Přeskočit na obsah

Vnitřní předpisy pro školní jídelnu (2. díl)

V předchozím díle jsme se věnovali vnitřním předpisům nejprve obecně, dále pak konkrétněji v oblasti organizační společně s BOZP a PO. Nyní se blíže podíváme na předpisy týkající se pracovněprávních vztahů, ekonomické a hygienické oblasti a nakonec na ty, které se zabývají agendou stravování.

Autor: Halka Žaludová

Minule jste si mohli přečíst více o vnitřních organizačních předpisech a směrnicích věnujících se BOZP a PO. Následuje výčet dokumentů pokrývajících oblast pracovněprávní, ekonomickou a hygienickou, stejně jako zcela specifickou agendu stravování, v níž mimo jiné najdeme nezbytný vnitřní řád školní jídelny.

Pracovněprávní oblast

Pracovní řád – tento dokument vydává zaměstnavatel a upravuje základní povinnosti a práva zaměstnanců. Pro příspěvkové organizace je povinný. V případě, že v organizaci působí odbory, tak je vydáván s jejich souhlasem.

O cestovních náhradách – stanovuje podmínky pro pracovní cesty, způsob přidělování záloh, provádění vyúčtování pracovní cesty a výši náhrad na stravné, cestovné, kapesné atd.

Platový předpis – tento předpis upravuje poskytování platu zaměstnanců v pracovním poměru, odměňování dohod mimo pracovní poměr. Popisuje způsob stanovení platového tarifu, příplatků osobních, za vedení a ostatních příplatků, dále kritéria odměňování.

Směrnice o požívání alkoholu a jiných návykových látek upravuje povinnosti s ohledem na zákaz požívání alkoholických nápojů nebo zneužívání jiných návykových látek, postup při zjišťování dodržování tohoto zákazu a způsob provádění kontrol zaměřených na zjištění přítomnosti návykových látek nebo alkoholu.

Směrnice o dohodách o odpovědnosti – tento předpis se vztahuje k úpravě dohod o odpovědnosti ke svěřeným hodnotám.

Nařízení o kontrole práce neschopných zaměstnanců – upravuje postup při kontrole dočasně práce neschopných zaměstnanců v období prvních 14 dnů, kdy náhradu za nemoc vyplácí zaměstnavatel. Zpravidla obsahuje postup, jak zaměstnanec svou pracovní neschopnost oznámí zaměstnavateli, vymezuje osoby, které mohou provádět kontrolu a postup při kontrole.

Směrnice k poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků upravuje bližší podmínky k poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, jejich specifikaci.

Oblast ekonomická

Směrnice k systému zpracování účetnictví – popisuje, jak je zpracováváno účetnictví účetní jednotkou, především programové využití, knihy, které jsou vedeny, analytický rozvrh, dokladové řady apod.

Směrnice k vedení pokladny – upravuje, zda je vedena dokladová řada zvlášť pro příjmové a výdajové doklady, stanoví limit pokladního zůstatku, osobu pokladníka a dále způsob likvidace pokladních dokladů, vyplácení záloh apod.

Směrnice o oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví – stanoví, jakým způsobem obíhají jednotlivé doklady organizací, co je nutno udělat než je doklad zaúčtován.

Směrnice o provedení inventarizace stanoví zásady pro provádění inventarizace majetku a závazků v rámci účetní jednotky. Popisuje činnosti probíhající v rámci provádění inventur, termíny, odpovědné osoby a členy inventarizační komise pro jednotlivé složky majetku a závazků, způsoby provádění inventur, časový harmonogram a podpisové vzory.

Směrnice o evidenci, účtování a odepisování majetku upravuje způsoby zatřídění do majetku, hranici pro evidování majetku jako podrozvahovou evidenci nebo drobný hmotný majetek, součástí je odpisový plán odepisovaného majetku.

Směrnice evidence, účtování a oceňování zásob – obsahuje informace o tom, jakým způsobem se bude účtovat o zásobách, definuje, co je považováno za zásoby a jaké druhy zásob účetní jednotka vede.

Směrnice k fondovému hospodaření upravuje hospodaření s fondy (investičním, rezervním), pravidla jejich tvorby a čerpání.

Zásady pro hospodaření s fondem KSP upravuje čerpání a tvorbu FKSP v souladu s vyhláškou FKSP.

Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole – podle zákona o finanční kontrole je organizace povinna zajistit vytvoření a fungování vnitřního kontrolního systému, stanovit jednotlivé fáze kontrolní činnosti, osoby, které provádí kontrolní činnost a schvalovací postupy, příp. nápravná opatření. To vše je popsáno v tomto předpise.

