierky a príručné handry perieme vo vlastnej automatickej práčke.
Podľa §19 ods. 1 písm. d) zákona o potravinách môžu orgány úradnej kontroly potravín zakázať „používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu potravín“ a následne prijať opatrenia na zabezpečenie nevyhnutnej nápravy. Týka sa to aj činností, na ktoré nemáte vhodné vybavenie. Ak vám zakázali pranie odevov preto, že vykonávate sušenie a žehlenie prádla v nevhodnej miestnosti, napr. v kuchyni, kde sa nachádzajú potraviny, zabezpečením sušenia odevov vonku (pozor však na znečistenie od vtáctva, hmyzu, domácich zvierat a na prach z dopravy alebo inej činnosti v okolí) a žehlením napr. v jedálenskej časti mimo podávania stravy, môžete dosiahnuť porovnateľné hygienické podmienky ako v komunálnej práčovni či čistiarni.
Na pranie utierok a textilu používaného pri výrobe pokrmov a nápojov sú rovnaké požiadavky ako na pranie pracovných odevov. Tieto totiž, na rozdiel od pracovného odevu, prichádzajú do priameho styku s povrchmi nádob a náčinia používaných na prípravu a uchovávanie potravín alebo do priameho styku s potravinami. 

Ing. Jozef Kerekréty, Potravinokozult Bratislava – poradca a audítor pre systémy manažérstva bezpečnosti a kvality potravín ISO 22000, ISO 9001

Autor: Jozef Kerekréty

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se