Přeskočit na obsah

Zákoník práce a jeho změny od 1.1.2007 (2)

Od 1. ledna 2007 jsou účinné významné novely pracovněprávní problematiky. V první části našeho seriálu jsme se zabývali novými povinnostmi zaměstnavatelů. Tato druhá část Vám představí některé obecné změny v ZP a změny na straně zaměstnanců.

Autor: Monika Pečková

Od 1. ledna jsou účinné významné novely pracovněprávní problematiky. V první části našeho seriálu jsme se zabývali novými povinnostmi zaměstnavatelů. Tato druhá část Vám představí změny na straně zaměstnanců a také některé změny obecných institutů.

Obecné instituty:

 • Písemná forma smlouvy: smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem má písemnou formu, pokud dojde k písemnému návrhu jednoho z nich a druhý jej písemné přijme. Zákon přitom však nestanoví, že by nabídka i její přijetí musely být nutně na stejné listině. Může se tedy jednat o listin více. – §21 odst. 2 Toto pravidlo má jedinou výjimku a tou jsou kolektivní smlouvy, u nichž musí být podpisy účastníků na téže listině, jinak je kolektivní smlouva neplatná.
 • Smrt: Pracovní poměr smrtí zaměstnance zaniká. Pokud zemře zaměstnavatel (myšleno fyzická osoba podnikatel, nikoli třeba fyzická osoba, která je vedoucím firmy, právnické osoby), zaniká pracovní poměr zaměstnance také. To platí jen pokud není v živnosti pokračováno následnickou firmou. Jestliže zaměstnavatel-fyzická osoba zemře a jeho živnost nikdo nepřevezme, vystaví zaměstnanci potvrzení o zaměstnání na jeho žádost Úřad práce. §342 odst. 1.
 • Výpověď: výpovědní doba činí nejméně dva měsíce, ať už podal výpověď zaměstnanec nebo zaměstnavatel (§51 odst. 1). Zdůrazňuji, že zákon říká nejméně dva měsíce, pokud se tedy dohodnete, není důvod, proč by výpovědní doba nemohla být delší. A ještě jedna opakovací poznámka: výpovědní doba začíná běžet až prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi.
 • Dohoda o provedení práce: nově je stanoveno, že tato dohoda se smí uzavřít na dobu 150 hodin v kalendářním roce, zatímco do 1. ledna 2007 to bylo max. 100 hodin. Dejte si však pozor na to, že do těchto 150 hodin se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele na základě jiné dohody o provedení práce. Takže i když se zaměstnancem uzavřete dvě dohody, jednu třeba na úklidové práce a druhou na kancelářskou výpomoc, smí odpracovat jen 150 hodin celkem v obou. Zaměstnanec může konat u neomezeného počtu zaměstnavatelů práci na základě dohody o provedení práce, avšak vždy tak, že u každého z nich bude tuto práci vykonávat v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.  §75
 • Délka směny: při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. §83 odst. 2
 • Práce přesčas: Celkově nesmí být doba práce přesčas delší než 8 hodin týdně v období max. 26 týdnů jdoucích po sobě(§ 93 odst. 4). Tuto dobu 26 týdnů je však možno kolektivní smlouvou rozšířit až na 52 týdnů jdoucích po sobě.
 • Minimální mzda: její výše je závazná i pro platy, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce apod. Do výše minimální mzdy se však nesmí zahrnovat mzda vyšší z důvodu práce přesčas, příplatek za práci přes svátek, v sobotu a neděli, za noční práci nebo za práci ve ztíženém pracovním prostředí.§ 111. Toto ustanovení je podstatné ze dvou důvodů: jednak dává na stejnou rovinu mzdu, plat a odměny z pracovních dohod, stanoví jim stejné podmínky, tedy stejnou ochranu zaměstnancům, a také je chrání tím, že jejich plat musí být vyšší než minimální mzda, jestliže pracují v noci apod. Nelze tedy prakticky dávat nižší mzdu než je minimální a dorovnávat to přesčasy, prací v noci apod.
 • Výše mzdy: musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má příslušet. §113 odst.3
 • Příplatky: za práci v noci, za práci v sobotu a neděli náleží zaměstnanci příplatek minimálně 10% průměrného výdělku. Stejná odměna, tedy 10% průměrného výdělku, náleží zaměstnanci za pracovní pohotovost (§140).  Za práci ve ztíženém pracovním prostředí je to pak alespoň 10% minimální mzdy (to je novinka, před 1. lednem 2007 to bylo 6Kč/hodinu).§116-118.
 • Placené volno: nově náleží zaměstnanci náhrada mzdy i při odběru krve a jiných biologických materiálů.
 • Srážky: nejsou povoleny ve prospěch zaměstnavatele za to, že přijme zaměstnance do zaměstnání, zákon nedovoluje ani žádné peněžní záruky anebo smluvní pokuty. Takže již nelze trestat zaměstnance třeba za pozdní příchod pokutou 100 Kč, jak tomu bylo dříve. §147 odst. 3
 • Dovolená: počítá se za každých 21 odpracovaných dnů (pozor, do 1.1. 2007 to bylo 22 dnů). Pokud zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené z toho důvodu, že zaměstnanec čerpá dovolenou rodičovskou, určí ji po skončení této rodičovské dovolené. Co se týká krácení dovolené, krátí se po každých 100 zameškaných dnech o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21 takto zameškaných dnů se krátí opět o jednu dvanáctinu. §223
 • Manželé: Pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manžely (§318)
 • Doručování: je možná i elektronická forma, ale jen na adresu, kterou zaměstnanec výslovně udal. Písemnosti je pak nutno podepisovat elektronickým podpisem, který má certifikaci. Písemnost je doručena dnem, kdy její převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli e-mailem, rovněž s certifikovaným elektronickým podpisem. Pokud přijetí do tří dnů nepotvrdí, považuje se zpráva za nedoručenou. Při doručování klasickou poštovní službou platí, že jestliže nebyl zaměstnanec zastižen, uloží se písemnost u provozovatele poštovních služeb nebo obecního úřadu na dobu 10 dnů. Zaměstnanec je poté vyzván, aby si tam písemnost vyzvedl. Neučiní-li tak, je písemnost po 10 dnech považována za doručenou. Jedná se o klasickou právní fikci.§ 336. Podobně je tomu v případě, že zaměstnanec zasílá písemnost zaměstnavateli, kde se navíc upřednostňuje forma osobního předání v místě sídla zaměstnavatele. Tímto předáním je písemnost doručena.
 • Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti: náleží zaměstnanci nejvýše do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu. -371 odst. 6.
 • Náklady spojené s pohřbem: nově jsou navýšeny na částku 20 000 Kč, oproti dřívějším 10 000 Kč. §376 odst. 2. Jednorázové odškodnění pozůstalým pak činí 240 000 Kč (§378 odst. 1), což je několikanásobné zvýšení oproti dobám minulým. Podobně se doplňuje náhrada nákladů pozůstalým ve výši 50% nebo 80% průměrného výdělku, podle toho kolik osob zesnulý zaměstnanec vyživoval.