Směrnice k doplňkové činnosti – v případě provozování doplňkové činnosti, popisuje, jaká doplňková činnost je vykonávána, jakým způsobem je o ní účtováno a jak se vyčíslí náklady, k čemu budou využity prostředky získané z doplňkové činnosti.

Směrnice k agendě DPH – v případě, že je organizace plátcem DPH, stanoví zde povinnosti a postupy související s agendou DPH.

Základní principy zadávání veřejných zakázek – upravuje způsob zadávání veřejných zakázek a provádění nákupů organizace, zpravidla vychází z požadavků zřizovatele.

Směrnice k tvorbě rozpočtu stanoví postup zpracování rozpočtu a proces jeho schvalování v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

Směrnice k provádění uzávěrky – tento předpis popisuje harmonogram prací předcházející účetní uzávěrce, odpovědné osoby a termíny.

Směrnice k účtování časového rozlišení nákladů a výnosů – popisuje případy, kdy se používá časové rozlišení, příp. dohadné položky v souladu se zákonem o účetnictví. Účetní jednotka (ÚJ) stanoví významnost těchto položek.

Směrnice o vymáhání pohledávek stanoví postupy, jak bude organizace postupovat v případě, že nebudou její pohledávky uhrazeny, vymezení osob, které odpovídají za vymáhání pohledávek.

Oblast hygienická

Sanitační řád – stanovuje postupy úklidu a sanitace, jaké čistící prostředky používat, frekvenci provádění úklidu, jaké jsou povinné ochranné pomůcky. Často má grafickou podobu.

Příručka HACCP – povinná pro potravinářské podniky, vymezuje výrobní činnost, identifikuje rizika, stanovuje kritické meze, postupy k dosažení zdravotní nezávadnosti pokrmů, vedenou dokumentaci.

Směrnice o nakládání s odpady – organizace vymezí, jaké odpady u ní vznikají a jakým způsobem dochází k jejich likvidaci.

Agenda stravování

Vnitřní řád ŠJ
Požadavek dokumentu vyplývá ze školského zákona (§30) a upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, studentů, zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci, provozní podmínky školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, podmínky zacházení s majetkem. Obsahem je zejména způsob přihlašování, odhlašování stravy, stanovení stravného a způsoby úhrady, výdej stravy.

Vnitřní směrnice o zajištění agendy stravování popisuje, jakým způsobem organizace zajišťuje agendu stravování, tzn. jaké využívá programové vybavení, jakým způsobem dochází k příjmu potravin, jak organizace normuje a na základě čeho, jaké jsou používané koeficienty, výdej potravin ze skladu, vymezení nákladových středisek, kontrola stavu zásob a expirace potravin, výčet sestav předávaných účetní, způsob evidence stravného, přihlašování stravy, připisování úhrady, objednávky, odhlášky, fungování internetového objednávání.

Směrnice ke stravování zaměstnanců (vlastních) upravuje podmínky poskytování stravování zaměstnancům v pracovněprávních vztazích s organizací, případně jiným osobám vymezeným v této směrnici (např. bývalí zaměstnanci v důchodu).

Směrnice pro udržení finanční bilance řeší kolísání finančního limitu na potraviny, způsob nakládání s limitem a řešení v případě úspory nebo provaru, dále řeší postup převádění do následujícího roku.

Pokyn pro výdej do jídlonosičů upravuje způsob odběru stravy do jídlonosičů. Popisuje především, kdo může vyzvednout, dobu, ve kterou je možné stravu do jídlonosiče vyzvednout, jakým způsobem dochází k předání, do jakých nádob je strava vydávána a jak bude řešeno v případě, že strávník nemá dostatečný počet nádob.

Předpis k zajištění dietního stravování – upravuje způsob přípravy dietního stravování.

Ostatní

Směrnice k ochraně majetku – zahrnuje postupy a způsoby, jak organizace ochrání svůj majetek, technické zabezpečení, pojištění apod.

Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů – pravidla, komu budou přidělovány mobilní telefony, jak je lze využívat a úhrady za jejich použití.

Směrnice ke kamerovému systému – upravuje účel nainstalování kamerového systému, která místa jsou kamerou zachycována, způsob uchování uložených záznamů, stanovení osoby, která má přístup k těmto záznamům a způsob nakládání vůči třetím osobám, komu jsou příp. záznamy předávány.

Ing. Halka Žaludová – ředitelka ŠJ Ivančice, okres Brno-venkov

Autor: Halka Žaludová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se