Přeskočit na obsah

Změny v legislativě leden až červen 2008

V tomto článku upozorňujeme na některé legislativní úpravy, které nabyly platnost od ledna do června letošního roku. Kromě úprav, které mají přímý vliv na stravovací provozy, jsme vybrali i několik změn všeobecnějších, které by pro vás mohly být užitečné.

Autor: Vladimíra Nejezová

V tomto článku upozorňujeme na některé legislativní úpravy, které nabyly platnost od ledna do června letošního roku. Kromě úprav, které mají přímý vliv na stravovací provozy, jsme vybrali i několik změn všeobecnějších, které by pro vás mohly být užitečné. Úplné znění většiny uvedených zákonů a vyhlášek najdete také v naší sekci Právo.

V letošním roce došlo k významným úpravám u dvou podstatných zákonů v Zákoníku práce a v Živnostenském zákoně. Podívejme se společně aspoň na některé změny, ke kterým v nich došlo.

Zákoník práce
Zákonem 362/2007 Sb., se k 1. 1. 2008 změnil Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Mimo jiné došlo k úpravám v těchto bodech:

 • zaměstnanec již nebude muset vracet odstupné poskytované při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn, bude-li pro zaměstnavatele opětovně pracovat na základě dohody o provedení práce
 • zaměstnancům mladším než 18 let se umožňuje výkon práce v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně (dosud 30 hodin) při délce směny nejvýše 8 hodin (dosud 6 hodin)
 • novela umožňuje změny rozvržení pracovní doby v případě konta pracovní doby v jeho průběhu
 • liberalizuje se právní úprava pružného rozvržení pracovní doby, pokud jde o týdenní nebo čtyřtýdenní období
 • vypouští se požadavek předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců k zavedení konta pracovní doby
 • je-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena do více částí, musí alespoň jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut (dosud každá část)
 • u vedoucích zaměstnanců je možnost smluvně sjednat zjednodušení mzdové kompenzace práce přesčas tím, že mzda bude sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, nejvýše však do rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, aniž by bylo nutné dopředu vymezovat složku mzdy a přesně kalkulovat její výši s ohledem na povinnost zaměstnavatele uspokojit právo zaměstnance na mzdu za práci přesčas
 • úprava poskytování mzdy za noční práci (§ 116) nebo za práci v sobotu a v neděli (§ 118) v kolektivní smlouvě má nyní přednost před úpravou obsaženou v zákoníku práce
 • jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené
 • zaměstnavatel si nově může dohodnout se zaměstnankyněmi a zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, práci přesčas; i nadále však platí, že tuto práci nesmí nařídit
 • zpřesňují se ustanovení upravující poskytování náhrady nákladů na výživu pozůstalých, jestliže zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel

Živnostenský zákon
Od 1. 7. 2008 vstupuje zákonem 130/2008 v platnost také novela Živnostenského zákona 455/1991. Jejím cílem je zjednodušení podmínek pro podnikání.  K nejdůležitějším změnám patří to, že dosavadní živnostenské listy a koncesní listiny budou nahrazeny jediným dokladem, a to výpisem z živnostenského rejstříku. Tedy pro jednotlivé živnosti již nebudou zapotřebí samostatné živnostenské listy nebo koncesní listiny. Podnikatel se bude prokazovat jen výše uvedeným výpisem. Dochází také ke slučování v oblasti živností řemeslných, vázaných a koncesovaných tak, aby více odpovídaly praxi. Současně byly některé z těchto dosavadních živností přesunuty do živností volných. Zkracuje se délka praxe požadované pro vydání živnostenského oprávnění a u většiny živností se zjednodušují nároky na požadované vzdělání a praxi.

Vyhláška o školním stravování
Pozornost jídelen si jistě zaslouží změna vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, ve které jsou finančních limity na nákup potravin. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2008. Novela odráží růst cen potravin, proto byly zvýšeny horní hranice finančních limitů na jejich nákup.

O potravinách a tabákových výrobcích
Zákonem č. 120/2008 Sb se měnil zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích s účinností od 15. 5. 2008. Jedná se poměrně o rozsáhlou novelu dle právních aktů EU, jež v souvislosti s potřebami společného trhu sjednocují principy potravinového práva ve všech členských státech.

Zákonem č. 127/2008 Sb. došlo ke změně přílohy 1 vyhlášky 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. V příloze je podle směrnic Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) rozšířen seznam potravin, které mohou způsobit alergie. Přibyla v něm například položka vlčího bobu (lupina), měkkýši a výrobky z nich.

Ostatní změny
Z dalších zákonů, které letošní jaro přineslo, se ještě krátce zastavme u několika změn. Jedná se o:

Změnu vyhlášky o krajských normativech (47/2008 Sb). V § 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu stanoví místo 90 % na 65 % průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého kalendářního roku.

Předpisem č. 27/2008 Sb., se změnil zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Zákonem 26, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V obou těchto zákonech došlo k některým úpravám v paragrafech týkajících se hospodaření s dotacemi EU.

V souvislost s účetnictvím si jen připomeňme změnu Zákona č. 348/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví platnou od 1. 1. 2008. Podle něj občanská sdružení a jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, mohou vést jednoduché účetnictví, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

Po novele v obchodním zákoníku (Zákon č. 344/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) je podnikatel povinen uvádět např. údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, identifikačním čísle a další údaje podle § 13a „Obchodní listiny“ nejen na objednávkách, obchodních dopisech a fakturách ale také na smlouvách a na internetových stránkách.

Změny, které jsou důležité pro stravovací provozy, ve Školském zákoně 561/2004 (podle zákona 343/2007 a 58/2008) a novely předpisů o nákladech na závodní stavování (17/2008) a nákladech na školní stravování (107/2008) jsme již rozebírali v článku Změny v legislativě od 1. 1. 2008.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: dudu

  Děkujeme…
  Děkujeme za ucelený přehled změn legislativy. Díky, díky…