Zaměstnanec

 • Nemoc ve zkušební doobě: pokud je ve zkušební době a onemocní (nebo z jiných důvodů nastanou na jeho straně překážky v práci), nezapočítává se mu doba, kdy nepracoval, do tříměsíční zkušební doby – §35 odst. 2. Tento paragraf je zatím trochu sporný, protože doba nemoci se mu sice nezapočítá, ale zákoník práce nikde nedefinuje, zda se tedy tříměsíční zkušební doba o dobu nemoci prodlužuje.
 • Práce v noci: délka směny nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin jdoucích po sobě (§94 odst. 1). Za nočního zaměstnance je přitom podle Směrnice ES č. 93/104/EC čl. 2 považován zaměstnanec, který v noci odpracuje aspoň 3 hodiny ze své pracovní doby. Noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. Zákon však stanoví k podmínce 8 hodin výjimku: pokud to z provozních důvodů není jinak možné, může zaměstnavatel rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin. Při výpočtu průměru se přitom vychází z pětidenního pracovního týdne.
 • Zvyšování kvalifikace: Pokud si zaměstnanec zvyšuje kvalifikace a předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč, je možné uzavřít kvalifikační dohodu. Novinkou je v tomto případě výška částky, před 1.1.2007 to bylo 100 000 Kč. §234 odst.
 • Cenné předměty: Předměty, jejichž cena je vyšší než 50 000 Kč, mohou být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Nestačí tedy jen potvrzení, že zaměstnanec předměty převzal. Dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů smí podepisovat zaměstnanec, až když je starší 18 let. A navíc, dohoda musí být vždy sepsána písemně. Svěřenými předměty mohou být například různé nástroje, ochranné pomůcky, pracovní pomůcky apod. §255 odst. 2
 • Používání prostředků zaměstnavatele k soukromým účelům: Zaměstnanec nesmí používat prostředky zaměstnavatele, včetně elektronické pošty, k soukromým účelům. Zaměstnavatel má právo toto kontrolovat, nesmí však přitom porušit soukromí zaměstnance – nesmí například porušit listovní tajemství, ani elektronickou poštu číst, a to ani kdyby se zaměstnanec vzdal svého práva na ochranu elektronické pošty (§316). Souvisí s tím i problematika soukromých telefonátů z pracoviště – zaměstnavatel si může vymínit jejich zákaz, ale nesmí je odposlouchávat. Jedinou možností je pro něj zjišťování volaných čísel, přičemž toto je pro něj značně nevýhodné – jak poté zjistit, zda na číslo bylo voláno ze soukromého důvodu?
 • Opakované uzavírání pracovních smluv pouze na školní rok – §39 zákoníku práce určuje, že pracovat na dobu určitou lze maximálně dva roky celkem. Tedy lze takto postupovat 2 školní roky po sobě. Poté však musí být podepsána smlouva na dobu neurčitou. V odstavci 4 tohoto ustanovení se však píše: „Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle odstavce 2 (tedy max. 2 roky na dobu určitou, pozn. autorky) za podmínky, že v písemné dohodě zaměstnavatele s odborovou organizací budou tyto důvody blíže vymezeny; ustanovení § 51 občanského zákoníku v tomto případě není možné použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.“ Takže pokud by chtěl zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírat smlouvu na dobu určitou po více než 2 roky, musela by to povolovat písemná dohoda s odbory, a až v případě, že odbory chybí, může tuto věc upravit vnitřní předpis zaměstnavatele. Jestliže vnitřní předpis nic takového neříká, nemůže zaměstnavatel libovolně uzavírat smlouvy pouze na školní rok po více než dva kalendářní roky za sebou.
 • Pokud není práce: jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, určuje §208, že má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnanec by tedy neměl být za prázdniny tzv. trestán nižším platem.


V našem seriálu jsme se snažili představit vám změny, které přinesl 1. leden 2007 v zákoníku práce. Doufáme, že se nám to podařilo a na případné Vaše dotazy či diskuze se těšíme.

Mgr. Monika Pečková je redaktorkou portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Pečková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se